Ondertekening intentieverklaring Onderwijsakkoord Fryslân

Op maandag 13 maart 2023 is de intentieverklaring ter voorbereiding van het Onderwijsakkoord Fryslân ondertekend. Met deze intentieverklaring maken vijf Friese kennisinstellingen (NHL Stenden Hogeschool, Firda, Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen) en de provincie Fryslân afspraken om vlot tot een onderwijsakkoord Fryslân te komen.

In het onderwijsakkoord wordt vastgelegd hoe de partijen de Friese economie kunnen versterken en hoe Fryslân voorop kan lopen op het gebied van circulariteit, inclusiviteit en innovatie.

Wat gaat er gebeuren?

De verschillende partijen gaan structureel samenwerken en willen concrete resultaten bereiken. Ze richten zich gezamenlijk op de sectoren die het fundament vormen van Fryslân. Het onderwijs wil, samen en met andere partijen in de samenleving, werken aan snelle en krachtige opleidingstrajecten en het opdoen van veel praktijkervaring. Hierdoor kunnen studenten zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Door het onderwijsakkoord positioneert middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs in Fryslân zich als stevige partner bij het ontwikkelen van de provincie als een krachtige, innovatieve regio waar het leren, werken en wonen goed is.