Intern begeleider

Post-hbo

Er komt veel bij kijken om intern begeleider te zijn: de zorgplicht, de LB-functie, de toename van zorgleerlingen en de vraag naar expertise door ouders en collega’s. De LBOB heeft daarvoor een beroepsstandaard voor IB’ers ontwikkeld. Begeleiden, onderzoeken, beheren, organiseren, innoveren, samenwerken en zelfreflectie zijn belangrijke elementen uit de beroepsstandaard. Een post-hbo-opleiding kan belangrijk zijn om voor een LB-functie in aanmerking te komen. Hoe kunt u tegemoet komen aan al deze eisen en dat naast het dagelijkse werk? En graag: vandaag geleerd, morgen toepassen in de praktijk!

 • Ervaring en deskundigheid, getoetst aan de praktijk
 • Gecertificeerde opleiding
 • Jouw situatie en wensen zijn uitgangspunt

Tijdens de post-hbo-opleiding Intern begeleider ontmoet je ervaring en deskundigheid in effectief zorgbeleid die getoetst zijn in de praktijk. Veel praktijkvoorbeelden, direct te gebruiken modellen en een duidelijke overzichtelijke zorgstructuur worden aangeboden.

De opleiding is interessant voor degenen die zich op post-hbo-niveau willen verdiepen in het boeiende vakgebied van de intern begeleider. De werkwijze is praktijkgericht en samengesteld rondom de zeven IB-competenties en sluit voortdurend aan bij de actualiteit op de school. Jouw situatie en wensen zijn daarbij het uitgangspunt.Ook als je je wilt ontwikkelen als leerkracht en meer wilt weten van schoolontwikkeling, zorgstructuur en verandermanagement dan is deze opleiding zeer geschikt.

Studiekenmerken

Start studie

 • November

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

13 maanden

Wat kun je na de post-hbo-opleiding Intern begeleider?

Je ontwikkelt doelgericht de noodzakelijke competenties en groeit door in jouw persoonlijk functioneren. Ook binnen het team en de organisatie ontwikkel je jezelf. Je bouwt je professionaliteit uit en werkt aan de rol van coach, begeleider en vraagbaak van jouw collega’s. Daarnaast word je deskundig adviseur van de directie. Je traint essentiële communicatieve vaardigheden waardoor je eenvoudiger en sneller contact maakt op een professionele manier om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Studieduur

De post-hbo-opleiding Intern begeleider bestaat uit 10 opleidingsdagen verspreid over 14 maanden. De studiebelasting blijft beheersbaar doordat de opdrachten aansluiten bij de onderwijspraktijk, waarmee je direct effect hebt op de zorgstructuur in jouw school.

Studiebelasting

Naast de opleidingsdagen werk je aan praktijkgerichte opdrachten in afstemming met je werkplek. Het is hierbij belangrijk dat je de ruimte krijgt om aan opdrachten te kunnen werken. Het is aan te bevelen om op je werkplek te worden gecoacht door een ervaren IB'er.

Tijdsinvestering
Contacturen: 75 uur
Totale studiebelasting: 240 uur

Praktische zaken

Bij voldoende deelname start er weer een opleiding in november 2021.

Startgesprek

Voorafgaand aan de opleiding vindt een startgesprek plaats met jou, je leidinggevende en de trainer van NHL Stenden | ECNO.

Data en lestijden 2021-2022

In schooljaar 2021-2022 is de opleidingsdag is de woensdag. De hele dagen zijn van 09.00 tot 16.00 uur; de ochtenden van 09.00 tot 12.00 uur. De data zijn:

 • 10 november 2021, hele dag
 • 24 november, hele dag
 • 12 januari 2022, ochtend
 • 02 februari 2022, hele dag
 • 16 maart 2022, hele dag
 • 06 april 2022, ochtend
 • 25 mei 2022, hele dag
 • 15 juni 2022, hele dag
 • 28 september 2022, hele dag
 • 26 oktober 2022, hele dag
 • 16 november 2022 Eindgesprekken, hele dag

Kennisclips

Op twee momenten brengen we een 'Kennisclip' uit. Je kunt de kennisclip op een zelf gekozen bekijken en hier een verwerkingsopdracht bij maken. Data kennisclips:

 • 25 november 2021
 • 17 maart 2022

Locatie

Je volgt de opleiding bij NHL Stenden Hogeschool | ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De kosten van de post-hbo-opleiding Intern begeleider zijn € 2.995,- inclusief lesmateriaal en catering, exclusief verplichte literatuur: 'De beroepsstandaard voor de intern begeleider', i.s.m. Lbbo, 9e herziene druk. Uitgeverij Pica.
ISBN 9789492525529 | € 14,95

 

Opbouw studie

De opleiding richt zich op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de daarmee verbonden competenties van de intern begeleider, zoals deze zijn opgesteld door de vakgroep LBBO.

