Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (VGG)

Cursus

Door de toename van het aantal oudere zorgvragers neemt ook de complexiteit van de zorgvragen toe. Ben jij als (wijk)verpleegkundige betrokken bij de zorg voor oudere patiënten en wil jij je hierin verder verdiepen? Dan is de cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (VGG) iets voor jou.

De cursus bestaat uit meerdere losse modules, die telkens bij goed gevolg afgesloten worden met deelcertificaten. De losse modules zijn ook separaat te volgen, nadere info hierover volgt t.z.t.
Wanneer alle modules met goed gevolg afgerond zijn wordt het certificaat passend bij de cursus Verpleegkunde Gerontologie Geriatrie (VGG) uitgereikt.

 • Je ontwikkelt je verder met een post-hbo-cursus. Dat kan naast je huidige werk.
 • Je lesstof speelt in op de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg.
 • Je leert in de praktijk, met opdrachten die direct toepasbaar zijn in je eigen werksituatie.
 • Je krijgt les van deskundigen uit de beroepspraktijk.

Het accent van deze cursus ligt op gerontologie, geriatrie, psychogeriatrie en geronto-psychiatrie. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s zoals indiceren, klinisch redeneren, evidence-based practice, preventie en ketenzorg. Als professional op hbo-niveau wordt er steeds meer een beroep op jou gedaan als netwerker, ontwik­kelaar en coach binnen het team. Ook deze aspecten komen aan bod.

Een groot deel van de cursus bestaat uit praktijkopdrachten. Daarnaast volg je colleges en trainingen. Ook houd je een portfolio bij, dat je aan het eind van de cursus presenteert.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Met de cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie profileer je jezelf als een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg rondom de oudere patiënt.

Je wordt opgeleid voor verpleegkundige competenties zoals omschreven in het competentieprofiel hbo Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie (Actiz, juni 2012) en het document Expertisegebied Wijkverpleegkundige (VenVN, 2012).

De cursus bestaat uit 24 lesdagen verdeeld over ruim een jaar.

Je gaat gemiddeld één dag per twee weken naar school, schoolvakanties uitgezonderd. Daarnaast werk je in jouw eigen praktijk aan opdrachten. Houd daarvoor rekening met een studiebelasting van ongeveer 10 uur per week.

Voor deze cursus heb je een HBO-V diploma, een in service opleiding of een MBO-diploma verpleegkunde nodig.

Deze cursus is geregistreerd bij kwaliteitsregister V&V en register Zorgprofessionals.

Praktische zaken

De cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie start bij voldoende deelnemers, waarschijnlijk medio oktober 2021.

Start studie

 • Oktober

Lestijden

 • In totaal heb je 24 lesdagen.
 • De lessen vinden tweewekelijks plaats op woensdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Deze tijden kunnen incidenteel afwijken (m.u.v. schoolvakanties).

Cursuskosten

Een losse module kost circa € 895,-. De totale cursus bestaande uit 5 modules kost circa € 4.850,-. Houd daarnaast rekening met extra kosten voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw. Kijk voor subsidiemogelijkheden de website van SectorplanPlus.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Een groot deel van de cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie bestaat uit praktijkopdrachten. Je werkt gezamenlijk of individueel aan thema’s die de wijkverpleegkundige, mbo- en hbo-verpleegkundige intramuraal in het dagelijks werk tegenkomt. Opdrachten voer je direct uit in je eigen beroepspraktijk. Ook doe je onderzoek naar verbetering van de zorg voor de oudere patiënt. Daarnaast volg je colleges en trainingen. Deze worden verzorgd door docenten van NHL Stenden, (medisch) specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere deskundigen uit de beroepspraktijk.

Onderwerpen

Het programma van de cursus verpleegkundige gerontologie geriatrie is opgebouwd uit 6 modules.

 • Onbegrepen gedrag
 • Gezond ouder worden
 • Dementie, Delier en Depressie
 • Multimorbiditeit
 • Professionalisering
 • Kwaliteitszorg

Voor het volgen van de gehele cursus zijn de modules Professionalisering en Kwaliteitzorg verplicht. Naast deze modules maak je een keuze uit 3 andere modules. 

Op basis van reeds eerder verworven competenties bestaande uit werkervaring in de ouderenzorg en reeds eerder gevolgde scholingen op gebied van Verpleegkunde Gerontologie Geriatrie, kan een kortere scholingsduur worden afgesproken (zgn. EVC traject). Op basis van een intakeprocedure zal dit nader worden bepaald.

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze competenties, houd je een portfolio bij. Ter ondersteuning van jouw competentieontwikkeling stel je (leer)doelen op, vraag je feedback en reflecteer je. Aan het eind van de cursus presenteer je het portfolio om jouw ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Het programma van de cursus verpleegkundige gerontologie geriatrie is opgebouwd uit 6 modules. De modules Professionalisering en Kwaliteitzorg zijn verplicht. Naast deze modules maak je een keuze uit 3 andere modules. 

