Lezingen en workshops

Lezingen

9.45 – 10.30 uur: Naar een meer evidence-based Vaktherapie – aan het werk met uitkomsten
door Tom van Yperen
Doen wat werkt – het ligt zo voor de hand. Maatschappelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de Vaktherapie met een goed onderbouwd aanbod voor de dag komt. Aan de hand van lopend onderzoek wordt geïllustreerd hoe die onderbouwing is te maken. Dat leidt uiteindelijk tot een meer ‘evidence-based’ aanbod. Maar dat is maar één kant van het verhaal. De ontwikkelingen vragen ook om transparantie van het resultaat van behandelingen in de alledaagse praktijk. Outcome-monitoring is daarbij het sleutelwoord. Wat betekent dit voor de Vaktherapie? Hoe leidt die monitoring niet tot bureaucratie, maar tot verdere ontwikkeling van het vakgebied?

10.30-11.15 uur: Interventiebeschrijvingen: voor wie, waarom en hoe?
door Kees van den Bos
Een interventiebeschrijving is een systematische beschrijving van het geheel van activiteiten, waarmee hulpverleners gericht specifieke doelen nastreven voor en met cliënten(groepen) met een hulpvraag, om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen en/of in stand houden van gezondheid en/of welzijn. Een interventiebeschrijving is een belangrijke stap in de kennisontwikkeling van Vaktherapie en jeugdhulp. Deze stap draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de vaktherapieën en jeugdhulp, en aan een sterkere positionering.
Er bestaat niet alleen bij vaktherapeuten behoefte aan duidelijkheid omtrent de werkzaamheid van interventies. Ook voor patiënten/cliënten en hun naasten is meer duidelijkheid omtrent Vaktherapie en jeugdhulp wenselijk. Het gaat om vragen zoals:

  • bij welke stoornis/klacht kan Vaktherapie worden toegepast
  • wat zijn de te verwachten resultaten?

11.15-12.00 uur: Onderzoek in samenwerking met NHL Stenden en Accare Child Study Center
duo presentatie door Marinus Spreen en Celine Schweizer
Een weergave op welke manier NHL Stenden en Accare Child Study Center wetenschappelijk onderbouwde interventies ontwikkelen in het samenwerkingsverband tussen onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek.

Marinus Spreen presenteert de onderzoekssamenwerking tussen de vaktherapeuten van Accare Child Study Center en Triversum met het lectoraat Social Work & Arts Therapies. Doel van deze samenwerking is om op termijn de effectiviteit van vaktherapeutische behandelingen aan te tonen. De presentatie zal ingaan op de vele keuzes en praktijkproblemen die men als onderzoeker en behandelaar tegenkomt gedurende de reis naar een praktijkgericht onderzoek. Tevens zullen enige eerste pilot resultaten gepresenteerd worden.
Celine Schweizer werkt samen met beeldend therapeuten van onder andere Accare Child Study Center bij het testen van een evidence based behandelprogramma voor kinderen met autisme in beeldende therapie in het kader van haar promotie onderzoek bij Rijksuniversiteit Groningen. In haar presentatie deelt zij aspecten van het proces en van de resultaten van haar onderzoek.

Workshops

Workshop 1 - Via affectregulatie naar verbeterde zelfregulering. Op weg naar een goed onderbouwde interventie
Presentatie van de innovatieve methode Affectregulerende Vaktherapie in vogelvlucht. Een vaktherapie overkoepelende methode die zijn weg binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en binnen de LVB doelgroep gevonden heeft. De workshopbezoeker krijgt inzicht in wat affectregulatie inhoudt en er wordt een korte presentatie getoond van het theoretische model en de verschillende interventietechnieken. Advies is om deze workshop te combineren met workshop 2
Door Patricia Tel-Vos

Workshop 2 - De evaluatie van de ArVT methode: een promotieonderzoek naar de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Binnen deze presentatie wordt een promotieonderz soek naar de ArVT (Affect Regulerende Vaktherapie) methode, gepresenteerd door Patricia Tel-Vos in workshop 1, nader toegelicht. Wat wordt er precies onderzocht? Waar zijn we als onderzoekers naar op zoek? En vooral: wat is het belang hiervan? Advies is om deze workshop te combineren met workshop 1.
Door Liesbeth Bosgraaf

Workshop 3 - Loop achter de muziek aan naar evidence based vaktherapeutische interventies: EMT – daar zit muziek in!
Heb je iets met muziek en wil je weten hoe muziektherapie werkt? Ben je benieuwd hoe we samen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van evidence based interventies voor jongeren? In het kader van promotieonderzoek is een emotie regulerende muziektherapie (EMT) ontwikkeld voor studenten met depressieve klachten. Tijdens de workshop kun je deze interventie ervaren, willen we je informeren en vooral ook met elkaar brainstormen op welke manier opleidingen en zorgorganisaties kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld om transdiagnostisch vaktherapeutische interventies of vaktherapeutische interventies binnen de dsm5-categorisering te ontwikkelen, te implementeren en duurzaam te monitoren.
Door Sonja Aalbers en Corinne Prins-Oechies

