Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)

Cursus

Ben je geïnteresseerd in de functie van praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)? En zoek je een cursus die je kunt combineren met je werk? Dan is de cursus Praktijkondersteuner GGZ iets voor jou! Tijdens deze eenjarige post-hbo-cursus leer je binnen een huisartsenpraktijk mensen met psychische en psychosociale klachten te ondersteunen.

 • Je ontwikkelt je verder met een post-hbo-cursus.
 • Je doet de cursus in deeltijd: zo kun je studie en werk combineren.
 • Je volgt een programma dat is ontwikkeld in samenspraak met deskundigen uit het werkveld.
 • Lesstof en opdrachten voer je direct uit in de huisartsenpraktijk.
 • Al na een jaar heb je een diploma op zak.

Tijdens deze post-hbo-cursus maak je kennis met de verschillende taken van de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Hiermee zorg jij ervoor dat jouw patiënt sneller de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Gedurende de cursus houd je een portfolio bij en doe je praktijkopdrachten aan de hand van eigen cases. Tijdens assessments wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Na afloop van deze cursus beschik je over de kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn in de huidige huisartsenpraktijk.

Je benadert de problematiek van de patiënt vanuit de sociale context en je ondersteunt de huisarts bij het stellen van de diagnose, het inzetten van een behandelplan en het doorverwijzen naar een andere instelling. Daarnaast volg je de patiënt vanuit je rol als casemanager.

De cursus bestaat uit 20 lesdagen, verdeeld over een jaar. Je gaat gemiddeld één dag per twee weken naar school, schoolvakanties uitgezonderd. De lessen vinden plaats op woensdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Daarnaast werk je in jouw eigen praktijk aan opdrachten.

Voor toelating tot deze cursus heb je een relevant hbo- of wo-diploma nodig. Daarnaast beschik je over recente en relevante werkervaring. Gedurende de hele cursusduur heb je een praktijkleerplaats nodig in een huisartsenpraktijk voor minimaal 8 uur per week. Bij voorkeur word je daar begeleid door een ervaren praktijkondersteuner GGZ.

Geschikte vooropleidingen

De volgende diploma’s  geven toegang tot deze cursus:

 • Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Inservice B-verpleegkundige (met 2 jaar relevante werkervaring + aanvullende scholingen waarmee je jouw hbo-werk- en denkniveau aantoont)
 • HBO Verpleegkundige (bachelor) met differentiatie GGZ
 • Psychologie (universitaire master) 
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (bachelor Social Work) 
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (bachelor Social Work)
 • HBO-Psychologie (hbo-master)
 • Verpleegkundig Specialist GGZ
 • Orthopedagogiek (universitaire master)

In de cursus Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) is de theorie sterk gekoppeld aan de praktijk.

Het programma is ontwikkeld in samenspraak met deskundigen uit het werkveld. Opdrachten voer je direct uit in je eigen beroepspraktijk. Deze cursus is geregistreerd bij kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals.

Praktische zaken

De cursus Praktijkondersteuner GGZ start bij voldoende deelnemers, waarschijnlijk medio oktober 2021. De losse modules kunnen ook separaat worden gevolgd, nadere informatie hierover volgt.

Start studie

 • Oktober

Lestijden

 • In totaal heb je 20 lesdagen, verspreid over een jaar.
 • De lessen vinden tweewekelijks plaats op woensdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Deze tijden kunnen incidenteel afwijken.

Cursuskosten

De cursus kost circa € 4500-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 200,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Het programma van de post-hbo-cursus Praktijkondersteuner GGZ is samengesteld op basis van het landelijke functie- en competentieprofiel.

Modules

Het programma van de cursus Praktijkondersteuner GGZ is opgebouwd uit 4 modules.

