Early Childhood

Hoe ontwikkelen jonge kinderen zich? En wat is voor hen belangrijk in onderwijs en opvoeding? Met die vragen houdt het lectoraat Early Childhood zich bezig. Het lectoraat doet toegepast onderzoek naar allerlei onderwerpen binnen de pedagogiek en brengt de kennis terug naar het werkveld. Op deze manier vraagt het lectoraat om aandacht voor (alle varianten van) de ontwikkeling van jonge kinderen, zonder een label op hun gedrag te plakken.

Kinderen tussen de 3 en 7 jaar hebben een andere pedagogisch-didactische benadering nodig dan oudere kinderen. Je moet als het ware de 'hardware' bij ze opbouwen. Zodat later de 'software', rekenen en taal, geïnstalleerd kan worden. Wij willen professionals scholen om jonge kinderen bij hun ontwikkeling te begeleiden, zodat ze gedifferentieerd pedagogisch kunnen handelen in de klas. Belangrijk daarbij is: wat kan een kind al zelfstandig en wat het kan het met ondersteuning van een volwassene of leeftijdsgenootje? En hoeveel hulp heeft het kind nodig om een taak zelf met succes te kunnen uitvoeren? Andere onderwerpen waarop ons lectoraat zich richt, zijn doorlopende lijnen tussen onderbouw en bovenbouw van het primair onderwijs en pedagogische observatie door de specifiek geschoolde leerkracht. 

Projecten

Het lectoraat Early Childhood doet allerlei onderzoeksprojecten. Een paar voorbeelden:

  • Hoe gaan leerkrachten in de onderbouw van de basisschool om met de druk vanuit hun omgeving om het onderwijs anders in te richten dan zij vanuit hun eigen expertise verantwoord vinden?
  • Hoe ziet het taal- en rekenaanbod in groep 1/2 er uit, welke methoden en methodiek gebruikt men, hoeveel tijd wordt eraan besteed en hoeveel tijd is er voor ‘vrij spelen’?
  • Hoe worden gedrag en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht en gerapporteerd? Gebruiken leerkrachten observatiemethoden? Zo ja: welke? Zo nee: hoe pakt men dit dan aan?
  • Hoe werken basisscholen op het vlak van VVE-programma's samen met kinderopvang, peuterspeelzalen en welzijnsorganisaties? Is er, als het kind vier jaar wordt, sprake van 'warme overdracht', dus in de vorm van een gesprek in plaats van via een formulier? Werkt men in groep 1 en 2 methodisch vanuit een gestandaardiseerd VVE-programma?
  • Hoe geeft de school vorm aan 'een rijke leeromgeving'? En hoe stemt de leerkracht zijn handelen af op de betrokkenheid van het jonge kind?

Benieuwd naar meer van ons werk? Bekijk dan een overzicht van de onderzoeksprojecten van het lectoraat Early Childhood (pdf).

Netwerk en onderwijs

We bouwen aan een uitgebreid netwerk van mensen uit het werkveld dat met ons meedenkt. We richten onderzoeksteams op waarin we samen met studenten, scholen en docenten onderzoek doen. Studeer je aan een van de Pabo's van NHL Stenden Hogeschool en ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van jonge kinderen, dan kun je dus ook meewerken.

Een belangrijke taak van ons lectoraat is het ontwikkelen van onderwijsprogramma's. Bijvoorbeeld voor het basisonderwijs. Zo ontwikkelen we samen met Professionals, het onderzoeks-, training- en adviesbureau van NHL Stenden, adviestrajecten en cursussen voor personeel van basisscholen. Maar ook voor de Pabo's van NHL Stenden. Je komt als student het onderwerp early childhood dus zeker in je opleiding tegen. Het lectoraat heeft intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de post-hbo-opleiding Specialist van het Jonge Kind. Deze opleiding is in 2014 van start gegaan aan de Pabo's in Groningen en Leeuwarden. 

Team Kenniskring

Het lectoraat heeft twee lectoren: prof. dr. Sieneke Goorhuis – Brouwer en dr. Ineke Oenema – Mostert. Zij staan aan het hoofd van de kenniskring. De kenniskring bestaat verder uit docenten van onderzoeksgroep Vitale Educatie/Leren in Context van NHL Stenden en onderzoekers uit het werkveld.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Vitale Educatie/Leren in Context
Postbus 1298

Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden

Secretaresse lectoraat Early Childhood: Dirkje Elgersma
E: dirkje.elgersma@nhlstenden.com
T: 058 244 14 26