NHL Stenden over Strategisch Agenda: benadrukt de aanwezigheid van het hoger onderwijs in de regio’s

maandag 02 december 2019

Vandaag presenteerde minister Van Engelshoven de Strategische Agenda Hoger onderwijs en onderzoek. Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden: “We zijn positief gestemd dat de minister in de agenda het belang van praktijkonderzoek benadrukt én aandacht heeft voor het hoger onderwijs in de regio’s met in het bijzonder de regionale verankering en internationale samenwerking.

Met ons onderwijs en onderzoek werken we aan zowel wereldwijze innovatie als het vitaliseren van de regio’s waarin we actief zijn. Neem het praktijkonderzoek rondom ‘vital regions’, waar we innovatieve kennis ontwikkelen in samenwerking met het werkveld en partners om Noord-Nederland vitaler te maken. Dit bevestigt dat onze aanwezigheid in het Noorden van maatschappelijke meerwaarde is voor deze regio. 

Tegelijkertijd merken wij ook dat de vraag vanuit de arbeidsmarkt groeit en de toestroom van jongeren uit de regio vermindert. Dat zien we bijvoorbeeld terug bij de tweedegraads lerarenopleidingen. Daarom zetten we ook in op het aantrekken van (internationaal) talent van buiten de regio. Hierdoor leveren we een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de Noordelijke regio’s.

Ook benadrukt de minister het belang van onderwijs dat kan inspelen op de behoeften van de studenten. Wij investeren in leven lang leren met het aanbieden van flexibel onderwijs voor alle leeftijdsgroepen, waarmee we de duurzame inzetbaarheid van werkenden verhogen. Door talenten op te leiden waar onze omgeving om vraagt nemen we onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en maken we regio’s vitaler.”