Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten

Cursus

Ben jij een doktersassistent ‘plus’ en wil je doorgroeien naar praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk? Zoek je meer verantwoordelijkheden en andere taken binnen de geprotocolleerde huisartsenzorg voor de chronisch zieke patiënt en oudere? Ga de uitdaging aan: verbreed je kennis en word praktijkondersteuner!

 • Je geeft je mbo-cursus verdieping met een eenjarige cursus.
 • Je wordt opgeleid tot een goed geïnformeerde en betrouwbare zorgverlener.
 • Je ontwikkelt competenties voor begeleiding van chronisch zieke zorgvragers.
 • Je voert lesstof en opdrachten direct uit in de praktijk.
 • Je krijgt les van deskundigen uit de beroepspraktijk.

De eerstelijnszorg is in beweging. Dat vraagt om meer verschillende functies in de huisartsenpraktijk. Deze cursus leidt op tot een goed geïnformeerde en betrouwbare zorgverlener voor chronisch zieken en ouderen.

Tijdens de cursus houd je een portfolio bij en doe je praktijkopdrachten. Aan het eind van elk cursusjaar vindt een assessment plaats. Hierin wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

circa 12 maanden

Tijdens de cursus Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten word je opgeleid tot een breed georiënteerde, zelfstandige professional die de huisarts ondersteunt in de steeds complexer wordende zorg.

Na afloop van de cursus ben je in staat om in te spelen op actuele ontwikkelingen en deze naar de praktijk te vertalen. Je weet hoe je de patiënt kunt betrekken als partner in de zorg en je bent vaardig op het gebied van communicatie en het ondersteunen van zelfmanagement.

De cursus bestaat uit circa 30 lesdagen, verdeeld over 12 maanden. Daarnaast besteed je ongeveer 10 uur per week aan zelfstudie en 6 tot 8 uur per week aan praktijkleren.

Voor toelating tot deze cursus heb je een mbo-diploma Doktersassistent (niveau 4) nodig. Daarnaast beschik je over minimaal 2 jaar recente en relevante werkervaring als doktersassistent. Je kunt verzocht worden mee te doen aan een intakeprocedure. Verder is het belangrijk dat je vanaf de start van de cursus beschikt over een praktijkleerplaats van minimaal 8 uur per week. Ben je werkzaam als doktersassistent, dan kan de huidige werkplek als praktijkleerplaats dienen.

De cursus Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten is sterk beroepsgericht.

Opdrachten van de cursus staan in het teken van je eigen persoonlijke en professionele competentieontwikkeling. Opdrachten van de cursus worden gekoppeld aan een specifieke patiëntcategorie en één of meer competentiegebieden.

Praktische zaken

De cursus Praktijkondersteuner Somatiek voor Doktersassistenten start twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, bij voldoende deelnemers.

Start studie

 • Oktober
 • Maart

Lestijden

 • In totaal heb je circa 30 lesdagen
 • De lessen vinden plaats op woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Deze tijden kunnen incidenteel afwijken.

Cursuskosten

De cursus kost € 8.150,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 350,- voor boeken en ander studiemateriaal. Je kunt verzocht worden om aan een intakeprocedure mee te doen, hieraan zijn extra kosten verbonden. De cursus is vrijgesteld van btw.
Kijk voor vergoedingen op de website van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Tijdens de cursus staan oriëntatie op het beroep en je persoonlijke ontwikkeling naar professional centraal. Daarnaast staat de verdere verdieping in de problematiek rondom de chronisch zieke patiënt centraal. Dat betekent dat je na deze cursus in staat bent om langdurige begeleiding te geven volgens de laatste inzichten. Je leert hoe je de patiënt bij de zorg kunt betrekken en je hebt uitgebreide kennis over de patiënt en ziektebeelden, zoals diabetes mellitus type 2, astma/COPD en in het kader van het CVRM- spreekuur onder andere hypertensie en chronische hartfalen. Ook is er aandacht voor de oudere patiënt. De colleges en trainingen worden verzorgd door docenten van NHL Stenden, (medisch) specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere deskundigen uit de beroepspraktijk.

Modules

Het programma van de cursus Praktijkondersteuner doktersassistente is opgebouwd uit 5 modules.

Module Werken in de huisartsenpraktijk

In deze module ligt het accent op het opzetten van een eigen spreekuur en de organisatie van een huisartsenpraktijk. Daarnaast is er aandacht voor het eigen professionele handelen en de afstemming met andere professionals, zowel binnen als buiten de praktijk. Het werken binnen deze (eerstelijnszorg) organisatie vraagt om specifieke attitude, kennis en vaardigheden. Als praktijkondersteuner heb je te maken met verschillende patiëntgroepen. Om individuele, passende zorg te verlenen is communicatie een belangrijk onderdeel. Aandachtspunten daarnaast zijn de positie van de praktijkondersteuner, de visie op de functie van POH en verschuivingen op het gebied van de langdurige zorg van intramuraal naar extramuraal. Ook besteden we aandacht aan aan wettelijke- en financiële kaders (denk aan WGBO, AVG, BIG, jeugdwet, zorgverzekeringswet, WMO en WLZ) en het werken met het huisartseninformatiesysteem (HIS) en NHG standaarden.

