Algemene voorwaarden cursussen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt verstaan onder:

a             Opdrachtgever: de persoon waarmee Hogeschool een overeenkomst voor een Cursus sluit;
b             Cursist: Opdrachtgever alsmede degene die vanwege hem deelneemt aan een Cursus;
c             Cursus: een Open Cursus of een Gesloten Cursus of een onderdeel daarvan;
d             Open Cursus: een Cursus die openstaat voor eenieder die aan de deelnemingscriteria voldoet;
e             Gesloten Cursus: een Cursus die uitsluitend openstaat voor personen van Opdrachtgever;
f              Hogeschool: Stichting NHL Stenden Hogeschool.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten betreffende een Cursus van Hogeschool waaronder aanvullende of vervolgaanbiedingen en overeenkomsten, en zijn van toepassing op alle verbintenissen voortvloeiende of verbandhoudende met deze aanbiedingen of overeenkomsten ongeacht hun rechtsgrond.

2             Aanvullingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend tussen partijen van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3             Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met een bepaling van de overeenkomst, prevaleert de bepaling van de overeenkomst.

4             Indien op een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden door Hogeschool geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal voor de bepalingen waarop geen beroep kan worden gedaan tussen Hogeschool en Opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid gelden hetgeen naar inhoud, aard en strekking daarmee zoveel mogelijk overeenkomt.

5             Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en werknemers van Hogeschool en de door Hogeschool ten behoeve van een Cursus ingeschakelde derden.

6             Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de personen die vanwege Opdrachtgever deelnemen aan een Cursus. Opdrachtgever staat er voor in dat deze personen de algemene voorwaarden ontvangen, accepteren en nakomen en vrijwaart Hogeschool voor vorderingen van deze personen voor zover die het bepaalde in deze algemene voorwaarden te boven gaan.

7             Cursist zal zijn rechten uitsluitend uitoefenen tegen Hogeschool en niet tegen bestuurders of werknemers van Hogeschool of door Hogeschool ingeschakelde derden.

8             Bepalingen die daartoe naar hun aard bestemd zijn, behouden hun geldigheid na beëindiging van deze overeenkomst.

9             Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing, tenzij door Hogeschool en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

1             Een door Hogeschool uitgebrachte aanbieding betreffende een Open Cursus is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan door Hogeschool te allen tijde worden herroepen zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2             Een door Hogeschool uitgebrachte aanbieding betreffende een Gesloten Cursus is geldig tot een maand na dagtekening of bij gebreke daarvan tot een maand na ontvangst, onverminderd het recht van Hogeschool om een uitgebrachte aanbieding te herroepen.

Artikel 4 Toelating

1             Hogeschool kan voorwaarden stellen aan de toelating tot een Cursus. Deze voorwaarden worden in of bij de overeenkomst vermeld.

2             Hogeschool kan een aanmelding weigeren of annuleren indien naar haar oordeel deelname door Cursist aan de Cursus ongewenst is.

3             Hogeschool kan Cursist deelname aan een Cursus en de toegang tot de gebouwen en terreinen van Hogeschool ontzeggen, indien er gegronde vrees is dat Cursist de orde of de goede gang van zaken op de terreinen of in de gebouwen verstoort of in strijd handelt met een wettelijk voorschrift of een voorschrift van Hogeschool.

4             Een toegelaten Cursist is geen student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en kan niet de daaraan verbonden rechten uitoefenen of de daaraan toekomende faciliteiten gebruiken.

Artikel 5 Certificering

Indien een Cursus recht geeft op enige vorm van certificering, is dit uitdrukkelijk in of bij de overeenkomst vermeld.

Artikel 6 Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

1             Opdrachtgever kan de overeenkomst betreffende een Open Cursus kosteloos tussentijds beëindigen tot uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum.

2             Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, kan Opdrachtgever de overeenkomst betreffende een Open Cursus te allen tijde tussentijds beëindigen. Opdrachtgever is daarbij aan Hogeschool een door Hogeschool naar redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Hogeschool verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. Hogeschool heeft recht op de volledige prijs indien het einde van de overeenkomst aan Cursist is toe te rekenen en betaling van de volledige prijs redelijk is. Op de prijs worden de besparingen die voor Hogeschool uit de tussentijdse beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.

