NHL Stenden doet haar best om ontbrekende zaken en wijzigingen in het aanbod voor de opleidingen en hun presentatie en beschrijvingen zo snel mogelijk op de website door te voeren.

Algemene Voorwaarden

Scope: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van enige website van de Stichting NHL Stenden Hogeschool (hierna te noemen 'NHL Stenden') en op het verstrekken van informatie op of via deze website.

Aanvaarding: Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De aard van de informatie: De informatie op deze website heeft een algemeen informatief karakter. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NHL Stenden garandeert niet dat de op of via de website verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. NHL Stenden garandeert niet dat het gebruik van deze informatie leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden waarover NHL Stenden geen enkele controle heeft. NHL Stenden garandeert niet dat de informatie op deze websites juist, volledig en actueel is. De hyperlinks naar websites van derden houden geenszins in dat NHL Stenden de inhoud van deze websites goedkeurt of dat er enige relatie of connectie bestaat met de partijen die deze websites exploiteren.

Aansprakelijkheid: NHL Stenden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van:

  • het gebruik, de wijziging of het niet-beschikbaar zijn van de website en de op of via de website aangeboden informatie;
  • het gebruik, de wijziging of het niet-beschikbaar zijn van de hyperlinks naar websites van derden en de op of via deze websites aangeboden informatie.

Intellectueel eigendom: Het auteursrecht op de website en de informatie op deze website berust bij NHL Stenden, tenzij anders aangegeven. Toestemming wordt gegeven om de informatie te downloaden of af te drukken voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk verboden deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen: NHL Stenden kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website, in de op of via de website aangeboden informatie en in de daarop aangebrachte hyperlinks, zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te stellen.

Klachten: In geval van een klacht over de website kunt u contact opnemen met NHL Stenden Corporatecommunicatie@nhlstenden.com.