Afbeelding
deeltijdopleiding-instroomtraject-pabo.jpg

Het lectoraat Early Childhood stelt handelingsbekwaamheid van studenten en professionals in educatie en onderwijs centraal. Daarbij richt het lectoraat zich vooral op de breinontwikkeling van jonge kinderen en de invloed daarvan op het vormgeven van educatie en onderwijs. Belangrijke thema’s zijn onder andere: visieontwikkeling rond de doorgaande lijn van ontwikkeling, vraagstukken rond de overgang van naar de vroegschoolse periode en van groep 2 naar groep 3, het procesgericht werken in educatie en onderwijs en de keten zorg. Door hier onderzoek naar te doen, vergaren we kennis, inzicht en vaardigheden over ontwikkeling en leren van het jonge kind. Het lectoraat draagt via onderzoek en onderwijs bij aan innovaties binnen het domein van ontwikkeling en leren van jonge kinderen in educatie en onderwijs.

We zoeken naar innovatieve  oplossingen voor praktijkvraagstukken. Met focus op proces én resultaat.

Wie zijn wij?

Drie onderzoekslijnen staan binnen het lectoraat centraal: de doorgaande lijn ‘ontwikkeling en leren jonge kinderen’, ‘ontluikende geletterdheid', maar dan anders en ‘problemen in de omgang met jonge kinderen’. Bachelor- en Masterstudenten (hbo en wo), leraren en docenten, maar ook directies, school- en gemeentebesturen en ontwikkelaars kunnen zich hiermee ontwikkelen tot onderzoekende en innovatieve professionals. In ateliers en PhD-projecten worden de onderzoekslijnen uitgewerkt.

Projecten

Het lectoraat Early Childhood doet allerlei onderzoeksprojecten. Een paar voorbeelden:

  • Hoe gaan leerkrachten in de onderbouw van de basisschool om met de druk vanuit hun omgeving om het onderwijs anders in te richten dan zij vanuit hun eigen expertise verantwoord vinden?
  • Hoe ziet het taal- en rekenaanbod in groep 1/2 er uit, welke methoden en methodiek gebruikt men, hoeveel tijd wordt eraan besteed en hoeveel tijd is er voor ‘vrij spelen’?
  • Hoe worden gedrag en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht en gerapporteerd? Gebruiken leerkrachten observatiemethoden? Zo ja: welke? Zo nee: hoe pakt men dit dan aan?
  • Hoe werken basisscholen op het vlak van VVE-programma's samen met kinderopvang, peuterspeelzalen en welzijnsorganisaties? Is er, als het kind vier jaar wordt, sprake van 'warme overdracht', dus in de vorm van een gesprek in plaats van via een formulier? Werkt men in groep 1 en 2 methodisch vanuit een gestandaardiseerd VVE-programma?
  • Hoe geeft de school vorm aan 'een rijke leeromgeving'? En hoe stemt de leerkracht zijn handelen af op de betrokkenheid van het jonge kind?

Benieuwd naar meer van ons werk? Bekijk dan een overzicht van de onderzoeksprojecten van het lectoraat Early Childhood (pdf).

Netwerk en onderwijs

We bouwen aan een uitgebreid netwerk van mensen uit het werkveld dat met ons meedenkt. We richten onderzoeksteams op waarin we samen met studenten, scholen en docenten onderzoek doen. Studeer je aan een van de Pabo's van NHL Stenden Hogeschool en ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van jonge kinderen, dan kun je dus ook meewerken.

Een belangrijke taak van ons lectoraat is het ontwikkelen van onderwijsprogramma's. Bijvoorbeeld voor het basisonderwijs. Zo ontwikkelen we samen met Professionals, het onderzoeks-, training- en adviesbureau van NHL Stenden, adviestrajecten en cursussen voor personeel van basisscholen. Maar ook voor de Pabo's van NHL Stenden. Je komt als student het onderwerp early childhood dus zeker in je opleiding tegen. Het lectoraat heeft intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de post-hbo-opleiding Specialist van het Jonge Kind. Deze opleiding is in 2014 van start gegaan aan de Pabo's in Groningen en Leeuwarden. 

Team Kenniskring

Het lectoraat heeft twee lectoren: prof. dr. Sieneke Goorhuis – Brouwer en dr. Ineke Oenema – Mostert. Zij staan aan het hoofd van de kenniskring. De kenniskring bestaat verder uit docenten van Onderzoeksgroep Educatie van NHL Stenden en onderzoekers uit het werkveld.

Teamleden

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Educatie
Postbus 1298
Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden

  •