Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement

Je moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren: een olietanker zinkt op de Noordzee en een deel van het wad spoelt vol met olie. Hoe bestrijd je een dergelijke ramp? Hoe kunnen we de veiligheid van kustregio's en maritieme sectoren vergroten? En hoe kunnen we de zeeën duurzaam bevaren? Deze belangrijke kwesties worden onderzocht door het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement (MMMV).

Het lectoraat MMMV is een (inter)nationaal herkenbare ingang voor overheid en maritieme bedrijfssectoren die professionele ondersteuning zoeken bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van MMMV. Het lectoraat vergroot en verspreidt kennis over alle gebruikers van de zeeën, ook olieplatformen. Het duurzaam gebruiken van zeeën en de bestrijding van calamiteiten op het water zijn daarnaast onderwerp van onderzoek. Denk aan computermodellen die ecologische en economische gevolgen van een olieramp berekenen, zodat in geval van een calamiteit snel de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Chemicaliënbestrijding op het water Maritiem

Welke typen chemicaliën zijn er en hoe gedragen zij zich in het milieu? En in welke scheepstypen en verpakkingen worden ze vervoerd? Het zijn voorbeelden van vragen die het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement beantwoort in het RAAK-mkb project Chemicaliënbestrijding op het water. Resultaat is een praktisch handboek.

Het onderzoeksproject Chemicaliënbestrijding op het water is aangejaagd door het bedrijfsleven. Ondernemers wisten te weinig over chemicaliënbestrijding om gericht bestrijdingsmiddelen, procedures en adviezen te kunnen ontwikkelen. Bovendien was de wel aanwezige kennis zeer moeilijk toegankelijk en beperkt verspreid.

Het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement bundelde daarom in het onderzoeksproject de relevante kennis en beantwoordde in aanvullend onderzoek allerlei vragen. In een deelonderzoek is onder andere een methode ontwikkeld om containers veilig en milieuvriendelijk te bergen en zijn de mogelijkheden voor een onbemand meetvaartuig verkend.

Samenwerking

Het project is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven uitgevoerd. Zo heeft MCR Shipping een inventarisatie gedaan naar de classificatie en veiligheidseisen van schepen betrokken bij de bestrijding van chemicaliënongevallen. Statistieken over ongevallen, type transport, type chemicaliën, wet- en regelgeving en nog veel meer is terug te vinden in het Manual Chemical Spill Response. Het handboek is online in te zien.

Oliebestrijding op het water Maritiem

Hoe bestrijd je olie op het water? Alle kennis over oliebestrijding op het water is door het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement gebundeld in een handboek dat online veel geraadpleegd wordt. Deze bron van kennis is het resultaat van het RAAK-mkb onderzoeksproject Oliebestrijding op het water.

Dat ondernemers grote behoefte hebben aan meer kennis over het bestrijden van olie op zee, bleek wel tijdens de uitvoer van het onderzoek. In het project werd nauw samengewerkt met tal van bedrijven in de scheepvaart, olie-industrie en veiligheidssector, zoals MCR shipping, Hebo Maritiemservice en Advisafe.

Verbeteren van de veiligheid

Als je het gedrag van olie op het water goed begrijpt, helpt die kennis bij het verbeteren van oliebestrijdingsmiddelen, materiaal en diensten. De veiligheid wordt hiermee dus verbeterd. Meer kennis zorgt ook voor betere analyse en besluitvorming wanneer olie in het water terecht komt. Aan de hand van het besluitvormingsmodel Environmental Economic Benefit Analysis (NEEBA) wordt de impact voor mens en milieu bij een olieramp tot een minimum beperkt.

OILS (Oil In Littoral Substrates) Maritiem

De Waddenzee is één van onze meest vitale regio's. Schippers, vissers, toeristen, maar ook dieren en planten: allemaal maken ze gebruik van de Waddenzee. Met het project OILS brengt het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement de effecten van een mogelijke olieverontreiniging in kaart.

We kennen allemaal de Waddenzee. Door zijn vele gebruikers is dit een erg kwetsbaar gebied. Je moet er dan ook aan denken dat er zich een olieramp zou voordoen in de Waddenzee. Maar stel dat dit wel zou gebeuren, dan is het van essentieel belang om direct de juiste beslissingen en acties te nemen om de meest kwetsbare gebieden te beschermen. Daarvoor brengen we samen met Van Hall Larenstein en de Waddenvereniging de effecten van een mogelijke olieverontreiniging op de Waddenzee in kaart.

De ernst van een mogelijke olieramp

Een olieramp op de Waddenzee vraagt om een specifieke aanpak, waarbij je rekening moet houden met vele factoren. Denk aan het getij, ecologische aspecten, maar ook economische aspecten. Tot slot is de bestrijdbaarheid per gebied verschillend. Heb je te maken met harde zandplaten waar de olie relatief eenvoudig te verwijderen is, of gaat het om zachte slibplaten, die een stuk lastiger te reinigen zijn? Het doel van het project OILS is om de totale ernst van een mogelijke olieramp in kaart te brengen.

Daarvoor zijn praktische metingen onmisbaar. Studenten Ocean Technology meten stroomsnelheden op het wad met het onderzoeksschip van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Studenten Chemische Technologie onderzoeken in het lab hoe de olie zich gedraagt in de stroming rondom een wadplaat. Ook bij de andere hogescholen die meewerken, worden veel studenten ingezet. Die samenwerking met het onderwijs zorgt voor een optimaal resultaat, waarbij onderzoek en onderwijs letterlijk in elkaar over stromen.

Cursus Oliebestrijding

Het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement biedt werknemers en organisaties die werkzaam zijn in of samenwerken met de olie-industrie de cursus Olie- en chemicaliënbestrijding op zee aan.

Met wie werken we samen?

Het lectoraat Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement werkt actief samen met overheidsinstanties en maritieme bedrijfssectoren. Samen met het werkveld zoeken we naar professionele ondersteuning bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van calamiteiten.

Binnen het kenniscluster wordt samengewerkt met een groot aantal partijen, die we ondersteunen bij vraagstukken uit de praktijk. Andersom geldt dat net zo. Van een groot aantal partners ontvangen wij kennis en informatie die nodig is bij het doen van onderzoek. Op die manier sluiten onderzoek, onderwijs en het werkveld naadloos op elkaar aan.

Onze partners

 • Spill Response Group Holland
 • Maritime Campus Netherlands (MCN)
 • Hogeschool VHL
 • Rijkswaterstaat
 • C-Image consortium
 • Koseq
 • HEBO Maritiemservice
 • Wageningen Marine Research
 • Deltares
 • Waddenvereniging
 • BDS Harlingen
 • Hanze Wetlands

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Maritiem Instituut Willem Barentsz