Daphne Bakker

Daphne Bakker is lerarenopleider Geschiedenis aan NHL Stenden Hogeschool en is als docent-onderzoeker betrokken bij het lectoraat Vitale Vakdidactiek sinds 2019. Ze richt haar onderzoek op het bevorderen van een onderzoekende houding in de begeleiding van praktijkonderzoek van studentleraren Geschiedenis van de lerarenopleiding. Hoewel er in de beroepsgroep van lerarenopleiders een consensus bestaat over het nut en de noodzaak van het doen van praktijkonderzoek door studentleraren, blijkt het praktijkonderzoek bij veel studentleraren op weerstand te stuiten en blijkt dit onderdeel vaak een struikelblok bij het afronden van de studie. Het hebben van een onderzoekende houding waarin nieuwsgierigheid, het willen begrijpen en distantie nemen van routines enkele kenmerken vormen, is bij studentleraren in de afstudeerfase geen vanzelfsprekendheid en lang niet altijd een beslissende en stimulerende factor bij het uitvoeren van praktijkonderzoek. Vanuit dit dilemma, onderzoekt Daphne Bakker in hoeverre het inzetten van de relatief nieuwe methodiek Lesson Study bij de begeleiding van het afstudeeronderzoek, een onderzoekende houding van aanstaande leraren Geschiedenis kan bevorderen.