Studieopbouw Leraar Fries

Krekt as dyn learlingen skielk, ferskilst as studint yn dyn learbehoefte, ynteresses en wize fan learen fan oare studinten. Njonken in standertprogramma biedt de oplieding romte foar eigen mooglikheden om te kiezen.

Afbeelding
sfeer

Stúdzjeopbou Learaar Frysk

Fleksibel en útdaagjend!

Dyn kompetinsjeûntwikkeling is dêrby altyd liedend. Yn de ôfstudearfaze hast kar út twa ferskillende ofstudearrjochtingen, nammentlik learaar algemien ûnderwiis (havo/vwû) en learaar beropsûnderwiis (vmbo/mbo).

In brede profesjonele basis

Der komt nochal wat te sjen by it learaarskip: do moatst de nedige fakkennis ha, sicht ha op hoe’t learlingen yninoar sitte en hoe’t sy it bêste dyn fak leare kinne. Dêrnjonken binne sawol yn it berop as yn de oplieding feardichheden lykas planne, organisearje, gearwurkje, kommunisearje, reflektearje en ûndersykje fan grut belang foar in dosint. Dat neame wy in brede profesjonele basis. Do trainst dyn feardichheden by de oplieding.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.

Design Based Education

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten aan echte vraagstukken. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours!

Lees meer over X-Honours

Staazje

Wêr learst it bêste om les te jaan? Foar en yn 'e klasse fansels! Yn it earste jier oriïntearrest dy op it berop fan dosint mei in koarte staazje en besites oan skoallen. Yn de haadfaze rinst wiidweidiger staazje. Do fierst alderhanne taken fan in learaar út: húswurk besprekke, in les tariede en útfiere, in proefwurk meitsje en beoardielje, lesjaan en ferskate wurkfoarmen tapasse. Yn it lêste jier joust in oantal dagen yn 'e wike les as ‘echte dosint’. Njonken lesjaan komme dan ek âlderjûnen, dosintebyienkomsten en learlingbegelieding oan bod.

Mei ien foet yn 'e praktyk

Yn de bacheloroplieding Leraar Fries stiet de praktyk sintraal. Troch staazje te rinnen, mar ek troch te wurkjen oan praktykprojekten. Oan 'e oarder komme ûnder oaren:
Afbeelding
project

Byld fan it berop

Do giest op besite by in skoalle. Do foarmest dy in byld fan it Nederlânske ûnderwiis, ûndersikest hoe't in dei fan in learaar derút sjocht, hoe't dyn fak jûn wurdt en watst sels yn 'e hûs hast en watst ûntwikkelje wolst om in goede learaar te wurden.
Afbeelding
project

It dramaprojekt

In oantal wiken wurkest gear mei oare studinten oan in teäterfoarstelling yn it Nederlânsk, Frysk, Ingelsk, Frânsk of Dútsk. Do basearrest de foarstelling op in jeugdboek en stimst de foarstelling ôf op in fiktyf publyk fan twaddeklassers.