NHL Stenden biedt geen Nederlandse diploma’s meer aan in Qatar

vrijdag 28 juni 2019

Vandaag heeft de inspectie van het Onderwijs een onderzoek over NHL Stenden Hogeschool gepubliceerd naar de graadverlening aan studenten van de Qatarese campus. NHL Stenden neemt de kritiek ter harte en heeft de nodige besluiten genomen.

Andere aanpak na kritiek van Inspectie 

NHL Stenden kiest voor een nieuwe aanpak van het onderwijs in Qatar. Er wordt een scherpe scheiding aangebracht tussen enerzijds het lokale onderwijs en de daaraan verbonden graad in Qatar en anderzijds het Nederlandse (WHW-)onderwijs en de daaraan verbonden Nederlandse graad. De studenten in Qatar ontvangen na het volgen van hun opleiding een lokaal Qatarees diploma. Met deze aanpak stapt NHL Stenden van de 25% regeling af.

Voorzitter van College van Bestuur Erica Schaper: “Bij de aankondiging van het inspectierapport heb ik gezegd dat we optreden als er te verbeteren zaken uit het Inspectierapport zouden komen. Nu er onvoldoende kwaliteitsborging blijkt te zijn, grijpen we in en stoppen we met Nederlandse diploma’s in Qatar. Van ons mag er namelijk geen twijfel bestaan over de kwaliteit en eindniveau van ons onderwijs. Vanzelfsprekend raakt ons dit zeer.”

Vrijstellingen administratief niet altijd navolgbaar verleend

De inspectie constateert dat Stenden Hogeschool, die in 2018 fuseerde met NHL Hogeschool, de afgelopen jaren het nodige heeft gedaan om de uitvoeringsprocessen in goede banen te leiden. In de eindrapportage van de inspectie in 2014 concludeerde zij dan ook dat ’de borging van het eindniveau van zittende studenten op orde is’. Stenden heeft destijds een interpretatie van het juridisch kader gekozen. Nu blijkt dat deze interpretatie onduidelijkheid oplevert, want de hogeschool is er niet onomstotelijk in geslaagd aan te tonen dat de kwaliteit in de uitvoering op de locatie in Qatar voldoende is geborgd. Vrijstellingen zijn niet altijd op een administratief navolgbare wijze verleend. NHL Stenden betreurt dit ten zeerste en neemt de volle verantwoordelijkheid door nu meteen maatregelen te nemen.

Helderheid over juridisch kader

Door de jaren heen heeft voormalig Stenden – vaak in een pioniersrol – vorm en inhoud gegeven aan het thema internationalisering van het hoger onderwijs. Zoals de minister in haar beleidsreactie aangeeft: “Bovendien laat de casus NHL Stenden zien dat de regels die in de beleidsbrief omschreven zijn op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Ook blijkt dat deze ruimte voor interpretatie ertoe kan leiden dat de kwaliteit van het Nederlandse getuigschrift onvoldoende gewaarborgd is.” De minister geeft in haar beleidsreactie duidelijk aan waar de knelpunten hebben gezeten en NHL Stenden is verheugd op de wijze waarop zij voor de toekomst helderheid over het juridisch kader wil verschaffen.

Aanvullende onderzoeken

NHL Stenden komt in het najaar met een plan van aanpak om de nieuwe aanpak vorm en inhoud te geven. Het plan van aanpak is ook gebaseerd op aanvullende onderzoeken die NHL Stenden extern laat uitvoeren op verzoek van de Inspectie. Dit omdat de inspectie niet de bevoegdheid heeft om in Qatar onderzoek te doen. Via een advocatenkantoor wordt onderzoek gedaan naar de signalen over onregelmatigheden op de campus in Qatar. Daarnaast zal NHL Stenden een onderzoek laten uitvoeren door een accountant naar de scheiding tussen private activiteiten en publieke middelen met betrekking tot Qatar.

Naast de onderzoeken laat NHL Stenden op eigen initiatief een extra onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI). Deze VBI doet onderzoek naar het onderwijskwaliteitssysteem en het toetsingssysteem op de vestiging Qatar in de periode 2016-2018. Alle hier genoemde onderzoeken passen in de bestendige lijn waarin de hogeschool sinds 2012 signalen extern heeft laten onderzoeken en daarop heeft geacteerd.

Erica Schaper: “In het najaar volgen de resultaten van de externe onderzoeken, mochten daar ook zaken uit naar voren komen, dan zullen wij weer passende maatregelen nemen.”

Over NHL Stenden

NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De nieuwe hogeschool heeft ruim 24.000 studenten, waarvan 280 studenten in Qatar, en 2200 medewerkers en heeft 12 vestigingen in binnen- én buitenland.

Persvragen
Neem voor persvragen contact op met woordvoerder Dana de Vries op telefoonnummer +31 6 51 22 51 96.

Zienswijze NHL Stenden

523.6 KB (.PDF)