Workshop 4 - Express Stress
Express is een dramatherapeutische interventie voor op school, gebaseerd op de  A.L.I.V.E. (Animating Learning by Integrating and Validating Experience) methode. Deze methode voor vroegsignalering en preventie van trauma is in de VS al veelvuldig gebruikt en onderzocht.  ‘Express’ richt zich niet op behandelen, maar biedt leerlingen zowel buiten als in de klas een veilige plek om hun problemen te ventileren, hun gevoelens en gedachten te kunnen uiten, te spelen met persoonlijke thema’s en plezier te ervaren in spel. Het biedt het zorgteam, mentoren en/of leerkrachten/docenten een extra hulplijn in het zorgdragen voor de klas. De ruwe resultaten van verschillende kleinschalige pilotstudies zijn positief. In de Workshop wordt Express spelenderwijs uiteengezet en komen de meest recente ontwikkelingen en onderzoekresultaten aan bod.
Door Marc Willemsen

Workshop 5 - Lastige meiden? Lastig maken!
Wat doe je met je Vaktherapeutische kennis en vaardigheden? Onderbouw je je behandeling vanuit beschreven interventies? Of voer jij de evidence based methodes uit en voeg je jouw waardevolle vaktherapeutische kennis, therapeutschap en activiteiten toe? En hoe draag je dan bij aan het onderzoeken naar de werkzame factoren?
Voor jongeren met een persoonlijkheidsstoornis (‘lastige meiden?’) zijn helder beschreven en onderzochte methodes beschikbaar zoals dialectische gedragstherapie en schematherapie. In de behandeling van cliënten met deze problematiek middels deze genoemde therapieën worden in de praktijk vaktherapeutische interventies toegevoegd. Deze interventies zijn erop gericht om (continu) de spanning op te zoeken in de relatie met de cliënt (‘lastig maken!’). Daarin heeft de vaktherapeut een schatkist vol om in te zetten!
Zoals iedere professional, willen we weten wat de werkzame factoren zijn. In deze workshop wordt uiteengezet hoe schematherapie, DGT en Vaktherapie gebruikt worden en worden de (onderzoeksvragen)vragen voorgelegd, waarmee de vaktherapeut werkt aan de onderbouwing van de behandeling.
Door Anna ter Horst-Hahné

Workshop 6 - Emotie- en agressieregulatie bij eetstoornissen
Emotie- en agressieregulatie is een van de speerpunten in de psychomotorische therapie (PMT) bij eetstoornissen. Er is een PMT module agressieregulatie bij eetstoornissen ontwikkeld en onderzocht. In deze workshop wordt de verbinding gemaakt tussen agressie, internaliserende problematiek en eetstoornissen. Daarnaast komen de inhoud van de PMT module ( stamp-stoot-stem methode) en de uitkomsten van twee RCT-onderzoeken naar de effectiviteit van de module aan bod in de workshop. Natuurlijk gaan we ook ‘leren en ervaren door doen’: de kern van ons PMT vak!
Door Marjon Voskamp

Workshop 7 - Een inleiding op het schrijven van een product of module
De workshop draait om de vraag: hoe kan ik de behandeling die ik al jaren met succes toepas, beschrijven? In de workshop wordt aan de hand van het format van de Handleiding interventiebeschrijvingen dit proces doorlopen. Het is een praktisch vervolg op de ochtendlezing. Laat vooraf vast je gedachten gaan over het de interventie die je zou willen gaan beschrijven:

  • Voor welke doelgroep?
  • Met welke klacht of welk probleem?
  • Welk doelen stellen patiënten met deze klachten?
  • Hoe streef je het bereiken van deze doelen samen met je patiënt(en) na?

Door Kees van den Bos

Workshop 8 - Gezin in beweging
Als een gezin tijdens psychomotorische gezinstherapie (PMGT) met elkaar in beweging komt, worden de interactiepatronen tussen gezinsleden snel zichtbaar. Door deze zichtbaarheid en bewustwording kunnen disfunctionele interacties sneller veranderen. Bovendien kunnen gezinsleden gezamenlijk plezier en successen ervaren. Tijdens deze workshop over PMGT wordt aan de hand van een casus toegelicht hoe PMGT wordt toegepast en zullen deelnemers zelf in beweging komen. Tot slot zal onderzoek naar het effect van PMGT op de ouder-kind interactie, probleemgedrag van kinderen, het welzijn van gezinsleden en de therapietevredenheid van gezinsleden en therapeuten, worden gepresenteerd.
Door Anniek Verschuur

Workshop 9 - Beeldende therapie bij kinderen met autisme: Evidence based! Hoe dan?
Na een korte uitleg volgt een filmfragment van een beeldende therapie sessie met een kind met autisme. De deelnemers zullen met behulp van twee evidence based scorelijsten de observaties systematisch evalueren. Vervolgens worden er kritische vragen besproken: wat voegt deze manier van evalueren toe aan de gebruikelijke manier van werken? Wat vraagt het en wat levert het op?
Door Celine Schweizer

Aanmelden

De kosten voor dit symposium bedragen € 75,- per deelnemer. NHL Stenden studenten betalen een gereduceerd tarief van € 25,-. Bij inschrijving volgt direct een doorverwijzing naar de webshop voor betaling van dit symposium.

* Er is accreditatie aangevraagd bij NIP/NVO, NVvP, SKJ en SRVB.