Verpleegkundig Praktijkondersteuner

Cursus

Wil je als verpleegkundig praktijkondersteuner aan de slag in een huisartsenpraktijk of een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan is de post-hbo-cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner iets voor jou!

 • Je ontwikkelt je verder met een post-hbo-cursus. Dat kan naast je huidige werk.
 • Je wordt opgeleid tot een goed geïnformeerde en betrouwbare zorgverlener
 • Je ontwikkelt competenties voor begeleiding van chronisch zieke en oudere zorgvragers.
 • Je voert lesstof en opdrachten direct uit in de praktijk.
 • Je krijgt les van deskundigen uit de beroepspraktijk.

Deze cursus leidt op tot professioneel zorgverlener voor chronisch zieken en ouderen. Daarnaast ontwikkel jij je tot een gesprekspartner op niveau voor de arts.

Tijdens de cursus houd je een portfolio bij en doe je praktijkopdrachten. Aan het eind van het cursusjaar vindt een assessment plaats. Hierin wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Tijdens de post-hbo-cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner word je opgeleid tot een breed georiënteerde, zelfstandige professional die de (verpleeg)huisarts ondersteunt in de steeds complexer wordende zorg.

Na afloop van de cursus ben je in staat om in te spelen op actuele ontwikkelingen en deze naar de praktijk te vertalen. Je weet hoe je de patiënt kunt betrekken als partner in de zorg en je bent vaardig op het gebied van communicatie en het ondersteunen van zelfmanagement.

De cursus bestaat uit circa 20 lesdagen, verdeeld over zo’n 12 maanden. Daarnaast besteed je ongeveer 10 uur per week aan zelfstudie en 6 tot 8 uur per week aan praktijkleren.

Voor toelating tot deze cursus heb je een hbo-diploma Verpleegkunde nodig.

Daarnaast beschik je over minimaal twee jaar recente en relevante werkervaring op hbo-niveau. Verder is het belangrijk dat je vanaf de start van de cursus beschikt over een praktijkleerplaats van 6 uur per week. Ben je werkzaam als praktijkverpleegkundige, dan kan je huidige werkplek als praktijkleerplaats dienen.

Heb je een inservice opleiding A gevolgd, bij voorkeur aangevuld met de opleiding MGZ? Ook dan zijn er mogelijkheden. Na goedkeuring van de coördinator kun je deelnemen aan een intakeassessment. Hieraan kunnen kosten verbonden worden.

De cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner is sterk beroepsgericht.

Je werkt aan opdrachten die je direct uitvoert in de praktijk. Elke opdracht wordt gekoppeld aan een specifieke patiëntcategorie en één of meer competentiegebieden van de praktijkverpleegkundige. Deze cursus is geregistreerd bij kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals.

Praktische zaken

De cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner start twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, bij voldoende deelnemers.

Start studie

 • Oktober
 • Maart

Lestijden

 • In totaal heb je circa 20 lesdagen, verspreid over ongeveer 12 maanden.
 • De lessen vinden plaats op woensdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Deze tijden kunnen incidenteel afwijken.

Cursuskosten

De cursus kost € 5.395,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 250,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.
Kijk voor eventuele vergoedingen op de website van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Deze cursus richt zich specifiek op de problematiek rondom de chronisch zieke en oudere patiënt. Je ontwikkelt je tot een verpleegkundige die hun langdurige begeleiding kan geven volgens de laatste inzichten. Je leert ook hoe je de patiënt bij de zorg kunt betrekken. Daarnaast breid je je kennis uit over ziektebeelden als diabetes mellitus type 2, astma/COPD, en het CVRM-spreekuur. Ook is er aandacht voor de specifieke problematiek van de oudere patiënt. De colleges en trainingen worden verzorgd door docenten van NHL Stenden, (medisch) specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere deskundigen uit de beroepspraktijk.

Modules

Het programma van de cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner is opgebouwd uit 4 modules.

Module Werken in de huisartsenpraktijk

In deze module ligt het accent op het opzetten van een eigen spreekuur en de organisatie van een huisartsenpraktijk. Daarnaast is er aandacht voor het eigen professionele handelen en de afstemming met andere professionals, zowel binnen als buiten de praktijk. Het werken binnen deze (eerstelijnszorg) organisatie vraagt om specifieke attitude, kennis en vaardigheden. Als praktijkondersteuner heb je te maken met verschillende patiëntgroepen. Om individuele, passende zorg te verlenen is communicatie een belangrijk onderdeel. Aandachtspunten daarnaast zijn de positie van de praktijkondersteuner, de visie op de functie van POH en verschuivingen op het gebied van de langdurige zorg van intramuraal naar extramuraal. Ook besteden we aandacht aan aan wettelijke- en financiële kaders (denk aan WGBO, AVG, BIG, jeugdwet, zorgverzekeringswet, WMO en WLZ) en het werken met het huisartseninformatiesysteem (HIS) en NHG standaarden.

