flex-your-future

Flex Your Future

Vanaf begin februari 2021 organiseert Stenden Hotel Management School onder voorbehoud weer fysieke kleinschalige open dagen. De hogeschool houdt zich aan de maatregelen zoals die door het RIVM zijn opgesteld. Het is mogelijk dat een of meerdere open dagen geannuleerd worden i.v.m. aangepaste coronarichtlijnen. We informeren je hier zo tijdig mogelijk over.

Ben jij als onderwijsprofessional betrokken bij de ontwikkeling van flexibel onderwijs? In de 3e regionale Flex your Future conferentie staat het thema Partners in Opleiden centraal. Het partnerschap dat student, werkveld en opleiding met elkaar verbindt zorgt voor de optimale doorontwikkeling van het flexibiliseren van onderwijs. Kom langs op 26 maart!

Dit event is in samenwerking met zeven hogescholen in noordoost Nederland:

 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Windesheim
 • Hogeschool Saxion 
 • NHL Stenden Hogeschool
 • HAN university of applied sciences
 • Nederlandse Fotovakschool

Ook is er een nauwe samenwerking met de Vereniging Hogescholen en het werkveld. Donderdag 26 maart 2020 kun je je bij Flex Your Future onderdompelen in thema's rondom flexibel onderwijs. Vanuit verschillende betrokken partners ervaar je de bijdrage aan het ontwikkelproces van de student. Studenten, werkgevers en docenten komen aan het woord tijdens een sofa-gesprek gevolgd door 2 rondes break-out sessies.

De thema's

 • Werkplekleren in de praktijk (showcases)
 • Examencommissie: Flex-vraagstukken
 • Studentsucces
 • Onderwijslogistiek
 • Student Coaching

Het programma

12:00 uur - ontvangst met lunch
12.45 uur - start sofagesprekken
14.00 uur - start 1e Break-out sessie
15.30 uur - start 2e Break-out sessie
16.45 uur - afsluitende netwerkborrel

Aanmelden

Je kunt je nu aanmelden voor het Flex Your Future Event

Aanmelden

Break-out sessie Examencommissie: Flex-vraagstukken (doorlopend van 2,5 uur): 

Door: Douwe Bos (NHL Stenden hogeschool) en Evelien Leurs (Saxion hogeschool)

Vanuit het experiment leeruitkomsten heeft de examencommissie een nadrukkelijke en proactieve rol om erop toe te zien dat examinatoren voldoen aan de vereiste kwalificaties om de leer-uitkomsten op eenduidige wijze te toetsen en beoordelen en hanteert adequate methoden om te borgen dat de beoordeling van de realisatie van leeruitkomsten door individuele studenten op verantwoorde en adequate wijze wordt uitgevoerd. Daarnaast draagt de examencommissie zorg voor de besluitvorming wanneer de student gebruikmaakt van alternatieve toets vormen.  In de sessie bespreken we hoe deze pro-actieve rol ingevuld wordt en wat dit vraagt van de examencommissie. Ook gaan we in op validering (of vrijstelling), ook op grond van werkervaring en de rol en werkwijze van de examencommissie daarbij.

Sessie 1 | 14.00 - 15.15 uur

Werkplekleren bij Ad Service Welzijn en Zorg

Door: Marjolanda Hendriksen (NHL Stenden hogeschool)

In de Ad Service, Welzijn en Zorg heeft een student eigen regie in zijn leerproces en staat de praktijkcontext centraal in het werken aan de zogeheten leeruitkomsten. Dit betekent betrokkenheid van docent/studiecoach en praktijkbegeleider in het leerproces van de student en zijn/haar werkcontext. Hoe geef je dit vorm en wat zijn ervaringen hiermee?

In de sessie laten we zien hoe we dit in de Ad Service, Welzijn & Zorg en zullen studiecoaches, studenten en praktijkbegeleiders aanwezig zijn om ervaringen te delen. En zijn we benieuwd naar de ervaringen van andere opleidingen.

Van rendement naar studentsucces

Door Lenie Oziël en Naomi Oziël (Hanzehogeschool Groningen)

Motivatie tot leren (en daarmee studiesucces) wordt volgens Ryan & Deci bepaald door autonomie, competentie en verbondenheid. Kan bijvoorbeeld een ‘gepersonaliseerde’ student zich wel verbonden voelen met zijn peers, met de docenten, de opleiding…? Of hoeveel autonomie kan een student (en wij als opleiding) aan? Graag willen we samen met jullie mogelijkheden verkennen op welke manier we aan de drie aspecten van Ryan & Deci kunnen voldoen!

Onderwijslogistiek (HAN)

Door: Jeroen Langestraat – Carola Doumen (HAN)

De HAN is een deelnemer van het eerste uur aan de experimenten rondom flexibilisering. In de workshop ‘Onderwijslogistiek HAN Flex your Future’ willen we na een korte inleiding op interactieve wijze over drie onderwerpen in gesprek gaan:

 1. De kwaliteitsafspraken van OCW en de hogescholen: Hoe geef je vorm aan de gestelde doelen tav flexibilisering en onderwijslogistiek?
 2. De onderwijs logistieke systemen op de Nederlandse markt: In hoeverre wordt flexibiliteit momenteel ondersteund door systemen die geflexibiliseerd en gepersonaliseerd onderwijs ondersteunen?
 3. Iteratief/agile werken versus projectmatig werken: Hoe kun je veranderingen duurzaam implementeren? Uitwisselen van goede voorbeelden.

