Looptijd: 2020-2022

Websitewww.meelab.nl
Projectleider: Roos Edens

Projectpartners

  • MEE Noord
  • NHL Stenden Hogeschool

Het MEE Lab is een laboratorium waar diverse vraagstukken en ideeën voorgelegd kunnen worden om nader te onderzoeken en/of tot verdere ontwikkeling te brengen. Er zijn bewust geen specifieke inhoudelijke thema’s gedefinieerd en ideeën hoeven dus ook niet per definitie gericht te zijn op digitale innovatie. Wel ligt de focus op innovatiebehoeften binnen het sociaal domein, primair ten behoeve van doelgroepen van MEE Noord. Dit betreft de doelgroep kwetsbare mensen met een beperking op het gebied van Licht verstandelijke beperking, Autisme Spectrum Stoornissen en/of Niet Aangeboren Hersenletsel. Het MEE Lab wil een structurele stimulans bieden aan een innovatief klimaat binnen het sociaal domein, en daarmee de ondersteuning aan mensen met een kwetsbaarheid een positieve impuls geven, verbeteren en versterken.

Er zijn enkele principiële uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan het MEE Lab wil werken, die tevens gelden als kader waarbinnen nieuwe projectideeën kunnen worden ingediend. Elk idee wordt getoetst op de mate waarin het bijdraagt aan de inclusieve samenleving en meervoudige waardecreatie (voor meerdere partijen in het werkveld en ook het onderwijs) en past binnen een mensgerichte ontwerpbenadering. Momenteel is er een eerste pilotproject gestart – rechtstreeks ontstaan vanuit de praktijk - gericht op de mensen met een lichtverstandelijke beperking die herhaaldelijk een strafbaar feit plegen. In dit eerst project verkennen we op welke manier het opleggen van een straf dusdanig vorm en inhoud te gegeven kan worden, dat er een duurzamer leereffect c.q. gedragsverandering mee gerealiseerd wordt.

Het MEE Lab is initieel een initiatief van Mee Noord en NHL Stenden Hogeschool. In cocreatie met stichting SOM is het definitieve concept ontwikkeld. Stichting SOM is bereid bevonden de activiteiten binnen MEE Lab financieel te ondersteunen. Het MEE Lab kent een duur van 3 jaar (2020-2022).

Afbeelding
meelab