Onbegrepen gedrag

Deze module is bedoeld voor verpleegkundigen die binnen hun praktijk in aanraking komen met ouderen met onbegrepen gedrag. Aan de orde komen de verschillende vormen van onbegrepen gedrag de oorzaak en signalering. Op basis van evidence based practice doe je onderzoek en maak je keuzes in interventies die ingezet kunnen worden. Daarnaast ga je oefenen in het aanleren van vaardigheden, waarbij motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken belangrijke onderdelen zijn. Het begeleiden van zorgvragers met onbegrepen gedrag vraagt om multidisciplinaire samenwerking. De verschillende rollen binnen deze samenwerking komen aan de orde. Daarnaast is er binnen deze module aandacht voor zorgmijders, ouderenmishandeling en ethiek.

Kwaliteitszorg

Binnen deze module leer je meer over het nemen van innovatieve initiatieven op het gebied van management en beleid. We besteden aandacht aan de competenties van VGG- verpleegkundige, om aan de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening te werken. Dit betekent dat je na deze module in staat bent om beleidsaspecten van de zorgverlening of de organisatie vanuit een kwaliteitsoogpunt te beoordelen. Je onderzoekt op basis van evidence based practice, op welke wijze kwaliteitssystemen een bijdrage leveren aan verbetering en vernieuwing van handelen en werken. De competenties rond kwaliteitszorg en innovatie worden in deze module gekoppeld aan een zelf gekozen onderwerp.

Gezond ouder worden in de wijk

Zorgvragers zijn zich in toenemende mate bewust van hun eigen verantwoordelijkheid én rechten en raken steeds beter geïnformeerd en lijken mondiger dan vroeger. Je gaat als verpleegkundige aan de slag met de visie op zorg. Ingegaan wordt op de positie van ouderen in de samenleving en problematiek die samenhangt met het ouder worden. Daarbij staat jouw rol als verpleegkundige centraal waarbij voorlichting en advies, preventie en leefstijl- en gedragsbeïnvloeding belangrijke onderdelen zijn. In deze module komen ook de revaliderende zorgvrager en indicering aan bod. Overige onderwerpen zijn: eenzaamheid, kwaliteit van leven, levenseinde, ziektebeelden in de wijk, sociale gerontologie, shared decision, sociale kaart, ouderenbeleid en healthy ageing.

Dementie, Delier en Depressie

In deze module is diagnostiek en (vroeg)signalering de kern. Aan de hand van casuïstiek ga je als verpleegkundige onderzoek doen naar de verschillende symptomen behorende bij depressie, delier en dementie. Je maakt daarbij gebruik van verschillende screeningsinstrumenten. Op basis van onderzoek en klinisch redeneren kom je tot een verpleegkundige diagnose. Je gaat, als onderdeel van het zorgleefplan aan de slag met mogelijke interventies en benaderingswijzen. Daarnaast komt in deze module ook zingeving, de mantelzorger, ketenregie en het juridisch kader aan bod.

Multimorbiditeit

Binnen deze module wordt er aandacht besteed aan multimorbiditeit. Wanneer meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd aanwezig zijn, die elkaar onderling beïnvloeden, gaat het om complexe zorg. Dit heeft gevolgen voor de zorgvrager waarbij jij als verpleegkundige voldoende inzicht moet hebben in complexe zorgvragen waaronder de ‘geriatrische reuzen’. Het betreft hier een groep kwetsbare ouderen, vaak bekend met polyfarmacie, waarbij het vraagstuk kwaliteit geriatrische zorg behandeld wordt. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn maatschappelijke ontwikkelingen (demografisch-, social-, medisch-, ethisch-, organisatorisch- en technologisch opzicht) en palliatieve zorg.

Professionalisering

Deze module is gericht op het bevorderen van professioneel handelen en de positionering van jouw als verpleegkundige in je organisatie en in de samenleving. Kennisontwikkeling en het leren van nieuwe methoden staat centraal, om zo je deskundigheid als verpleegkundige te versterken. Binnen deze module worden ook vaardigheden in praktijksituaties getraind. Er wordt geoefend met praktijkvoorbeelden en er wordt tijd besteed aan het kritisch reflecteren op eigen handelen en dat van anderen (intervisie) en motiverende gespreksvoering. Daarnaast wordt er in deze module aandacht besteed aan verpleegkundig leiderschap en innovaties in de beroepspraktijk.

Studeren bij NHL Stenden

Bij NHL Stenden kun je een post-hbo-opleiding volgen in deeltijd. Zo kun je bijscholing eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor deze cursus kun je een intakeformulier versturen. Daarna meld je je pas officieel aan.

Interesse?

Heb je interesse in de cursus Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie, geef dit dan aan via het intakeformulier. Aan de hand van jouw gegevens kijken we of je toelaatbaar bent. Ook stemmen we de startdatum en leslocatie met je af. Met het versturen van het intakeformulier ga je nog geen betalingsverplichting aan.

Overeenkomst

Voordat je start met de cursus ontvang je van ons een aanmeldformulier. Hiermee kun je je officieel voor de cursus aanmelden. Na verzending van dit formulier ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden Hogeschool.

Vul het intakeformulier in