Break-out sessie 1

Werkplekleren in de praktijk: showcases

De kenmerken van de student, de werkplek en de opleiding bepalen of werkplekleren succesvol is. En hoe ze zich tot elkaar verhouden. Communicatie en uitwisselen van kennis en ervaring tussen de partijen is daarbij van groot belang. Deze showcase laat zien waar hoe je samenwerking tussen de drie partners optimaal kan laten verlopen.

Examencommissie: Flex-vraagstukken

Doorlopende Break- out sessie (van 2,5 uur)
Door: Douwe Bos (NHL Stenden hogeschool) en Evelien Leurs (Saxion hogeschool)

Vanuit het experiment leeruitkomsten heeft de examencommissie een nadrukkelijke en proactieve rol om erop toe te zien dat examinatoren voldoen aan de vereiste kwalificaties om de leer-uitkomsten op eenduidige wijze te toetsen en beoordelen en hanteert adequate methoden om te borgen dat de beoordeling van de realisatie van leeruitkomsten door individuele studenten op verantwoorde en adequate wijze wordt uitgevoerd. Daarnaast draagt de examencommissie zorg voor de besluitvorming wanneer de student gebruikmaakt van alternatieve toets vormen.  In de sessie bespreken we hoe deze pro-actieve rol ingevuld wordt en wat dit vraagt van de examencommissie. Ook gaan we in op validering (of vrijstelling), ook op grond van werkervaring en de rol en werkwijze van de examencommissie daarbij.

Van rendement naar studentsucces

max 20 deelnemers
Door Lenie Oziël en Naomi Oziël (Hanze Hogeschool)

Motivatie tot leren (en daarmee studiesucces) wordt volgens Ryan & Deci bepaald door autonomie, competentie en verbondenheid. Kan bijvoorbeeld een ‘gepersonaliseerde’ student zich wel verbonden voelen met zijn peers, met de docenten, de opleiding…? Of hoeveel autonomie kan een student (en wij als opleiding) aan? Graag willen we samen met jullie mogelijkheden verkennen op welke manier we aan de drie aspecten van Ryan & Deci kunnen voldoen!

Onderwijslogistiek (HAN)

Max 25 deelnemers
Door: Jeroen Langestraat – Carola Doumen (HAN)

De HAN is een deelnemer van het eerste uur aan de experimenten rondom flexibilisering. In de workshop ‘Onderwijslogistiek HAN Flex your Future’ willen we na een korte inleiding op interactieve wijze over drie onderwerpen in gesprek gaan:

  1. De kwaliteitsafspraken van OCW en de hogescholen: Hoe geef je vorm aan de gestelde doelen tav flexibilisering en onderwijslogistiek?
  2. De onderwijs logistieke systemen op de Nederlandse markt: In hoeverre wordt flexibiliteit momenteel ondersteund door systemen die geflexibiliseerd en gepersonaliseerd onderwijs ondersteunen?
  3. Iteratief/ agile werken versus projectmatig werken: Hoe kun je veranderingen duurzaam implementeren? Uitwisselen van goede voorbeelden.

In deze workshop zullen we met elkaar het gesprek aan gaan aan de hand van voorbeelden uit de hogeschoolpraktijk én een aantal prikkelende stellingen. We maken ook verbinding met het voltijdse onderwijs en de toekomst opzoeken.

Digitale didactiek

Digitale didactiek is een begrip welke steeds meer te vinden is in het onderwijs. Digitale didactiek houdt niet per definitie in dat de ICT de rol van de docent gaat vervangen of dat er op een ouderwetse manier les gegeven gaat worden met behulp van de computer. Bij digitale didactiek gaat het voornamelijk om het inzetten van ICT om bepaalde leeractiviteiten beter maar ook effectiever te kunnen organiseren. Hierbij kan de winst niet alleen aan de kant van de leerling/student gelegd worden maar ook aan de kant van de docent. Ook binnen het flexibel onderwijs wordt er steeds meer gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de digitale didactiek ons biedt.