Deze drie hbo-studenten winnen met hun scriptie de Th. van Welderen Rengersprijs 2022

Afbeelding
Van Welderen Rengersfonds 2022

Het Th. van Welderen Rengersfonds heeft woensdag de Th. van Welderen Rengersprijs 2022 uitgereikt aan Sharon Pol, Alisa Herijgers en Martine Kleinhoven. De drie hbo-studenten vielen op Landgoed Oranjewoud met hun eigen afstudeerscriptie in de prijzen: een geldbedrag van 750 euro en een aandenken. Met de scriptieprijs wil het fonds studenten van de hogescholen in Fryslân – NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein – stimuleren om bij te dragen aan de economische welvaart in de provincie.

De winnende scripties moesten relevant zijn voor de culturele, maatschappelijk-ethische en/of sociaal-economische ontwikkeling van Fryslân. Daarnaast moesten de werkstukken opvallen door vormgeving, inventiviteit, diepgang en maatschappelijke impact. Methodologisch moesten de scripties voldoen aan de eisen die op hbo-niveau aan een onderzoeksopzet worden gesteld.

De winnaars en hun winnende scriptie:

Sharon Pol (NHL Stenden – BA Ruimtelijke Ontwikkeling): Het Kielsterrak: De herontwikkeling van de Potmarge tussen Parkhoven en Greunshiem

Hoe kan het voormalige tuinbouw- en zorgcomplexengebied in de Potmarge getransformeerd worden naar een groenblauwe openbare recreatiezone met een gemengde woon-werkfunctie waarin klimaatadaptatie, biodiversiteit en cultuurhistorische waarden een plek krijgen? Die onderzoeksvraag staat centraal in het stedenbouwkundig ontwerp van Sharon: een combinatie van een groen model en een stedelijk model. In het ontwerp is het gebied getransformeerd tot een groen, waterrijk gebied waar ruimte is voor recreatie en ontmoeting.

Afbeelding
Van Welderen Rengersfonds 2022

Alisa Herijgers (Van Hall Larenstein – Ad Melkveehouderij): Herinrichting van bedrijfsvoering

In dit onderzoek en eindwerk staat de vraag centraal hoe de Maatschap Herijgers-Duursma kan transformeren tot een toekomstbestendig bedrijf dat over zo’n decennium door Alisa overgenomen kan worden en op termijn door haar alleen gerund kan worden, zonder extra arbeid. Om dit te achterhalen heeft Alisa de maatschap in al z’n aspecten in kaart gebracht, de externe ontwikkelingen beschreven – waarvan we allemaal weten dat deze voor de sector niet mals zijn – en heeft Alisa aangegeven hoe de maatschap daar het best mee om kan gaan.

Afbeelding
Van Welderen Rengersfonds 2022

Martine Kleinhoven (Van Hall Larenstein – BA Dier- en Veehouderij): Wat voor effect heeft Synvital+ op de benutting van het voereiwit?

Martine deed in haar scriptie onderzoek naar de effecten van het toevoegen van Synvital+ aan het melkveerantsoen van Holstein-koeien om zo een reductie in de stikstofemissie te krijgen. Voor een provincie als Fryslân met een erg grote melkveehouderijsector is het vinden van innovatieve methoden die de stikstofemissie reduceren zeer belangrijk in verband met de economische ontwikkeling. Op drie melkveebedrijven heeft Martine een vergelijkende proef opgezet, waarbij de toevoeging van Synvital+ werd vergeleken met een controle groep of een voorperiode.

Afbeelding
Van Welderen Rengersfonds 2022

Het Th. van Welderen Rengersfonds

Ieder jaar looft het Th. van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerken in Fryslân. Theo van Welderen, baron Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oentsjerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting: het Th. van Welderen Rengersfonds. Met als doel dat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Fryslân.