Fiscaal Adviseur

Cursus

Heb je in je werk vaak te maken met belastingen en wil je je kennis naar een hoger niveau tillen? Is het jouw ambitie om belastingadviseur voor het midden- en kleinbedrijf te worden? Volg dan naast je werk een opleiding tot Fiscaal Adviseur bij NHL Stenden.

 • Je ontwikkelt je verder met een post-hbo-opleiding. Dat kan naast je huidige werk.
 • Je volgt een praktijkgerichte opleiding.
 • Je krijgt les van deskundigen uit de beroepspraktijk.
 • Je lesstof speelt in op de laatste ontwikkelingen.
 • Na de opleiding ben je erkend belastingadviseur.

Belastingzaken kennen een geheel eigen problematiek. Je moet alert zijn op wijzigingen en feilloos de link kunnen leggen naar de specifieke situatie van een onderneming. De opleiding Fiscaal Adviseur biedt je alle benodigde kennis. Je krijgt daarbij les van ervaren docenten die werkzaam zijn in de belastingpraktijk.

In totaal zijn er zeven modules. Elke module sluit je af met een schriftelijk examen. Als je alle examens positief hebt afgerond, ontvang je het diploma Fiscaal Adviseur.

PE-punten
Na het afronden van de cursus Fiscaal Adviseur worden de volgende punten toegekend:
NOAB 16 PE-punten
 

Studiekenmerken

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

10 maanden

Na deze opleiding ben je een erkend fiscaal adviseur en kun je aan de slag gaan als belastingadviseur voor het midden- en kleinbedrijf.

Je bent gekwalificeerd om alle belastingzaken te verzorgen. Denk hierbij aan het opmaken van de jaarrekening en belastingaangiften, zoals de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting.

De opleiding duurt 10 maanden. In totaal zijn er 26 lessen op maandagavond. Houd rekening met een gemiddelde studiebelasting van 15 uur per week (inclusief lesavond).

De opleiding is met name interessant voor (toekomstige) belastingadviseurs, financiële experts of medewerkers van een accountants- of administratiekantoor, bank- of verzekeringsmaatschappij. Fiscaal Adviseur is een studie op hbo-niveau. Voor de toelating gelden geen formele eisen. Enige praktijkervaring is wel wenselijk.

pwe

Praktische zaken

De opleiding Fiscaal Adviseur wordt aangeboden in samenwerking met het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum. De opleiding maakt deel uit van het contractonderwijs van hogescholen. Het eindniveau is vergelijkbaar met het eindniveau van de fiscale vakken van de hbo-opleiding Fiscale Economie

Lestijden

 • De opleiding start in september in Leeuwarden

 • Het is mogelijk om tussentijds in te stromen bij een module.

 • In totaal heb je 26 lesdagen.

 • De lessen vinden plaats op maandag tussen 18.30 en 21.30 uur.

Opleidingskosten

De opleiding kost € 3.850,-. Houd daarnaast voor aanvullende literatuur rekening met een bedrag van circa € 685,- (excl. 6% ob en verzendkosten). Het examengeld per module bedraagt ca. € 160,- en voor examentraining (in Utrecht) bedraagt ca. € 110,- per module . Het is ook mogelijk je per module in te schrijven. De opleiding is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de opleiding aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

De opleiding bestaat uit zeven modules en een inleiding. In deze modules behandel je voornamelijk de theoretische achtergrond van fiscale onderwerpen. Je leert snel de weg te vinden in verschillende wetboeken en de Handleiding Belastingrecht. Tijdens de lesavonden behandel je de belangrijkste onderwerpen uit de lesstof en werk je met praktijkcasussen. Hierdoor sla je een brug tussen theorie en praktijk. Door het maken van opdrachten leer je de structuur van verschillende belastingwetten snel doorzien. Waar mogelijk wordt tijdens de lessen een duidelijke link gelegd naar je eigen praktijksituatie.

