Afbeelding
social-work

Small n-Designs

In de zorg- en welzijnssector heerst van oorsprong een cultuur waarin men enthousiast de handen uit de mouwen steekt. Nu de kosten van ons zorgstelsel toenemen, zien we echter steeds meer de behoefte om te onderzoeken welke behandelingen daadwerkelijk nut hebben. Het lectoraat Small n-Designs doet onderzoek naar de bruikbaarheid van laagdrempelige en eenvoudig uit te voeren kleinschalige studies, de zogenaamde n=1 studies, voor het aantonen van de effectiviteit van een behandeling of methode.

Het lectoraat Small n-Designs richt zich methodologisch op het ontwerpen van praktische onderzoeksdesigns voor de evaluatie van een persoonsgerichte behandeling bij één cliënt/patiënt of een aantal patiënten. Inhoudelijk richt het lectoraat zich op effect- en evaluatieonderzoek van interventies in de dagelijkse praktijk van zowel professionals als studenten binnen de werkvelden Vaktherapie en Social Work.

De visie van het lectoraat is dat persoonsgericht werken met cliënten/patiënten veel overeenkomsten heeft met de werkwijze van de DBE-ontwerpcyclus. In een n=1 studie wordt de DBE-ontwerpcyclus systematisch toegepast, waardoor het reflectieve en evaluatieve vermogen van studenten en professionals wordt getriggerd en gestructureerd. Door cliënten/patiënten systematisch met deze benadering te onderzoeken, kan de professional en/of student voortdurend zijn eigen (be)handelingen van zijn clientèle beoordelen, eventueel aanpassen en bespreken met collega’s in leernetwerken.

Werkveld

Binnen het lectoraat werken we actief samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, hogescholen, universiteiten, primair, voortgezet en speciaal onderwijs, vrijwilligersorganisaties en bewoners.

Onderzoek

Het lectoraat Small n-Designs doet onderzoek naar het effect van (persoonsgerichte) behandelingen in de hulpverlening binnen de werkvelden Vaktherapie en Social Work. Er worden zowel innovatieve onderzoeksopzetten als analysetechnieken ontwikkeld die geschikt worden gemaakt voor de specifieke context waarin het onderzoek plaatsvindt.

De n=1 onderzoeksmethode is een gestructureerde combinatie van kwalitatief en kwantitatief informatie verzamelen, analyseren en evalueren voor, tijdens en na de behandeling van een patiënt/cliënt. Speciale aandacht in ons onderzoek krijgen de zogenaamde systemische n=1 benaderingen, waarin de percepties van het systeem van een cliënt/patiënt meewegen in de evaluaties van de behandelingen.

Inhoudelijk worden deze n=1 benaderingen o.a. toegepast op het evalueren van behandeleffecten van beeldende therapie bij kinderen met aan autisme gerelateerde problemen, beeldende therapie bij kinderen met psychosociale problemen, muziektherapie bij studenten met depressieve klachten, signaleringsplannen ter voorkoming van agressie in het speciaal onderwijs, muziektherapie bij kinderen met autisme, behandeling van zedendelinquenten, risicomanagement bij tbs-gestelden, bevordering van kwaliteit van leven bij personen met dementie en hun mantelzorgers via de Sociale Benadering Dementie en de evaluatie van behandelmodules van slachtoffers van loverboys.

Doel van het lectoraat is het verder ontwikkelen van kennis, het toepassen van deze kennis in het onderwijs en het doen van onderzoek aan NHL Stenden Hogeschool en in de beroepspraktijk. Speerpunten daarbij zijn de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de beroepsuitoefening in zorg en hulpverlening aan de hand van professionele methoden.

De systemische n=1 methode wordt standaard ingezet als afstudeeropdracht voor studenten van de opleiding Vaktherapie. Deze onderzoeksmethode sluit goed aan bij de beroepsopleiding vanwege de waarde van het systematisch evalueren van een behandeling.

Afbeelding
Music-therapy-and-depressive-symptoms-02

Projecten en onderzoeksopdrachten

Team

Sinds 2009 is Marinus Spreen lector aan NHL Stenden Hogeschool. Het lectoraat Small n-Designs wordt gevormd door de lector samen met docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Met de huidige kenniskring heeft het lectoraat een gevarieerde basis van kennis en ervaring in huis, waar vanuit ieder lid op een eigen manier invulling geeft aan de thema’s van het lectoraat.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het lectoraat Small n-Designs? Neem contact met ons op.

Lector:
Marinus Spreen
marinus.spreen@nhlstenden.com
06 192 757 16

Bezoekadres:
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD  Leeuwarden

Postadres:
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB  Leeuwarden