Afbeelding
Persoonlijk leiderschap innovatiekracht

Schaalvergroting, digitalisering, goed geïnformeerde lastige klanten, etc., stellen steeds hogere eisen aan HBO-professionals om hun werk goed te kunnen doen. Daarvoor hebben zij niet alleen steeds meer kennis nodig, maar ook dienen zij over nieuwe vaardigheden te beschikken, zoals bijvoorbeeld het omgaan met ICT-systemen en het samenwerken met professionals van andere disciplines. Doel van het lectoraat is na te gaan welke kennis en vaardigheden professionals in de toekomst nodig hebben en hoe die in de onderwijsprogramma’s van de opleidingen kunnen worden aangeleerd.

Onderzoekslijnen

21th Century Skills

Het lectoraat onderzoekt al sinds 2013 welke competenties HBO-professionals nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk en loopbaan. Met behulp van een gevalideerde vragenlijst heeft het lectoraat ontdekt over welke competenties succesvolle professionals het vaakst beschikken. Een door ex-studenten ontwikkelde escaperoom maakt duidelijk hoe deze competenties samenhangen met het wel of niet kunnen ontsnappen. Door het Siga-lab worden de resultaten van ons onderzoek gebruikt om nieuwe games te ontwikkelen waarmee nieuwe of ontbrekende competenties geoefend of getraind kunnen worden. De interessantste uitkomsten van ons onderzoek geven wij door aan professionals, docenten en studenten via publicaties, lezingen, gastcolleges en dergelijke.

Legacy LF2018

In 2018 was Leeuwarden- Friesland culturele hoofdstad van Europa. Het lectoraat heeft een actieve rol vervuld bij de voorbereiding van het culturele hoofdstad-jaar, o.a. door de opzet en uitvoering van een grootschalig monitoring- en evaluatieprogramma waaraan 10 lectoraten hebben meegewerkt. In totaal hebben circa 6.000 studenten deelgenomen als vrijwilliger en zijn vele honderden activiteiten uitgevoerd door Knowledge2018, een studentplatform van drie hogescholen en drie ROC’s dat een sturende rol heeft vervuld in het LF2018-project. In 2019/2020 vinden vanuit het lectoraat enige tientallen studentonderzoeken plaats met als doel de sociale, economische en politieke effecten van culturele hoofdstadactiviteiten in kaart te brengen en te analyseren. Hierover wordt in regionale en landelijke tijdschriften gerapporteerd.

Armoede- en schuldenlab

Op initiatief van het lectoraat wordt in samenwerking met een zestal opleidingen van NHL Stenden en diverse in- en externe partners een begin gemaakt met de ontwikkeling van een armoede- en schuldenlab. In dit lab werken studenten van verschillende disciplines met elkaar samen aan het oplossen van vraagstukken waar mensen met armoede- en schuldenproblemen mee te maken hebben. Eén van die aspecten is veiligheid. Als mensen zich onveilig voelen op straat, durven zij ook niet op sollicitatiegesprek te gaan of naar instanties om hun problemen te bespreken. Bestaande hulpverlening schiet vaak tekort door versnippering en langs elkaar heen werken van instanties. In het armoede- en schuldenlab worden effectievere vormen van hulpverlening dicht bij de mensen ontwikkeld die de armoede- en schuldenproblematiek daadwerkelijk helpen oplossen.

Samenwerkingspartners

We werken als lectoraat samen met verschillende partners. Enkele partners zijn:

 • 21th Century Skills: Lable, UWV, platform Zakelijke Dienstverlening (Young Professional Programma), vier accountantskantoren, landelijk platform Studio 21th Century Skills 
 • Legacy LF2018: voormalige Stichting LF2018, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, Kanselarij
 • Armoedelab: platform Ervaringsdeskundigen, opbouwwerk Huizum-West, Fries Sociaal Planbureau, opleidingen Bestuurskunde, Integrale Veiligheid, Bedrijfskunde, HRM, Bedrijfseconomie en Social Work

Publicaties (selectie)

 • Jelle Dijkstra (2013). Innovatie door slimmer leiderschap. Leeuwarden: NHL Hogeschool (inaugurele rede).
 • Jelle Dijkstra en Marc Jacobs (2016). Keten- en netwerksamenwerking in het veiligheidsdomein. Bestuurswetenschappen, jaargang 70, nr. 2 (juni), p. 58-70.
 • Nicole Torka (2016). Ben jij werkelijk betrokken bij mij? Tijdschrift Positieve Psychologie, nr. 1 (januari), p. 45-50.
 • Djoerd Hiemstra (2016). Focus on Your Strengths? The Role of Perceived Relative Strengths versus Weaknesses in Learning Effort. Groningen: University of Groningen (proefschrift).
 • Maarten Hoekstra (2017). Het Succes van de business case(s). Een casestudy naar de totstandkoming van Wildlands Adventure Zoo. Bestuurswetenschappen, jaargang 71, nr. 4 (december), p. 45-62.
 • Willem Bokkes (2017). Ongelijkheid in maatschappelijke kosten-baten analyses. Economisch Statistische Berichten, jaargang 102 (4751), 13 juli 2017.
 • Jelle Dijkstra (2018). Legacy van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. In Marc Coenders, Janneke Metselaar en Johan Thijssen, Vital Regions: samen bundelen van praktijkgericht onderzoek. Delft: Eburon, p. 69-79.
 • Willem Bokkes (2019). Maatschappelijke initiatieven, subsidies en transactiekosten, Beleidsonderzoek Online, januari.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Academie International Business Administration

Jelle Dijkstra (lector)
E-mail : jelle.dijkstra@nhlstenden.com 
Mobiel: +31 6 53694347

Teamleden