Marnies Yntema

Ingevingsgericht

Binnen mijn werk zoek ik de grens op van de hoeveelheid lijnen die een beeld nodig heeft om een verhaal of gevoel over te kunnen brengen. Door te spelen met lijnvoering en de kleurtonen van het werkstuk probeer ik een verhaal te vertellen dat vrij is voor interpretatie van de toeschouwer. Mijn werk is gebaseerd op intuïtie: gevoelens, emoties, ervaringen en herinneringen uit mijn eigen omgeving.

Ynjouwingssicht

Yn myn wurk sykje ik de grins op fan it tal linen dat in byld nedich hat om in ferhaal of gefoel oer bringe te kinnen. Troch te boartsjen mei linen en kleurtoanen fan it wurkstik besykje ik in ferhaal te fertellen dat frij is foar de ynterpretaasje fan de taskôger. Myn wurk is basearre op yntuysje: gefoelens, emoasjes, ûnderfinings en oantinkens út myn eigen omjouwing.

Videoportret