NHL Stenden en Noord-Holland Samen Veilig zetten onderzoek naar online handhaving voort

woensdag 04 november 2020

De samenwerking komt voort uit de landelijke City Deal ‘Lokale weerbaarheid en cybercrime’ waarin acht gemeenten, drie ministeries, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid en kennisinstellingen aan de slag gaan om de cyberweerbaarheid van inwoners en bedrijven in Nederland te verhogen. Met de ondertekening op 28 oktober 2020 ging de City Deal van start. Vanwege de kennis en expertise van de Thorbecke Academie van NHL Stenden op het gebied van online handhaving is gevraagd om als kennispartner deel te nemen aan deze belangrijke City Deal.

NHL Stenden pakt vierde nog onbekend spoor van online handhaving op

Bij het live webinar op 28 oktober werd door Marc Noordhoek (BZK) verwezen naar een nader te verkennen vierde spoor: dat van het online handhaven en het tegengaan van online aangejaagde ordeverstoringen en cybercrime. De Onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden heeft in de afgelopen jaren expertise verworven op het gebied van digitale weerbaarheid en bestuurlijke en online handhaving. Vanwege expertise op dit specifieke gebied is de onderzoeksgroep Cybersafety gevraagd om als kennispartner deel te nemen aan deze belangrijke City Deal.

Online aangejaagde ordeverstoring op de bestuurlijke agenda

Samen met Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) en Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) wordt onder andere gekeken hoe de uitkomsten van recent onderzoek naar online bevoegdheden van burgemeesters vertaald kunnen worden naar concreet bestuurlijk gereedschap en hoe (nieuwe) instrumenten toegepast en geëvalueerd kunnen worden bij toepassing in real-life casussen bij gemeenten. Zo wil NHL Stenden bijdragen aan de bestuurlijke agendering en de kennisontwikkeling over de bestuurlijke aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen en cybercrime.

NHL Stenden zal samen met een aantal steden en regio’s verkenningen uitvoeren op het gebied van bestuurlijke bevoegdheden en interventies in de online wereld, waardoor de praktijkkennis verder wordt ontwikkeld. Vanaf 2021 wordt samen met NHSV een pilot gestart. Het samenwerkingsverband NHSV bestaat uit 34 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland.

Wat zijn City Deals

De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime is de 22ste City Deal die gesloten wordt. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. City Deals zijn samenwerkingsverbanden met een looptijd van vier jaar waarin experimenteerruimte wordt benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. Experimenteren, gelijkwaardigheid en innoveren zijn kernbegrippen in City Deals.