3             Opdrachtgever kan een overeenkomst betreffende een Gesloten Cursus niet tussentijds beëindigen.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging door Hogeschool

Indien naar het oordeel van Hogeschool er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een Open Cursus, kan Hogeschool de Open Cursus tussentijds beëindigen tot uiterlijk een week voor de geplande begindatum door middel van een schriftelijk bericht aan Cursist. Hogeschool betaalt binnen een maand na deze beslissing het ontvangen cursusgeld terug aan Opdrachtgever. Hogeschool is ter zake geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 8 Uitvoering

1             Hogeschool zal zich inspannen de Cursus naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend opdrachtnemer uit te voeren.

2             Cursist zal zich als een goed cursist gedragen en de huis- en gedragsregels van Hogeschool naleven, waaronder de Gedragsregels studenten en de Regeling ICT-faciliteiten.

3             Hogeschool kan aan Cursist verplichtingen opleggen voor deelname aan de Cursus of een onderdeel daarvan. Deze verplichtingen worden in of bij de overeenkomst vermeld.

Artikel 9 Cursusmateriaal

1             Het cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor didactische doeleinden.

2             Hogeschool behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten betreffende het cursusmateriaal van Hogeschool voor.

3             Het is Cursist niet toegestaan het cursusmateriaal voor andere doeleinden dan in lid 1 van dit artikel vermeld te gebruiken of het cursusmateriaal van Hogeschool, al dan niet via derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, in eigendom over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10 Legitimatie

Cursist is verplicht op verzoek van Hogeschool zijn legitimatiebewijs te tonen of daarvan een kopie te verstrekken voor deelname aan cursusactiviteiten.

Artikel 11 Prijs

1             Opdrachtgever is voor de Cursus een prijs verschuldigd aan Hogeschool als vermeld in de overeenkomst of bij gebreke daarvan een redelijke prijs op basis van de bij Hogeschool gangbare tarieven.

2             Alle door Hogeschool genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW of exclusief BTW en exclusief andere heffingen, toeslagen en belastingen van overheidswege.

3             De door Hogeschool genoemde prijzen hebben uitsluitend betrekking op het verzorgen door Hogeschool van de Cursus. In de prijzen zijn onder meer niet inbegrepen reis- en verblijfkosten, literatuurkosten, externe examenkosten en excursiekosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

1             Hogeschool stuurt aan Opdrachtgever voor de betaling van de prijs een factuur. Opdrachtgever dient deze factuur binnen een maand na dagtekening te betalen in de aangegeven valuta op de door Hogeschool aangegeven bankrekening, zonder aftrek, korting of verrekening. Het door Opdrachtgever opgegeven adres geldt als factuuradres, tenzij door hem schriftelijk een ander factuuradres is gemeld aan Hogeschool.

2             Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan naast de prijs en de wettelijke rente alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, 10% over de volgende EUR 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, 5% over de volgende EUR 5.000,- van de hoofdsom van de vordering en 1% over de volgende EUR 190.000,- van de vordering en 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van EUR 6.775,-. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste EUR 40,-. De buitengerechtelijke incassokosten worden verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien Hogeschool voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en Hogeschool de haar in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen.

3             Indien de financiële positie van Opdrachtgever of zijn betalingsgedrag daartoe naar het oordeel van Hogeschool aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht zekerheid te stellen voor zijn betaling of het verschuldigde geheel bij vooruitbetaling te voldoen.

4             Hogeschool kan haar verplichtingen te allen tijde opschorten, zolang Opdrachtgever het verschuldigde niet geheel heeft betaald of geen zekerheid heeft gesteld.

5             Indien Opdrachtgever wordt ontbonden of overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie of staking van zijn bedrijf alsmede indien het vermogen geheel of voor een belangrijk gedeelte in beslag wordt genomen is het verschuldigde geheel en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Eigendom

1             Hogeschool blijft eigenaar van de aan Cursist geleverde zaken, zolang Opdrachtgever een vordering van Hogeschool uit deze overeenkomst of een hiermee samenhangende overeenkomst niet of niet geheel heeft voldaan.

2             Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op Cursist is overgegaan, is Cursist zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hogeschool niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen.

Artikel 14 Wijzigingen

Hogeschool kan te allen tijde wijzigingen in het programma van een Cursus of de uitvoering daarvan aanbrengen voor zover Cursist hierdoor niet in een redelijk belang wordt geschaad.

