Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding

In een globaliserende wereld bevinden steeds meer mensen zich in meertalige situaties. Meertaligheid wordt ook wel gezien als één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Wat betekent dit voor meertalig onderwijs? Het lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding is erop gericht dat studenten de betreffende talen leren voor blijvend gebruik. En dat zij weten hoe en waarom zij kunnen schakelen tussen deze talen.

Leerlingvolgsysteem voor talen

De nadruk bij ons onderzoek ligt op versterking van onderwijsleerprocessen van basis- naar voortgezet onderwijs. En daarnaast: wat heeft dit voor effect op de kwaliteit van onderwijs? Om dit te meten kijken we naar de niveaus van taalbeheersing van de doeltalen in het voortgezet onderwijs. Het eindproduct is een leerlingvolgsysteem voor de talen Nederlands, Engels en Fries.

Relatie met onderwijs

Fries en meertaligheid in onderwijs en opvoeding is verbonden aan de School of Education van NHL Stenden. Ben je geïnteresseerd in meertaligheid in het onderwijs en opvoeding en studeer je aan NHL Stenden? Als student kun je zelf met ideeën voor onderzoek en innovatieve projecten komen. Ook studenten van andere instituten en studierichtingen zijn welkom.
Het lectoraat levert ook een bijdrage aan het onderwijs in de vorm van een minor Meertaligheid en de Master Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Projecten

Het lectoraat houdt zich in hoofdlijnen bezig met:

Van drietalig basisonderwijs naar meertalig voortgezet onderwijs

Dit innovatieproject is gericht op de aansluiting van drietalig basisonderwijs naar meertalig voortgezet met speciale aandacht voor: (1) het Engels en Fries als voertaal in het voortgezet onderwijs en in de lerarenopleidingen; (2) de doorlopende leerlijnen (curriculum en didactiek met differentiatie); (3) duidelijker afstemming van de referentieniveaus en streefniveaus van taalbeheersing in de verschillende doeltalen.

Toepassing drie doeltalen in voortgezet onderwijs

Het MySchoolsNetwork for Trilingual Primary Education (pdf) is een samenwerkingsproject van het lectoraat met de Pabo’s van NHL Stenden Hogeschool. In dit project participeren basisscholen in Fryslân samen met scholen in Finland, Wales en Baskenland. De leerlingen van de drietalige scholen leren de drie doeltalen te verwerven en te gebruiken, op basis van gelijkwaardigheid en gericht op de verdere toepassing in het voortgezet onderwijs.

Digitale toets -en lesomgeving voor het vak Fries

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een uitgebreide digitale toets -en lesomgeving met een leerlingvolgsysteem voor het vak Fries op de basis- en middelbare school. Het Evaluaasjesysteem Frysk wordt in opdracht van de provincie Fryslân uitgevoerd door de Afûk, de lectoraten Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding en Taalgebruik en Leren en Cedin.

Team Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Alex Riemersma. De kenniskring bestaat verder uit een taalsocioloog en medewerkers van NHL Stenden Hogeschool. Deze medewerkers geven les aan diverse opleidingen en doen praktijkgericht onderzoek.

Contact

Heb je vragen aan de kenniskring of wil je meer informatie? Neem dan contact op met managementassistente Dirkje Elgersma, 058 244 14 26 of dirkje.elgersma@stenden.com

Team

Contact

NHL Stenden hogeschool
School of Education
Postbus 1298

Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden

Managementassistente lectoraat Fries en meertaligheid in onderwijs en opvoeding: Dirkje Elgersma
E: dirkje.elgersma@stenden.com
T: 058 244 14 26

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@stenden.com
T: 06 19 28 13 29