Module Psychische problemen en interventies binnen de huisartsenzorg

Deze module is bedoeld voor de zorgprofessional die zich verder wil specialiseren als praktijkondersteuner GGZ. In de functie POH GGZ geef je zorginhoudelijke ondersteuning binnen de huisartsenzorg aan patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Er is aandacht voor het ontwikkelen van competenties op het gebied van signaleren, taxeren en (kortdurende) interventies plegen. Preventie en psychofarmaca worden hierbij besproken. Specifieke gesprekstechnieken als motiverende gesprekstechnieken, oplossingsgericht werken en systemisch werken, maar ook e-health komen aan bod. In deze module is uitgebreid aandacht voor de meest voorkomende psychopathologie zoals stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en verslavingen. De diverse patiëntdoelgroepen als kind, jeugd en gezin, andere culturen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking worden behandeld. Er wordt kennis gedeeld, maar vooral veel geoefend met praktijkvoorbeelden. Naast deze inhoudelijke kennis en vaardigheden wordt ook tijd besteed aan de visie op zorg, de positie van de POH GGZ binnen de keten van zorg en aan het kritisch reflecteren op eigen handelen en dat van anderen (intervisie).

Module Werken in de huisartsenpraktijk

In deze module ligt het accent op het opzetten van een eigen spreekuur en de organisatie van een huisartsenpraktijk. Daarnaast is er aandacht voor het eigen professionele handelen en de afstemming met andere professionals, zowel binnen als buiten de praktijk. Het werken binnen deze (eerstelijnszorg) organisatie vraagt om specifieke attitude, kennis en vaardigheden. Als praktijkondersteuner heb je te maken met verschillende patiëntgroepen. Om individuele, passende zorg te verlenen is communicatie een belangrijk onderdeel. Aandachtspunten daarnaast zijn de positie van de praktijkondersteuner, de visie op de functie van POH en verschuivingen op het gebied van de langdurige zorg van intramuraal naar extramuraal. Ook besteden we aandacht aan aan wettelijke- en financiële kaders (denk aan WGBO, AVG, BIG, jeugdwet, zorgverzekeringswet, WMO en WLZ) en het werken met het huisartseninformatiesysteem (HIS) en NHG standaarden.

Module Kwaliteitszorg

Binnen deze module leer je meer over  over het nemen van innovatieve initiatieven op het gebied van management en beleid. We besteden aandacht aan de competenties van praktijkondersteuner en/of VGG- verpleegkundige, om aan de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening te werken. Dit betekent dat je na deze module in staat bent om beleidsaspecten van de zorgverlening of de organisatie vanuit een kwaliteitsoogpunt te beoordelen. Je onderzoekt op basis van evidence based practice, op welke wijze kwaliteitssystemen een bijdrage leveren aan verbetering en vernieuwing van handelen en werken. De competenties rond kwaliteitszorg en innovatie worden in deze module gekoppeld aan een zelf gekozen onderwerp.

Module Klinisch redeneren

Voor de zorgprofessional is klinisch redeneren een zeer belangrijke competentie. Binnen de module werken we aan de competentie om op procesmatige wijze gegevens te verzamelen en te analyseren door middel van het bevragen van de zorgvrager en vervolgens het kiezen van een daarbij passend zorgresultaat en interventies. In dit proces richt de professional zich op risico-inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Omdat ieder mens anders reageert op (dreigende) ziekte en behandeling, zowel lichamelijk, psychisch, functioneel als sociaal, maakt de professional gebruik van een gebruik van zijn of haar medische kennis binnen het psychosociaal model.

Tijdens de cursus worden zeven competentiegebieden onderscheiden op basis van de CanMEDS-systematiek. Het functie- en competentieprofiel van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ wordt als leidraad tijdens de cursus gebruikt.

 • Zorgverlener
 • Communicator (voorlichting en educatie)
 • Samenwerker
 • Reflectieve professional & praktijkondersteuner
 • Organisator
 • Gezondheidsbevorderaar
 • Professional & kwaliteitsbevorderaar

Met deze cursus kun je een geaccrediteerd POH GGZ certificaat halen. Voor het volgen van de gehele cursus passen de modules binnen een dagprogramma van één keer in de twee weken. 

Afhankelijk van eerder verworven competenties en werkervaring, is het mogelijk een kortere cursus te volgen. Aan de hand van een intakeprocedure wordt dit nader bepaald.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus Praktijkondersteuner GGZ, geef dit aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in