Hogescholen introduceren professional doctorate

De hogescholen starten in begin 2023 met het eigen doctoraatstraject. Daarmee introduceert het hbo een nieuwe beroepsopleiding waarbij kandidaten worden opgeleid tot onderzoekende professional. Het nieuwe professional doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. NHL Stenden Hogeschool is een van de hogescholen die, binnen twee domeinen, aan deze pilot deelneemt

Afbeelding
hogescholen-introduceren-professional-doctorate-NHL-Stenden

Een PD-kandidaat leert innoveren in een complexe beroepspraktijk. Het professional doctorate maakt een doorlopende leerlijn van associate degree en bachelor via master tot doctorate in een beroepskolom mogelijk. Het PD wordt bovendien nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. Hierdoor plukken ook hbo bachelor- en masterstudenten in hun onderwijs de vruchten van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

“Het professional doctorate is een investering in de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het vergroot de impact van praktijkgericht onderzoek en draagt bij aan de verdere professionalisering van het hele hbo,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.

Pilottraject

Er zijn in totaal zeven domeinen waarbinnen de pilots gaan starten: Energie & duurzaamheid; Gezondheid & welzijn; Leisure, Tourism & Hospitality; Maritiem; Kunst + Creatief; Onderwijs; en Techniek & digitalisering. Landelijk zijn er vanaf januari 135 plekken beschikbaar voor PD-kandidaten tijdens de pilot, onderverdeeld naar verschillende domeinen. NHL Stenden is betrokken vanuit de domeinen Maritiem en Leisure, Tourism & Hospitality.

Maritiem

De scheepvaart staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Nieuwe regelgeving vereist dat de uitstoot van schepen in 2030 met 55% is verlaagd. Die opgave vraagt om het gebruik van alternatieve brandstoffen, slimmer varen en verdergaande automatisering. Wil jij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maritieme sector? Neem contact op voor meer informatie over een PD-traject. Het is van toegevoegde waarde dat vanuit diepgaande kennis over de sector technologische ontwikkelingen op academisch niveau onderzocht worden. Master afgestudeerde maritiem officieren moesten voorheen uitwijken naar het buitenland om PD of PhD onderzoek te doen. Dit talent en deze kennis willen we graag binnen onze hogeschool ontwikkelen en behouden t.b.v. de NL maritieme sector en het hbo.

Leisure, Tourism & Hospitality

De opgaven voor het domein Leisure, Tourism & Hospitality zijn groots. Het domein groeit wereldwijd tot één van ‘s werelds grootste economische sectoren. De groei gaat gepaard met toenemende impact in economische, ecologische en maatschappelijke zin, zowel positief als negatief. Deze wereldwijde groei, de impact, de complexiteit van het domein, de verwevenheid met andere domeinen én de noodzaak tot verduurzaming, brengen het domein internationaal in een nieuwe context met een hoge mate van onzekerheid. Het vereist ook meer geavanceerde expertise, theorieën, principes, concepten en business/verdienmodellen. Er zijn acht sectoroverschrijdende thema's vastgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en interventies door PD's. Neem contact op voor meer informatie over de thema’s en mogelijkheden voor een PD-traject.

Afbeelding
students-talking-table

Meer informatie

Heb je interesse in een PD-traject of wil je meer informatie? Neem dan contact op.

- Maritiem: Welmoed van der Velde, welmoed.van.der.velde@nhlstenden.com

- Leisure, Tourism & Hospitality: Falco de Klerk Wolters, falco.de.klerk.wolters@nhlstenden.com