Module Somatiek 

Deze module is bedoeld voor doktersassistenten en verpleegkundigen die zich willen specialiseren als praktijkondersteuner en praktijk verpleegkundige somatiek. De module is ontwikkeld op basis van de dagelijkse praktijk in de huisartsenpraktijk en zorginstellingen. De complexiteit van de zorgvragen toe en ontstaat een toenemende behoefte aan ondersteuning, zowel in huisartspraktijken als binnen de instellingen voor langdurige ouderenzorg. In deze module besteden we aandacht aan patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, astma/COPD, hypertensie of chronisch hartfalen. In de module wordt ook aandacht besteed aan de problematiek van de oudere patiënt. 

Naast het delen van kennis over de ziektebeelden besteden we  aandacht aan het systematisch en methodisch werken en voorlichting en advies. Daarnaast kijken we naar preventie en leefstijl- en gedragsbeïnvloeding en visie op zorg. Er wordt geoefend met praktijkvoorbeelden en we besteden tijd aan het kritisch reflecteren op eigen handelen en dat van anderen (intervisie).

Module Klinisch redeneren

Voor de zorgprofessional is klinisch redeneren een zeer belangrijke competentie. Binnen de module werken we aan de competentie om op procesmatige wijze gegevens te verzamelen en te analyseren door middel van het bevragen van de zorgvrager en vervolgens het kiezen van een daarbij passend zorgresultaat en interventies. In dit proces richt de professional zich op risico-inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Omdat ieder mens anders reageert op (dreigende) ziekte en behandeling, zowel lichamelijk, psychisch, functioneel als sociaal, maakt de professional gebruik van een gebruik van zijn of haar medische kennis binnen het psychosociaal model.

Module Kwaliteitszorg

Binnen deze module leer je meer over  over het nemen van innovatieve initiatieven op het gebied van management en beleid. We besteden aandacht aan de competenties van praktijkondersteuner en/of VGG- verpleegkundige, om aan de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening te werken. Dit betekent dat je na deze module in staat bent om beleidsaspecten van de zorgverlening of de organisatie vanuit een kwaliteitsoogpunt te beoordelen. Je onderzoekt op basis van evidence based practice, op welke wijze kwaliteitssystemen een bijdrage leveren aan verbetering en vernieuwing van handelen en werken. De competenties rond kwaliteitszorg en innovatie worden in deze module gekoppeld aan een zelf gekozen onderwerp.

Module Persoonlijke Ontwikkeling POH doktersassistent 

In de module persoonlijke ontwikkeling is er uitgebreid aandacht voor de competenties die je nodig hebt als praktijkondersteuner. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze competenties, houd je een portfolio bij. Ter ondersteuning van de competentieontwikkeling stel je (leer)doelen op, vraag je om feedback en reflecteer je op je eigen ontwikkeling. Je gaat onder andere aan de slag met de Canmeds rollen, oefenen in het stellen van leervragen en het presenteren in de groep. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende modellen.

De kern van de cursus wordt gevormd door praktijkopdrachten. Je werkt gezamenlijk of individueel aan projecten die je als praktijkondersteuner kunt tegenkomen in je dagelijks werk. Deze opdrachten dienen als toetsing voor verschillende onderdelen van het programma. Daarnaast werk je doorlopend aan je persoonlijke ontwikkeling naar professional op hbo-niveau.

Er is uitgebreid aandacht voor de competenties die je nodig hebt als praktijkondersteuner. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze competenties, houd je een digitaal portfolio bij. Ter ondersteuning van de competentieontwikkeling stel je (leer)doelen op, vraag je om feedback en reflecteer je op je eigen ontwikkeling. Aan het einde van het jaar vindt een assessment plaats. Hierin wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat.

De cursus Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel POH 2017. Voor de ordening van de competenties is gebruik gemaakt van het opleidingsraamwerk van de CanMEDS. Hierin worden 7 competentiegebieden onderscheiden op basis van onderstaande rollen:

 • Zorgverlener
 • Communicator (voorlichting en educatie)
 • Samenwerker
 • Reflectieve professional & praktijkondersteuner
 • Organisator
 • Gezondheidsbevorderaar
 • Professional & kwaliteitsbevorderaar

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus Praktijkondersteuner voor Doktersassistenten, geef dit aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in