Inkomstenbelasting (niet-winst) en winst uit aanmerkelijk belang

Deze module behandelt de structuur van de wet (het ‘boxensysteem’), de toerekening van inkomensbestanddelen aan echtgenoten, partners en kinderen, en de binnenlandse/buitenlandse belastingplichtige. Per box ga je diep in op de bijbehorende onderwerpen.

Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden (incl. de terbeschikkingstellingsregeling), periodieke uitkeringen, eigen woning en het overgangsrecht (kapitaalverzekering) eigen woning, de (negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen, verliesverrekening en middeling.

Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, reguliere en fictieve vervreemdingsvoordelen, doorschuifregelingen en DGA-problematiek.

Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen, waarderingsproblematiek, de persoonsgebonden aftrekken zoals specifieke zorgkosten en aftrekbare giften, de heffingskortingen, voorlopige teruggaaf en wel of geen aanslag.

Deze module richt zich op de heffing van inkomstenbelasting in box 1. Aan bod komen: ondernemingsvormen, het ondernemersbegrip en samenwerkingsverbanden zoals firma’s en commanditaire vennootschappen, verhuur van de onderneming, huur en/of verkoop van de onderneming, onderscheid totale winst-jaarwinst, vermogensetikettering, autokostenfictie, goed koopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen, afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking van de onderneming, overdracht, overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting bv, inbreng in de bv, terugkeer uit de bv, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek en firmaproblematiek.

Deze module behandelt de structuur van de Wet op loonbelasting en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting, het werknemersbegrip, de (fictieve) dienstbetrekking, de inhoudingsplichtige, het loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de auto van de zaak), fictief salaris voor de AB-houder, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, (pseudo)eindheffing bij de werkgever op aangifte, naheffing naar aanleiding van controle, administratieve verplichtingen en afdrachtvermindering.

Ook is de werkkostenregeling een van de centrale onderwerpen van de cursus. Hierbij komen de gerichte vrijstellingen aan de orde, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium werkplekvoorzieningen, concernregeling en afrekensystematiek. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe wet DBA.

Tijdens deze module behandel je de deelonderwerpen vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht.

Deelmodule vennootschapsbelasting: doel en nut van het oprichten van een bv, belastingplicht, (informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innovatiebox, moeder-dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, geruisloze terugkeer, fiscale eenheid en verrekening verliezen.

Deelmodule dividendbelasting: belastingplicht, heffingsmaatstaf, inhoudingsvrijstelling bij deelnemingsvrijstelling en inhoudingsvrijstelling in specifieke EU-situaties.

Deelmodule internationaal belastingrecht: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats-, nationaliteits- en situsbeginsel, objectvrijstelling, verrekeningsmethode, kostenaftrek en vaste inrichting.

Met deze module ontwikkel je kennis op het gebied van leveringen van goederen, diensten, plaats van levering, plaats van dienst, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, het ondernemerschap, vergoeding, aftrek voorbelasting, herzieningsregeling, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek (levering en verhuur), wijze van heffen, verleggingsregelingen, factuurstelsel, kasstelsel, kleineondernemersregeling en administratieve verplichtingen

Deze module behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hoofdlijnen van de Invorderingswet.

Bij de behandeling van de AWR/Awb komen aan de orde: aangiften, heffingstechnieken, bezwaar- en beroepsprocedures, belastingrente, vertegenwoordiging, administratieplicht, inlichtingenplicht, bestuurlijke boetes, fiscaal strafrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

In deze module leer je over beginselen van erfrecht, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap, woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings- en overnemings- en toedelingsbedingen, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estateplanning, de gebruikelijkste testamentvormen en schenkbelasting.

Bij het onderdeel Wet op belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. Hier ga je onder andere in op: verkrijging van juridische en economische eigendom, waardebepalingsregelingen, opvolgende verkrijgingen en de wijze van heffing.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je een post-hbo-opleiding volgen in deeltijd. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Overeenkomst

Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

De informatie over deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie. Op het tijdstip van inschrijving kan de inhoud van de opleiding zijn gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aanmelden