In deze workshop zullen we met elkaar het gesprek aan gaan aan de hand van voorbeelden uit de hogeschoolpraktijk én een aantal prikkelende stellingen. We maken ook verbinding met het voltijdse onderwijs en de toekomst opzoeken.

Clustervisitatie 32 Flexibele opleidingen

Door: Agnes Brinks (NHL Stenden hogeschool)

De clustervisitatie van 32 flexibele deeltijd en duale opleidingen in 6 dagen is in februari afgerond. Alle opleidingen zijn positief beoordeeld, vanzelfsprekend in afwachting van de definitieve rapportage. Dat brengt de teller op totaal 36 opleidingen - bachelors, associate degrees en master - een prachtig resultaat! Welke lessen hebben we geleerd en kunnen we met andere hogescholen delen? Welke aanbevelingen kunnen we tijdens deze breakout sessie in gezamenlijkheid formuleren voor de toekomst van flexibel onderwijs? Na een korte toelichting van onze aanpak en de (voorlopige) uitkomsten van de visitaties, willen we samen met jullie nadenken over de betekenis hiervan voor de doorontwikkeling en toetsing van flexibel onderwijs.

Sessie 2 | 15.30 - 16.45 uur

Werkplekleren Saxion Parttime School

Door: Martijn Braber (Saxion Parttime School)

Saxion Parttime School heeft de afgelopen jaren het programma van 23 bacheloropleidingen geflexibiliseerd en opnieuw ontworpen naar leeruitkomsten. Deze flexibilisering brengt vele voordelen voor deeltijdstudenten om hun eigen programma samen te stellen. En tegelijk biedt dit flexibele assortiment van >350 modulen ook kansen om als hogeschool een nieuwe verbinding aan te gaan met partners in de regio. Zo heeft Saxion Parttime School samen met UWV, Gemeente Enschede, Menzis en Wijkteams Enschede in slechts 2,5 maand tijd een HBO-leergang (40 EC) samengesteld voor zij-instromers die de stap naar de Wijkteams willen maken. Een oplossing voor een vraagstuk waar alle individuele partners tot nu toe nog geen oplossing hadden, maar in gezamenlijkheid wel. Geïnteresseerd in hoe deze leergang tot stand kwam en hoe een hogeschool op nieuwe manieren relevant kan zijn in de regio? Kom dan zeker even luisteren bij deze sessie!

'Ook is Bas van Dongen namens Saxion Parttime School aanwezig. Hij is onderwijskundige bij Tech Your Future van Saxion en helpt MKB bedrijven met het implementeren van werkplekleren in de (technische) praktijk.' Dan graag bij veranderen bij DOOR: Martijn Braber en Bas van Dongen.

De baby & het badwater: rendement ten bate van studentsucces

Door Wouter Kerdijk (Hanzehogeschool Groningen)

Nu het accent verschuift van rendementen naar studentsucces en studentenwelzijn lijkt rendement steeds meer een vies woord te worden. Rendement wordt vooral geassocieerd met prestatiedruk bij studenten. Rendementscijfers en –maatregelen kunnen volgens ons juist gebruikt worden om studentsucces te bevorderen en in sommige gevallen is het zelfs voorwaardelijk. Dit geldt misschien nog wel meer voor flexibel en deeltijdonderwijs dan in voltijd bachelor onderwijs. Wat is dan de relatie tussen rendement en studentsucces? Hoe kan je daar slim gebruik van maken? Daar gaan we mee aan de slag tijdens deze workshop.

Balanceren tussen flexibiliteit en haalbaarheid

Door: Hans den Dulk (NHL Stenden Hogeschool)

NHL Stenden onderzoekt de balans tussen de flexibiliteit van het onderwijsconcept en de uitvoering en organiseerbaarheid. Aan de ene kant is er de wens om flexibel te zijn en aan de andere kant is er een overheidsfinanciering die ingericht is op studierendementen. Daarom is er uitvraag gedaan bij de betrokken opleidingen over de haalbaarheid van Flexibel onderwijs door in te gaan op Betaalbaarheid, Organiseerbaarheid, Doceerbaarheid en Studeerbaarheid binnen het huidige stelsel. Na een presentatie van de resultaten gaan we in gesprek naar de factoren die in het stelsel aangepast zouden kunnen worden.

Workshop Online Begeleiding/E-coaching

Door: Sander Zwier, Hans Deeten ( Windesheim) , Patricia Slot ( Saxion)

Binnen Microsoft Teams zijn er verschillende mogelijkheden om samen te werken; zowel op het vlak van collega’s onder elkaar als op het vlak van docent in relatie tot zijn/haar student(en). Aan de hand van ervaringen binnen zowel Windesheim en Saxion op het gebied van Online Begeleiding worden ervaringen plenair gedeeld en besproken. Hierna is er ruimte om met elkaar via een interactieve manier standpunten, ervaringen en eventuele belemmeringen of dilemma’s met betrekking tot Online Begeleiding uit te wisselen.

FLEX YOUR FUTURE

 • Donderdag 26 maart
 • 12.00 - 16.45 uur
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Rengerslaan 10, Leeuwarden