Module Somatiek  

Deze module is bedoeld voor doktersassistenten en verpleegkundigen die zich willen specialiseren als praktijkondersteuner en praktijk verpleegkundige somatiek. De module is ontwikkeld op basis van de dagelijkse praktijk in de huisartsenpraktijk en zorginstellingen. De complexiteit van de zorgvragen toe en ontstaat een toenemende behoefte aan ondersteuning, zowel in huisartspraktijken als binnen de instellingen voor langdurige ouderenzorg. In deze module besteden we aandacht aan patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, astma/COPD, hypertensie of chronisch hartfalen. In de module wordt ook aandacht besteed aan de problematiek van de oudere patiënt. 

Naast het delen van kennis over de ziektebeelden besteden we  aandacht aan het systematisch en methodisch werken en voorlichting en advies. Daarnaast kijken we naar preventie en leefstijl- en gedragsbeïnvloeding en visie op zorg. Er wordt geoefend met praktijkvoorbeelden en we besteden tijd aan het kritisch reflecteren op eigen handelen en dat van anderen (intervisie).

Module Klinisch redeneren

Voor de zorgprofessional is klinisch redeneren een zeer belangrijke competentie. Binnen de module werken we aan de competentie om op procesmatige wijze gegevens te verzamelen en te analyseren door middel van het bevragen van de zorgvrager en vervolgens het kiezen van een daarbij passend zorgresultaat en interventies. In dit proces richt de professional zich op risico-inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Omdat ieder mens anders reageert op (dreigende) ziekte en behandeling, zowel lichamelijk, psychisch, functioneel als sociaal, maakt de professional gebruik van een gebruik van zijn of haar medische kennis binnen het psychosociaal model.

Module Kwaliteitszorg

Binnen deze module leer je meer over  over het nemen van innovatieve initiatieven op het gebied van management en beleid. We besteden aandacht aan de competenties van praktijkondersteuner en/of VGG- verpleegkundige, om aan de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening te werken. Dit betekent dat je na deze module in staat bent om beleidsaspecten van de zorgverlening of de organisatie vanuit een kwaliteitsoogpunt te beoordelen. Je onderzoekt op basis van evidence based practice, op welke wijze kwaliteitssystemen een bijdrage leveren aan verbetering en vernieuwing van handelen en werken. De competenties rond kwaliteitszorg en innovatie worden in deze module gekoppeld aan een zelf gekozen onderwerp.

Praktijkopdrachten vormen de kern van de cursus. cursus Je werkt gezamenlijk of individueel aan projecten die je als Verpleegkundig Praktijkondersteuner kunt gebruiken in je dagelijks werk. Deze opdrachten dienen als toetsing voor verschillende onderdelen van het programma.

Er is uitgebreid aandacht voor de competenties die je nodig hebt als praktijkverpleegkundige. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze competenties, houd je een digitaal portfolio bij. Ter ondersteuning van de competentieontwikkeling stel je (leer)doelen op, vraag je om feedback en reflecteer je hierop. Aan het einde van het cursusjaar vindt een assessment plaats. Hierin wordt bepaald of je over het juiste niveau beschikt om in aanmerking te komen voor een certificaat. Om deel te kunnen nemen aan het assessment, dienen alle voorgaande opdrachten met een voldoende te zijn afgerond.

Het competentieprofiel POH 2017 vormt de basis voor de cursus Praktijkondersteuner. Voor de ordening van de competenties is gebruik gemaakt van het cursussraamwerk van de CanMEDS. Hierin worden 7 competentiegebieden onderscheiden op basis van onderstaande rollen: 

 • Zorgverlener 
 •  Communicator (voorlichting en educatie) 
 • Samenwerker 
 • Reflectieve professional & praktijkondersteuner 
 • Organisator 
 • Gezondheidsbevorderaar 
 • Professional & kwaliteitsbevorderaar

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze competenties, houd je een portfolio bij. Ter ondersteuning van jouw competentieontwikkeling stel je (leer)doelen op, vraag je feedback en reflecteer je. Aan het eind van de cursus presenteer je het portfolio om jouw ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je, naast een volledige opleiding, ook een cursus volgen. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Dit is nog geen officiële aanmelding.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus Verpleegkundig Praktijkondersteuner, meld je dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in