Professionele Identiteit in het Onderwijs

Hoe ontwikkelen onderwijsmedewerkers en schoolorganisaties hun professionele identiteit? Welke betekenis heeft professionele identiteit voor doelen en inhoud van het onderwijs en voor het functioneren van onderwijsorganisaties als leer- en werkgemeenschap? Naar deze vragen doet het lectoraat Professionele Identiteit in het onderwijs onderzoek. Het lectoraat werkt aan vraagstukken met betrekking tot de positie en identiteit van docenten en de identiteit en inrichting van professionele onderwijsorganisaties, gerelateerd aan de doelen van het onderwijs.

Inhoud

Ons uitgangspunt is dat een geëxpliciteerd beeld van ‘Goed Onderwijs’ het fundament is van de professionele identiteit van onderwijsprofessionals en -organisaties en leidraad is voor het handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het lectoraat realiseert onderzoeks- en begeleidingsactiviteiten gericht op kennisontwikkeling, dialoog en samenwerking ten behoeve van beroepspraktijk, samenleving, opleidingsonderwijs en professionalisering. Ons onderzoek is geïnspireerd op het gedachtegoed van onder meer John Dewey, Emmanuel Levinas en Hannah Arendt.

Het lectoraat sluit aan op discussies in onderwijs en samenleving over de taken van het onderwijs, de positie van onderwijsprofessionals, de inrichting van onderwijsorganisaties en de betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor de onderwijspraktijk.

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar brengt het lectoraat een nieuwsbrief uit. Download hier de nieuwsbrieven als PDF-bestand.

Leden en partners van het lectoraat kunnen een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief.

Ambitie

Het lectoraat Professionele Identiteit in het onderwijs heeft de volgende ambitie geformuleerd: Op basis van ....

 • Een democratisch mensbeeld, waarbij de mens deel uit maakt van en in transactie is met een wereld die in ontwikkeling is.
 • Een maatschappijbeeld dat uitgaat van een democratische pluriforme samenleving met vrije interacties tussen groepen die al dan niet gedeelde belangen hebben.
 • Erkenning van de belangrijke taak die onderwijs heeft bij het verschijnen van het nieuwe in de wereld en het ontwikkelen van de samenleving.
 • Een houding die te beschrijven is als een democratisering van de rationaliteit.
 • Het belang van de betekenis die professionals en organisaties geven aan ‘Goed Onderwijs’.
 • Relevante bronnen in de wetenschap.
 • Stevige wortels in de tradities van de hogescholen waar NHL Stenden uit voortkomt.

Mag de omgeving van ons verwachten dat wij:

 • Ons verbinden aan vraagstukken ten aanzien van professionele identiteit met betrekking tot student, docent, organisatie en onderzoek & professionele ontwikkeling binnen het omringend onderwijsveld (PO, VO, MBO en HBO), de Academie voor Primair Onderwijs en de hogeschool.
 • Op het domein van professionele identiteit in het onderwijs expertise ontwikkelen, inzetten en delen.
 • Inspireren tot constructief-kritische reflectie op politiek-maatschappelijke tendensen die van invloed zijn op professionele identiteit in het onderwijs, met een referentie naar een democratisch mens- en maatschappijbeeld.

En zijn wij aanspreekbaar op:

 • Concreet waarneembare bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van partners in het omringend onderwijsveld, de academie en de hogeschool.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat richt haar activiteiten op drie onderzoekslijnen: docent, onderwijsorganisatie en onderzoek & professionalisering. Hieronder geven we beknopt weer welke thema’s binnen de onderzoekslijnen aan de orde zijn.

Docent

 • De docent als pedagogisch/agogisch en onderwijskundig leider
 • Teacher Agency
 • Professionaliteit
 • Professionele ruimte

Onderwijsorganisatie

 • Karakteristieken van een professionele onderwijsorganisatie

 • Ontwikkelproces van onderwijsorganisatie naar professionele onderwijsorganisatie

 • Leiderschap in professionele onderwijsorganisaties

 • Professionaliteit en professionele ruimte in de context van de onderwijsorganisatie

 • Reflectie op en onderzoek naar de eigen onderwijsorganisatie (Academie voor Primair Onderwijs, NHL Stenden) 

 • Vraagstukken m.b.t. levensbeschouwelijke identiteit, bijvoorbeeld in de context van samenwerkings- of samenlevingsscholen

Onderzoek & professionele ontwikkeling

 • Ontwerpgericht onderzoek als middel van onderwijs- en professionele ontwikkeling
 • Onderzoekende houding in relatie tot professionaliteit
 • Leergemeenschappen

 

Relatie met onderwijs

Het lectoraat Professionele Identiteit in het onderwijs is ingebed in de Academie voor Primair Onderwijs (APO) van NHL Stenden Hogeschool. Het lectoraat is nauw verbonden aan onderwijs en onderzoek binnen de masteropleidingen Learning & Innovation en Educational Leadership en is betrokken bij de totstandkoming van een ontwikkellijn ‘professionele identiteit’ in de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs.

Het lectoraat draagt bij aan duurzame identiteitsontwikkeling binnen NHL Stenden als geheel, passend bij de doelen en uitgangspunten zoals die in het fusiedocument zijn geformuleerd.

Onderzoek doen bij Professionele Identiteit in het onderwijs?

Studenten spelen een actieve rol in het onderzoek van het lectoraat. Interesseert het onderwerp je? Dan kun je onderzoekstaken in je opleiding verbinden aan onderzoeksprojecten van het lectoraat.

Partnerschap

Het lectoraat Professionele Identiteit ontwikkelt duurzaam partnerschap met VONKT, centrum voor identiteit in het onderwijs in Noord-Nederland en de stichting Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs.

Team kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. ir. Albert Weishaupt.

Heb je vragen over de kenniskring of wil je meer informatie? Neem dan contact op met lector Albert Weishaupt of coördinator Herma Korfage.

Team

 • Dr. Albert Weishaupt
 • Herma Korfage
 • Lineke de Vries
 • Jose Middendorp
 • Jarig Komrij
 • Herman Hoedemaker
 • Johan Wind
 • Carolien Calon
 • Han Bakke
 • Dirkje Elgersma

Contact

NHL Stenden Hogeschool 
Academie voor Primair Onderwijs 
Postbus 1080
Rengerslaan 10 
8900 CB Leeuwarden  

Secretaresse lectoraat Professionele Identiteit in het onderwijs: Dirkje Elgersma 
dirkje.elgersma@nhlstenden.com 
058 244 14 26