Business as usual of leidt de crisis tot verantwoord toerisme?

donderdag 30 april 2020

Het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) heeft vier toekomstperspectieven ontwikkeld voor de bezoekerseconomie na de COVID-19-crisis. De exploratieve scenario’s zijn een eerste stap om in dialoog met ondernemers, financiers, overheden, DMO’s en kennispartijen te werken aan een toekomstbestendige gastvrijheidssector en duurzame bestemmingen. Blijft het ‘business as usual’ of wordt het ‘survival of the fittest’? Of leidt de crisis tot ‘business as unusual’ met een bezoekerseconomie in transitie of verantwoord toerisme? En wat zijn hiervan de implicaties?

Hoe herstellen we van de crisis

Bestemmingen en de gastvrijheidssector – de sector van leisure, toerisme en hospitality – worden wereldwijd hard geraakt door de COVID-19-crisis. Het Rijk probeert de gastvrijheidssector in deze eerste periode met het pakket aan financiële maatregelen een reddende hand toe te steken. Het ontbreekt in de discussie echter aan een perspectief voor de langere termijn. Zal het internationaal toerisme zich herstellen nadat het leven zich weer ‘normaliseert’? Of wordt de crisis een echte game changer? Menno Stokman, directeur CELTH: “Met deze perspectieven willen we met partijen op zoek naar creatieve, innovatieve en duurzame vernieuwing. Wat betekent de crisis voor het handelen van de consument? Wat wordt er gevraagd van het bedrijfsleven en haar financiers en van overheden? En de DMO’s en kennisinstellingen?”

Exploratieve scenario’s bieden een langere termijnperspectief

Binnen CELTH is het ETFI gespecialiseerd in scenarioplanning in de gastvrijheidssector. Scenario’s zijn een veel voorkomende term in deze tijd van crisis. Wij maken gebruik van exploratieve scenario’s die een langere termijnperspectief schetsen. In dergelijke scenario’s wordt een plausibel beeld geschetst van de situatie waarmee de sector te maken zou kunnen krijgen. Als basis voor een dialoog tussen ondernemers, financiers, overheden, DMOs en kennispartijen. En voor strategische keuzes waarmee bestemmingen en de sector meer toekomstbestendigheid ontwikkelen.

Bezoekerseconomie in 2025

Wij denken dat de situatie van de bezoekerseconomie in 2025 vooral bepaald wordt door: de lengte en diepte van de crisis en de vraag of we een maatschappij worden waar het individualisme hoogtij blijft vieren of het collectieve belang meer voorop komt te staan, ofwel het morele dilemma van de burger/consument. De combinatie van beide leidt tot een viertal toekomstperspectieven:

Scenario 1:    Business as usual – gecontinueerde groei bezoekerseconomie
Scenario 2:
   Survival of the fittest – ineengestorte bezoekerseconomie
Scenario 3:    Business as unusual – bezoekerseconomie in transitie
Scenario 4:    Verantwoord toerisme – getransformeerde bezoekerseconomie

Wanneer we beseffen dat de toekomst elementen kan bevatten van elk van de scenario’s, dan dienen ze samen als inspiratie. Albert Postma, lector scenarioplanning ETFI van NHL Stenden: “partijen kunnen de scenario’s bijvoorbeeld gebruiken om het bestaande beleid en stimuleringsmiddelen tegen het licht te houden. Maar ook als bron van inspiratie om op creatieve en innovatieve wijze het bedrijf, de sector of bestemming als het ware opnieuw uit te vinden. Het kan gaan om een nieuw concept, een nieuw verdienmodel, nieuwe producten of diensten, nieuwe stimuleringmiddelen, of andere strategische keuzes die passen bij de eisen die de nieuwe situatie stelt.”

CELTH faciliteert graag het proces om de scenario’s samen met spelers in de gastvrijheidssector door te ontwikkelen en steekt alle partijen de helpende hand toe om met de uitdagingen die de crisis met zich meebrengt aan de slag te gaan.”