Pabo Programma op Maat en Afstand

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs, Bachelor, voltijd

Volg het PABO programma in Leeuwarden

Bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden kun je een programma op maat en afstand voor Leraar Basisonderwijs (pabo) volgen. Als je ervoor kiest om het onderwijs in te gaan, kies je voor een pittige en interessante carrière. Als leraar in het basisonderwijs heb je een verantwoordelijke en dynamische baan. Elke dag is anders in het onderwijs.

 • Persoonlijke studieroute voor deeltijders
 • Lessen in Leeuwarden
 • Je volgt een deel van de opleiding online

Wat kun je na het Pabo programma?

Het Pabo programma leidt je op tot leraar basisonderwijs. Na afronding van je studie ben je bevoegd om les te geven binnen het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Je bent breed inzetbaar, want je kunt lesgeven in groep 1 tot en met groep 8. Ook kun je met je diploma buiten het onderwijs terecht. Bijvoorbeeld als educatief medewerker in een museum of als manager in de kinderopvang.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Studieduur

4 jaar

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Praktische zaken

Het Pabo programma is onderdeel van de voltijdse bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Je volgt deze studie in Leeuwarden.

Lestijden 

De lessen vinden plaats op woensdag tussen 10.00 en 19.00 uur. De exacte lestijden worden later bekendgemaakt. Je volgt colleges in Leeuwarden, maar volgt ook een deel van de opleiding digitaal. Het Pabo programma is onderdeel van de voltijdse bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs. Je schrijft je dus in als voltijdstudent.

Studiekosten

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor studiejaar 2017-2018 circa € 2.000,-. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor studiemateriaal. Hier vind je meer informatie.

Naast de reguliere studiekosten moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. Voor het Pabo programma zijn de aanvullende kosten per jaar circa € 500,-. 

Lerarenbeurs

Ben je leraar in het primair-, voortgezet-, middelbaar- of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de ‘lerarenbeurs’. Deze lerarenbeurs kun je - veelal in het voorjaar - aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Belastingvoordeel

Kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering of een tegemoetkoming? Dan kun je mogelijk een deel van je studiekosten terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt het Pabo programma aan de NHL-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Studiefaciliteiten

NHL Hogeschool heeft alle faciliteiten in huis om je studie zo efficiënt en plezierig mogelijk te doorlopen, zoals:

 • Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer
 • Studielandschappen en break-out rooms om rustig te werken
 • Een restaurant met uitgebreid assortiment
 • Een moderne mediatheek
 • Wireless internet door het hele gebouw

Studiebegeleiding

Je studeert aan een echte hogeschool met een persoonlijke aanpak. Daarom krijg je intensieve studieloopbaanbegeleiding tijdens de opleiding. Je voert regelmatig gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Daarnaast krijg je interactieve begeleiding via een elektronische leeromgeving.

vt_leraar_basisonderwijs_pabo_sfeer_2

Toelatingseisen

Of je toelaatbaar bent tot een bacheloropleiding hangt af van je vooropleiding. Voor de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs gelden aanvullende eisen.

Toelating

Voor toelating tot de reguliere opleiding heb je een havo-, vwo- of mbo-4-diploma nodig met het juiste profiel en bijbehorende vakkenpakket of de juiste verwantschap. Ook kunnen er eisen worden gesteld aan jouw huidige werkkring. Daarnaast moet je voldoen aan de toelatingseisen voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek. Kijk www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor meer informatie over deze aanvullende eisen.

Voor toelating tot het Pabo-programma op Maat & Afstand moet je bovendien beschikken over het certificaat van het Pabo instroomtraject, een diploma van een hbo-opleiding of een opleiding op universitair niveau.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Studieopbouw Pabo programma

De pabo in Leeuwarden werkt met een speciaal programma waarmee je de opleiding op maat en deels op afstand kunt volgen. Je ontwikkelt je tot een startbekwame leraar op de zeven competentiegebieden van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren.

Inhoud studie

Programma

De opleiding bestaat uit vier fasen:

 • Opleidingsbekwame fase
 • Basisbekwame fase
 • Werkplekbekwame fase
 • Startbekwame fase (LIO-stage en profileringsminor)

De afronding van de ene fase geeft toegang tot de volgende fase. In de eerste twee fasen staan je eigen kennis, vaardigheden en de didactiek van het lesgeven centraal. In de laatste twee fasen staan het lesgeven in de praktijk, het onderzoek en de profilering centraal.

Tijdens de opleiding werk je met een portfolio waarin de ontwikkeling van competenties wordt vastgelegd. Door het portfolio krijg je zicht op je eigen leerprocessen. Voorbeelden van competenties zijn:

 • Goed op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen in de leefwereld van kinderen
 • Kan een veilige leeromgeving creëren in de groep en lessen
 • Kan goed samenwerken met collega’s en de omgeving
 • Reflecteert op eigen handelen, is altijd in beweging en in ontwikkeling

Voorbeelden van vakken die je tijdens je studie krijgt:

 • Onderwijskunde: geeft je theoretisch en praktisch bagage om je competenties te ontwikkelen
 • Taal: van beginnende geletterdheid tot begrijpend lezen, van leren luisteren naar het geven van een presentatie
 • Mens & Wereld: je leert jonge mensen te begeleiden in hun ontdekkingstocht naar de omgeving, wereld, natuur, techniek, cultuur en historie
 • Rekenen: we geven je veel eigen bagage en mooie didactische inzichten om kinderen te begeleiden door de wereld van getallen
 • Engels: veel scholen zijn al meertalig, vanaf de kleuterleeftijd leren kinderen al Engels!

Stage en assessments

Tijdens de opleiding bekwaam je je in het lesgeven op alle vak- en vormingsgebieden van de basisschool. Vanaf het begin van je studie loop je minimaal 1 dag stage per week. Je stelt de dag in overleg met de stageschool vast. De LIO-stage (Leraar-In-Opleiding) omvat 50 stagedagen. Deze stage vindt plaats in de laatste fase van je opleiding.

Je wordt beoordeeld in assessments. Op je stageplek oefen je met gedragsindicatoren die gekoppeld zijn aan verschillende competenties. Elk assessment is gericht op een ander thema. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • Omgaan met verschillen tussen de kinderen in de klas 
 • Communiceren met kinderen
 • Activerend lesgeven

Een docent van de opleiding en een beroepskracht van de basisschool nemen deze assessments af.

Specialisatie

Tijdens het laatste deel van je studie (de LIO-stage) kunt je je specialiseren in het jonge of oudere kind.

 • Het jonge kind: verdieping in leerlingen van groep 1 tot en met 4
 • Het oudere kind: verdieping in leerlingen van groep 5 tot en met 8

Praktijkonderzoek

Ook specialiseer je je door het kiezen en uitvoeren van een praktijkonderzoek. Je gaat op zoek naar een situatie die in jouw ogen verder ontwikkeld kan worden. Zo kun je je profileren op een bepaald terrein, bijvoorbeeld cultuurcoördinatie, meertaligheid of het uitstroomprofiel praktijkschool.

Specialisaties

Onderwijsconcept