Educatieve minor Oriëntatie Leraar Basisonderwijs

In deze minor verdiep je je in het beroep van leraar in het basisonderwijs.

De minor bestaat uit:

 • Een cursus Pedagogisch en Didactisch handelen in de onderwijspraktijk;
 • Een praktijkstage in de midden- of bovenbouw van het basisonderwijs van minimaal 20 dagen;
 • Werktijd in het atelier met een begeleidingsaanbod, naar behoefte van de individuele student;
 • Zelfstandige werktijd.

In deze minor behaal je deze drie leeruitkomsten:

 • Leeruitkomst 1 betreft de ontwikkeling van je pedagogische bekwaamheid;
 • Leeruitkomst 2 betreft de ontwikkeling van je didactische bekwaamheid;
 • Leeruitkomst 3 betreft de oriëntatie op het beroep van leraar in het basisonderwijs.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

 • Onderwijs

Inhoud van de minor

Door middel van beroepsproducten toon je hoe:

 • jij een veilig pedagogisch klimaat hebt gerealiseerd; hoe je zicht hebt gekregen op de leef en belevingswereld van je leerlingen en hoe je dit hebt gebruikt in je onderwijs en hoe je het groepsproces positief hebt beïnvloed;
 • jij een adequaat klassenmanagement realiseert; hoe je op basis van leer- en onderwijstheorieën zowel leraar gestuurde als leerling gestuurde didactische werkvormen inzet (hierbij maak je zeker gebruik van (directe) instructiemodellen en vormen van coöperatief leren) en hoe je bekwaam bent in digitale didactiek en mediawijs bent. 

Door middel van een product in woord en beeld toon je hoe:

 • jij zicht hebt op het beroep van leraar in het basisonderwijs op macro niveau (landelijk), meso niveau (de school) en microniveau (de klas).

Opzet van de minor

Leeruitkomst 1: Pedagogische bekwaamheid

In een authentieke, begeleide praktijkcontext in het basisonderwijs demonstreer je dat je leerlingen motiveert door je enthousiasme en betrokkenheid. Je maakt contact met leerlingen en laat zien dat je de leiding durft te nemen. Je kunt het groepsproces sturen en begeleiden. Je laat zien dat je zicht hebt op de leef en belevingswereld van de leerlingen. Je volgt de ontwikkeling van de leerlingen en je stemt je handelen hierop af.

Leeruitkomst 2: Didactische bekwaamheid

In een authentieke, begeleide praktijkcontext in het basisonderwijs demonstreer je de volgende handelingselementen: Je ontwerpt onderwijsactiviteiten op planmatige wijze waarbij je zicht hebt op de beginsituatie van je leerlingen, gebruik maakt van leerdoelen of leeruitkomsten op maat, gebruik maakt van actieve werkvormen en de opbrengsten van je onderwijsactiviteiten (wat hebben je leerlingen geleerd?) onderzoekt/meet. Je maakt hierbij gebruik van actuele leer- en onderwijstheorieën. Bij de uitvoering van je onderwijsactiviteiten zorg je voor een adequaat klassenmanagement.

Leeruitkomst 3: Oriëntatie op het beroep

Je toont aan dat je een concreet beeld hebt van het beroep van leraar in het basisonderwijs en gaat hierbij in op het (dagelijks) werk van de leraar in de klas en de werkcontext binnen de school. Je onderzoekt hierbij minimaal twee actuele thema’s en/ of dilemma’s die spelen in het basisonderwijs in Nederland.

Toetsing

De toetsing bestaat uit ėėn summatief assessment met 2 deeltoetsen namelijk

 • een performance assessment in de praktijk waarbij een onderwijsactiviteit wordt beoordeeld;
 • een product assessment waarbij de beroepsproducten worden beoordeeld.

Doelgroep

NHL Stenden studenten en Kies op Maat studenten met Nederlands niveau C1

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.