Break-out sessie 2

Werkplekleren in de praktijk: showcases

De kenmerken van de student, de werkplek en de opleiding bepalen of werkplekleren succesvol is. En hoe ze zich tot elkaar verhouden. Communicatie en uitwisselen van kennis en ervaring tussen de partijen is daarbij van groot belang. Deze showcase laat zien waar hoe je samenwerking tussen de drie partners optimaal kan laten verlopen.

De baby & het badwater: rendement ten bate van studentsucces

max 20 deelnemers
Door Wouter Kerdijk (Hanze hogeschool)

Nu het accent verschuift van rendementen naar studentsucces en studentenwelzijn lijkt rendement steeds meer een vies woord te worden. Rendement wordt vooral geassocieerd met prestatiedruk bij studenten. Rendementscijfers en –maatregelen kunnen volgens ons juist gebruikt worden om studentsucces te bevorderen en in sommige gevallen is het zelfs voorwaardelijk. Dit geldt misschien nog wel meer voor flexibel en deeltijdonderwijs dan in voltijd bachelor onderwijs. Wat is dan de relatie tussen rendement en studentsucces? Hoe kan je daar slim gebruik van maken? Daar gaan we mee aan de slag tijdens deze workshop.

Balanceren tussen flexibiliteit en haalbaarheid

max 25 deelnemers
Door: Hans den Dulk (NHL Stenden Hogeschool)

NHL Stenden onderzoekt de balans tussen de flexibiliteit van het onderwijsconcept en de uitvoering en organiseerbaarheid. Aan de ene kant is er de wens om flexibel te zijn en aan de andere kant is er een overheidsfinanciering die ingericht is op studierendementen. Daarom is er uitvraag gedaan bij de betrokken opleidingen over de haalbaarheid van Flexibel onderwijs door in te gaan op Betaalbaarheid, Organiseerbaarheid, Doceerbaarheid en Studeerbaarheid binnen het huidige stelsel. Na een presentatie van de resultaten gaan we in gesprek naar de factoren die in het stelsel aangepast zouden moeten worden.

Workshop Online Begeleiding/E-coaching

Max 25 deelnemers
Door: Sander Zwier, Hans Deeten ( Windesheim) , Patricia Slot ( Saxion)

Binnen Microsoft Teams zijn er verschillende mogelijkheden om samen te werken; zowel op het vlak van collega’s onder elkaar als op het vlak van docent in relatie tot zijn/haar student(en). Aan de hand van ervaringen binnen zowel Windesheim en Saxion op het gebied van Online Begeleiding worden ervaringen plenair gedeeld en besproken. Hierna is er ruimte om met elkaar via een interactieve manier standpunten, ervaringen en eventuele belemmeringen of dilemma’s met betrekking tot Online Begeleiding uit te wisselen.