Berichtgeving rondom het Coronavirus

Via deze pagina informeren we je over hoe onze hogeschool omgaat met de situatie rondom het coronavirus en waar je actuele informatie kunt vinden. Bekijk onze Q&A voor antwoord op veel gestelde vragen over het coronavirus.

17 maart 2020 23:00

Studenten en medewerkers in buitenland per direct teruggeroepen

Sinds dinsdagavond 17 maart adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar het buitenland te reizen wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit advies is afgegeven voor reizen van Nederland naar alle landen. Alle studenten en medewerkers die voor studie of werk in het buitenland verblijven, wordt verzocht zo spoedig mogelijk naar Nederland terug te keren.

Lees verder

 

14 maart 2020 15:30

Belangrijke update: terugroepen studenten en medewerkers in oranje gebieden

De actuele situatie rondom de verspreiding van het coronavirus verandert dagelijks. Sinds vrijdagavond 13 maart staat Nederland bijvoorbeeld geen inkomende passagiersvluchten meer toe uit risicogebieden. Dit betreft onder andere vluchten uit China (inclusief Hongkong), Iran, Zuid-Korea en Italië. De veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers hebben onze hoogste prioriteit. Daarom gaan reizen tot nader order niet door en roepen we studenten en medewerkers in risicogebieden per direct terug.

Lees verder

 

13 maart 2020 15:00

Locaties per 16 maart niet toegankelijk voor studenten

Om grootschalige verspreiding van het coronavirus in Nederland zoveel als mogelijk te voorkomen heeft de Nederlandse regering extra maatregelen getroffen. Onze hogeschool volgt deze maatregelen. Vanaf vandaag tot en met in ieder geval 31 maart 2020 vinden er daarom geen onderwijsactiviteiten plaats op onze Nederlandse locaties. Vanaf maandag 16 maart zijn onze locaties niet toegankelijk voor studenten. 

Medewerkers en studenten ontvangen vandaag per mail aanvullende informatie. De Q&A wordt doorlopend geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

12 maart 2020 21:45

Onderwijsactiviteiten afgelast in verband met ontwikkelingen coronavirus

Het kabinet heeft op donderdagavond 12 maart besloten dat al het onderwijs op Nederlandse hogescholen in ieder geval tot en met 31 maart zal worden afgelast. NHL Stenden Hogeschool volgt dit advies op. De volgende maatregelen worden getroffen en zijn per direct van toepassing:

  • Vanaf vrijdag 13 maart tot in ieder geval 31 maart vinden er geen colleges plaats op onze Nederlandse locaties. Dit geldt ook voor andere onderwijsactiviteiten zoals tentamens.
  • Onze studenten worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de genomen maatregelen op het gebied van onderwijs en examens.

Studenten kunnen hiervoor ook ons intranet raadplegen.

10 maart 2020

Stop met handen schudden

De algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden. Binnen onze hogeschool houden wij ons aan deze richtlijn. Daarnaast verzoeken we je ook de andere richtlijnen te blijven volgen: goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. 

03 maart

Nepberichten

Er gaan momenteel nepberichten rond op social media over een mogelijke besmetting binnen NHL Stenden Hogeschool.

Hier is echter geen sprake van en we hebben dan ook te maken met fake nieuws.


28 februari

Coronavirus informatie

In december 2019 startte een uitbraak van een nieuw coronavirus en inmiddels zijn de eerste besmettingen in Nederland bevestigd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.

Meer informatie

English

On this page we inform you how our university of applied sciences handles the situation surrounding the coronavirus and where you can find up-to-date information. You can find more information on our Q&A page.
 

17 March 2020 23:00

Immediate repatriation of students and employees in foreign countries

Since Tuesday evening 17 March, the Ministry of Foreign Affairs advises to travel abroad only when strictly necessary. This advice has been issued for travel from the Netherlands to all countries. All students and employees who are staying abroad for study or work are requested to return to the Netherlands as soon as possible.

Read more

14 March 2020 15.30

Important update: repatriation of students and staff in orange areas

The situation regarding the spread of the coronavirus is changing daily. For instance, since the evening of Friday 13 March, the Netherlands have suspended all flights arriving from risk countries. This includes flights from China (including Hong Kong), Iran, South Korea and Italy. The health and safety of our students and staff has the highest priority so all travel has now been cancelled until further notice and we are recalling students and staff from risk areas.

Read more

 

13 March 2020 15.00

Locations closed for students as of 16 March

In order to avoid further spreading of the corona virus in The Netherlands, the Dutch government has issued extra measures. Our university of applied sciences follows these measures. That is why, as of today until at least 31 March 2020, there will be no educational activities at our Dutch locations. As of Monday 16 March, all our locations are closed for students. 

Employees and students will receive additional information by e-mail today. Our Q&A will be continuously updated in response to new developments.

12 March 2020 21:45 

Educational activities cancelled because of developments coronavirus

On the evening of Thursday 12 March, the Dutch Cabinet decided that all educational activities at Dutch Universities of Applied Sciences will be cancelled until at least 31 March. NHL Stenden University of Applied Sciences is complying with this advice. The following measures will be taken and will be effective with immediate effect:

  • From Friday 13 March until at least 31 March no lectures will take place at our Dutch locations. This also applies to other educational activities such as exams.
  • Our students will be informed as soon as possible about the possible consequences of these measures in regard to their education and examinations.

Students can also consult our intranet for more information regarding this matter.

10 March 2020

Stop shaking hands

The hygiene measures set by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) are important in preventing the spread of the coronavirus. Their advice as of Monday evening, 9 March 2020 is to stop shaking hands. Within this institution, we adhere to this measure. Of course, you must also continue to follow the other hygiene measures: wash your hands well, cough and sneeze on the inside of your elbow, and use paper handkerchiefs.  

03 March

Fake messages

There are currently fake messages circulating on social media about a possible infection within NHL Stenden University of Applied Sciences.

This is not the current situation right now, so we’re dealing with fake news.


 
28 February

Coronavirus information

An outbreak of a new coronavirus started in December 2019 and the first infections in the Netherlands have since been confirmed. This virus can cause the so-called COVID-19 disease.

Read more

optie 1 - automatisch laatste 2 berichten mbt Coronavirus COVID-19 toevoegen aan deze pagina - doorklik naar alle berichten

Meer nieuws

optie 2 - handmatig alle nieuws berichten koppelen (groter overzicht)