Projecten en onderzoeksopdrachten

Hieronder vind je projecten waarbij het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid een rol heeft gespeeld.

3M project

De oorsprong van dit project werd gevormd door een scala aan dergelijke vragen van basisschoolleerkrachten. Ze hebben vragen over hoe ze in hun onderwijs het beste met meertaligheid kunnen omgaan.

Lees meer

Holi-Frysk

Het Holi-Frysk project heeft tot doel om om een interventie te ontwikkelen om de attitudes van leerlingen en docenten ten aanzien van (het leren van) de Friese taal en meertaligheid positiever te maken. 

Lees meer

Talen4all

Talen4all was een eenjarig pilotproject opgezet vanuit de Academie Primair Onderwijs (PO) en het lectoraat Fries en Meertaligheid van de NHL Stenden Hogeschool. 

Lees meer

Taalplan Frysk

Grootschalig en longitudinaal onderzoek op alle Friese scholen voor po en vo, in opdracht van de provincie Fryslân.

Lees meer

Wille, Wolle, Kenne en Kinne

Inspirerend meertalig onderwijs: ontwerponderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe pedagogische-didactische werkwijzen en producten op het gebied van meertaligheid in de Friese context.

Lees meer Lees meer

Comenius Project

Gelijke kansen door meertalige PABO’s: de PABO in en voor een meertalige en multiculturele maatschappij

Lees meer