Zeven IB-competenties

Andragogisch competent
De IB’er begeleidt leerkrachten bij het afstemmen van hun pedagogisch en didactisch handelen op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen in de groep en het adequaat omgaan met diversiteit (verschillende culturele, sociaaleconomische, etnische en taalachtergronden) van leerlingen. Richting de directeur vervult de IB’er de rol van adviseur.
De IB’er houdt rekening met diversiteit tussen teamleden, zet effectieve communicatiestijlen in en bevordert de teamontwikkeling.

Methodologisch competent
De IB’er kent methoden en technieken voor onderzoek naar leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen, beschikt over kennis van de invloed van diversiteit in de leerlingpopulatie en weet hiermee om te gaan. De IB’er zet de juiste methoden en technieken voor onderzoek in, analyseert de uitkomsten, adviseert over mogelijkheden om het onderwijsaanbod, zorgaanbod en leerkrachtgedrag te verbeteren en draagt deze bevindingen goed over. Daarnaast ondersteunt en begeleidt de ib’er leerkrachten bij het doen van onderzoek en het vertalen van de uitkomsten naar concrete acties.

Beheersmatig competent
De IB’er ordent en ziet toe op de verwerking van gegevens over de leeropbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau.
De IB’er gebruikt zowel papieren als digitale administratiesystemen en zorgt binnen de school voor toegankelijkheid van de informatie en door middel van protocollen voor een juist gebruik hiervan.

Organisatorisch competent
De IB’er overziet het gehele lesaanbod binnen de school, de doorlopende leerlijnen en de te behalen doelen.
De IB’er zorgt voor een duidelijke structuur en afspraken om binnen de school de onderwijs-behoeften van leerlingen volledig en tijdig in beeld te krijgen. Hiertoe bewaakt de ib’er de voortgang van de toetsingen en de uitvoering van de handelings- en groepsplannen. Bij de leerkrachten stimuleert hij goed klassenmanagement en een efficiënte inzet van de onderwijstijd. Daarnaast zorgt de IB’er voor een goede uitvoering en afstemming tussen projecten gericht op de kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod binnen de school.

Innovatief competent
De IB’er past waar nodig veranderingen toe binnen de school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hiervoor houdt de ib’er zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in en buiten het onderwijs. Hij heeft hierbij oog voor de behoeften van de leerlingpopulatie en sluit hier nauw op aan.
De IB’er treedt op als adviseur/sparringspartner van de directeur en adviseert over het selecteren en uitvoeren van projecten. Hij heeft hierbij oog voor de draagkracht en het ontwikkelpad van de school.

Competent in het samenwerken met externen
De IB’er kent de sociale kaart van de school, onderhoudt en bouwt een netwerk op met externe partners die ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en coördineert de samenwerking met deze partijen. Als zorgmakelaar zorgt hij hierbij voor een heldere afbakening van taken en rollen.
De IB’er ziet toe op het onderhouden van een goede relatie met ouders/verzorgers en ondersteunt teamleden hierbij.

Competent in reflectie en ontwikkeling
De IB’er laat een professionele beroepshouding zien en bevordert dat ook bij teamleden.
De IB’er staat open voor feedback, evalueert het eigen functioneren en het handelen van anderen. De IB’er stelt zich op de hoogte van relevante onderwijsontwikkelingen en past het eigen handelen indien gewenst aan.

Deelnemers aan de post-hbo-opleiding Intern begeleider beschikken over een initiële, respectievelijk post-initiële opleiding op het gebied van hoger onderwijs hbo/wo in de educatieve sector.
De deelnemers zijn daarnaast onderwijsprofessionals in het onderwijs die gemotiveerd zijn om hun professionele ontwikkeling verder te verdiepen en te verbreden in relatie met de ontwikkeling van de onderwijsinstelling waarin zij werkzaam zijn.
De competenties die de deelnemer binnen de opleiding verder ontwikkelt zijn in beginsel aanwezig en de deelnemer geeft er blijk van deze verder te willen ontwikkelen.
De opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties, voornamelijk door het uitvoeren van opdrachten in de professionele context. Bij deelname moet de deelnemer in staat zijn of worden gesteld tot het verrichten van die opdrachten en bovendien instemming hebben van de schooldirectie/het bestuur met de inhoud van de opleiding.

De post-hbo-opleiding Intern begeleider is sinds maart 2013 geregistreerd bij Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat 'Registeropleiding' en worden opgenomen in het register

Bij het succesvol afsluiten van de opleiding ontvang je een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Tevens word je ingeschreven in het Abituriëntenregister bij SPHBO. Je mag je dan in Nederland en in Europa gekwalificeerd Intern Begeleider noemen.

ECNO en Stenden Professionals werken met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en Stenden Professionals en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De kerndocent van de post-hbo-opleiding Intern begeleider is:

Berinda de Jong
Onderwijs vormgeven in de 21ste eeuw beleef ik als een reis. In deze trektocht ben ik samen met partners, collega’s en studenten onderweg, waarbij kennis en kunde worden gedeeld en co-creatie zorgt voor passende en verrassende onderwijsvormen. Mijn aandachtsgebieden in steekwoorden: po, vo, mbo, leerlingbegeleiding, interne begeleiding, studieloopbaanbegeleider, PDG, PDA, didactiek, pedagogiek en co-creatie.

Studeren bij NHL Stenden

Register