Artikel 15 Verhindering

1             In geval van verhindering heeft Cursist het recht kosteloos een passende vervanger te laten deelnemen aan de Cursus onder de verplichting Hogeschool hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte te stellen.

2             Indien Cursist verhinderd is de Cursus te volgen, geeft dit geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

Artikel 16 Verzuim en overmacht

1             Hogeschool is eerst in verzuim betreffende nakoming van een verplichting op grond van de overeenkomst als zij door Opdrachtgever in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting te voldoen en de redelijke termijn is verstreken zonder dat de verplichting is nagekomen.

2             Van overmacht aan de zijde van Hogeschool is onder meer sprake indien zij niet in staat is haar verplichting na te komen door een overheidsmaatregel, (on)georganiseerde staking, overval, terroristische dreiging, brand, inbraak, storm, overstroming, andere ernstige weerinvloeden, energie-uitval, uitval van ICT-apparatuur, email, intranet of internet en voorts elke oorzaak die buiten de macht of zeggenschap van Hogeschool valt.

3             Indien als gevolg van overmacht het voor Hogeschool naar redelijkheid onmogelijk is de Cursus te verzorgen, zal Hogeschool naar haar keuze de Cursus op een ander tijdstip alsnog aanbieden of een gelijkwaardige cursus aanbieden. Mocht er geen vervanging of verplaatsing mogelijk zijn, dan betaalt Hogeschool de betaalde prijs naar evenredigheid terug aan Opdrachtgever.

Artikel 17 Persoonsgegevens

1             Hogeschool verwerkt de persoonsgegevens van Cursist voor de uitvoering van de Cursus en om Cursist te informeren over producten en diensten van Hogeschool.

2             Hogeschool verwerkt de persoonsgegevens van Cursist in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid algemeen

Hogeschool is niet aansprakelijk voor vermissing en diefstal van, of schade toegebracht door derden aan zaken van Cursist tijdens aanwezigheid in de gebouwen of op de terreinen van Hogeschool.

Artikel 19 Aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken

1          Indien Hogeschool aansprakelijk is, op welke rechtsgrond dan ook, voor schade aan personen en zaken als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hogeschool wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden voor rekening van Hogeschool komt.

2          Cursist is verplicht op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding, een schadegebeurtenis zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een jaar na het plaatsvinden van de schadegebeurtenis schriftelijk aan Hogeschool te melden.

Artikel 20 Schadevergoeding voor andere schade dan schade aan personen en zaken

1          Hogeschool is voor andere schade dan schade aan personen en zaken als bedoeld in artikel 19 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, en per overeenkomst ten hoogste aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor een bedrag van driemaal de door Opdrachtgever betaalde prijs met een maximum van EUR 100.000,-, voor zover de aansprakelijkheid van Hogeschool op grond van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet verder is beperkt of uitgesloten.

2          Hogeschool is, op welke rechtsgrond dan ook, niet aansprakelijk voor gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan alle andere schade dan schade betreffende de door Opdrachtgever betaalde prijs en gemaakte literatuurkosten.

3          Hogeschool kan zich niet op enige beperking van haar aansprakelijkheid beroepen, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hogeschool of haar leidinggevende ondergeschikten.

4          Cursist is verplicht op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding een schadegebeurtenis zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een jaar na het plaatsvinden van de schadegebeurtenis schriftelijk aan de instelling te melden.

Artikel 21 Beëindiging overeenkomst

1             De overeenkomst is aangegaan voor de duur van de Cursus en eindigt zonder dat daarvoor enige nadere rechtshandeling vereist is door het verstrijken van de cursusduur.

2              Zowel Hogeschool als Opdrachtgever kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de ander, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van degene die de overeenkomst beëindigt, indien de ander wordt ontbonden, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie dan wel staking van zijn bedrijf alsmede indien het vermogen geheel of voor een belangrijk gedeelte in beslag wordt genomen.

Artikel 22 Overdracht

Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Hogeschool.

Artikel 23 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

1             Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG), tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere recht van toepassing is.

2             Cursist kan klachten over de uitvoering van deze overeenkomst indienen bij het bestuur van Hogeschool. Hogeschool draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht.

3             Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich hiertegen verzet. Een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd binnen een maand nadat Hogeschool zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te verklaren dat hij kiest voor beslechting van het geschil door een volgens de wet bevoegde rechter. In dat geval is de laatstgenoemde rechter bevoegd. Hogeschool blijft gerechtigd het geschil direct voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.