Harm

“‘Nee, ik bin gjin djipfries!’”
Harm

“Ik wurke al hiel lang as muzyklearaar. Op in stuit woe ik wolris wat oars. Ik hie altiten al niget oan talen. Ik ha sels in skoftke Russysk en Italiaansk studearre. Doe bin ik mei de stúdzje Frysk úteinset. En, nee, ik bin gjin ‘djipfries’. Dosint wêze is hiel moai, de ynteraksje mei myn learlingen is geweldich! Bringst dyn learlingen dochs op in beskaat spoar en do helpst har fierder yn har ûntjouwing. Sjochst se groeien.”