Afbeelding
header make IT work in the north
Afbeelding
header make IT work in the north

Make IT Work in the North

Projectleider
Harm van Lieshout
Looptijd
januari 2019 t/m juni 2023
Domeinen
Economie en Management

Wat is de aanleiding voor het project?

Door digitalisering van economie en maatschappij verandert de behoefte aan talent, kennis en kunde. Er verdwijnen banen, er komen nieuwe banen bij en bestaande banen veranderen. Deze trend heeft grote gevolgen voor het mkb in Noord-Nederland. Er is dringend behoefte aan personeel dat zowel over ICT-kennis als ICT-vaardigheid beschikt. Het lukt onvoldoende om de vraag naar gekwalificeerde medewerkers via bestaande kanalen in te vullen.

Welk probleem lost het project op?

De Noord-Nederlandse IT-bedrijven TRES, Ultraware, CareerUp en hoger onderwijs- en kennisinstellingen Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool werken in het omscholings- en onderzoeksproject ‘Make IT Work in the North’ samen om op een creatieve nieuwe manier de kloof tussen vraag en aanbod te dichten en zo de vele ICT-vacatures ingevuld te krijgen. De IT Academy Noord-Nederland vormt de kern van de samenwerking. Met name de kleinere mkb-bedrijven met maximaal tien werknemers hebben grote moeite om de snelle digitalisering in werk en samenleving bij te benen. In die mismatch voorziet Make IT Work in the North in samenwerking met de IT Academy Noord-Nederland sinds 2019 en onderzoek van studenten, docenten en lectoren om het werkveld toekomstbestendig te maken.

"Juist kleine mkb-bedrijven zijn gebaat bij de instroom van IT-specialisten"
                  Aleid Brouwer, lector Betekenisvol Ondernemen

Projectaanpak

De opleiding bestaat uit twee fases. De eerste vijf maanden volgen de deelnemers een opleiding op de IT Academy Noord-Nederland. Na succesvolle afronding van dat deel gaan de cursisten aan de slag bij aangesloten werkgevers. Zij krijgen daar een verdere scholing en verdienen direct een salaris. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat voor Software Engineering. Inmiddels hebben tien cohorten studenten de opleiding gevolgd, in totaal betreft het 100 deelnemers. Van hen is 96 procent doorgestroomd naar een betaalde baan. Wat opvalt is dat het percentage vrouwen onder de deelnemers rond de 33 procent schommelt, terwijl het aandeel vrouwen in de IT zo’n 10 procent bedraagt. Lector Aleid Brouwer wijt die opmerkelijke score aan het feit dat veel vrouwen zich pas op latere leeftijd realiseren dat IT hen ligt. ‘Vrouwen zijn in hun school- en studietijd niet gestimuleerd om een meer technisch beroep te overwegen. Pas op latere leeftijd ontdekken ze dat ze er wel geschikt voor zijn.’

Projectpartners

Make IT Work in the North was mogelijk dankzij een subsidie door EFRO HC/SNN. Eind 2022 loopt de financiële bijdrage af, maar de werkwijze van de IT Academy Noord-Nederland blijkt zo succesvol dat het omscholingstraject Software Engineering ook daarna doorgaat.

Voornaamste opbrengsten en resultaten

De afgelopen jaren is in het kader van Make IT Work in the North uitvoerig onderzoek gedaan naar de digitaliseringswensen en -problemen waar grotere en met name kleinere mkb-bedrijven tegen aanlopen. Centraal stond de vraag hoe NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen blijvend ondersteuning kunnen bieden. Een van de uitkomsten is om mkb-bedrijven die de capaciteit niet hebben deelnemers aan de omscholing tot Software Engineering in hun zes maanden praktijk te begeleiden, te ontzorgen. Een begeleider vanuit de IT Academy Noord-Nederland zou als ‘vliegende keep’ die taak op zich kunnen nemen.