Welzijn Nieuwe Stijl

De mogelijkheden om de talenten van burgers en de kracht van mienskippen beter te benutten. Dat is het doel van de Welzijn Nieuwe Stijl, dat met vier sociaal labs een proeftuin vormt in het sociaal domein. Burgers, sociaal werkers, docent-onderzoekers en beleidsadviseurs werken er samen aan onderzoek en innovatie.

Welzijn Nieuwe Stijl volgt en onderzoekt interessante ontwikkelingen op het terrein van burgerparticipatie. Ook experimenteren we met nieuwe leefstijlen en vormen, waarin burgers zich organiseren. Daarbij kijken we naar nieuwe werkwijzen, nieuwe vormen van beleidssturing, nieuwe vormen van opleiden en onderzoeken.

Vier Sociaal Labs 

De vier Sociaal Labs vormen de ruggengraat van de kenniskring. Vanuit herkenbare ontmoetingsplekken in de stad Leeuwarden zetten zij concrete onderzoeksprojecten op en voeren die zelf uit. Elk lab-team is samengesteld uit tenminste een burger, een sociale professional en een docent-onderzoeker. De Labs werken met bewoners aan:

  • mienskip (sociaal-culturele participatie)
  • kansen (participatie in informele zorg en welzijn)
  • scharrelruimte (arbeidsparticipatie) en
  • co-creatie (beleidsparticipatie)

Samenwerking

Welzijn Nieuwe Stijl is een samenwerking van NHL Stenden Hogeschool, University, ROC Friesland College, gemeente Leeuwarden, de gemeentelijke Adviesraad voor het Sociaal Domein, Coöperatie Amaryllis, Zienn en Wellzo.

De lectoraten van NHL Stenden onderzoeksgroep Zorg & Welzijn  richten zich samen met de kenniskring op uiteenlopende specifieke vraagstukken, doelgroepen en domeinen. 

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn