Vitale Vakdidactiek

Vanuit de visie dat álle leerlingen/studenten succes ervaren bij hun leren en dat leraren erin excelleren om dit leren te organiseren en te ondersteunen, is (vak)didactiek, in een (noordelijke) context die op allerlei terreinen onderhevig is aan veel en snelle veranderingen, dé speerpuntbekwaamheid van (a.s.) leraren.

Het lectoraat Vitale Vakdidactiek beoogt om in partnerschappen van lerarenopleiding - opleiders met studenten - en scholen voor vo en mbo via praktijkonderzoek (vak)didactische vraagstukken uit de onderwijspraktijk in co-creatie te analyseren en op te lossen. Uitdaging daarbij is om wat al uit onderzoek bekend is over effectieve didactiek en effectief leren met de praktijk te verbinden. Doel is om op deze wijze nieuwe kennis over de didactiek van bestaande en nieuwe vakken/vakgebieden te ontwikkelen en te verzamelen. Ten eerste om leraren en lerarenopleiders te ondersteunen bij het steeds beter worden in de organisatie en ondersteuning van het leren van leerlingen/studenten. Ten tweede om bij te dragen aan onderwijsverbetering en -vernieuwing op de scholen en de eigen lerarenopleiding. En last but not least om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van de (vak)didactiek.

Kenniskring

De kenniskring is momenteel in opbouw.

Vital Regions

Het lectoraat Vitale Vakdidactiek vormt samen met het lectoraat Wendbaar Vakmanschap de onderzoeksgroep binnen de Academie vo & mbo van NHL Stenden Hogeschool. Deze onderzoeksgroep is onderdeel van de onderzoekseenheid Vitale Educatie die samen met de onderzoeksgroep van de Academie po binnen het NHL Stenden zwaartepunt Vital Regions werkt aan de versterking van de educatieve infrastructuur en de professionaliteit van de leraar.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Vitale Vakdidactiek
Lector: dr. Siebrich de Vries
siebrich.de.vries@nhlstenden.com
+31 6 57 12 20 40

Onderzoeksgroep Academie vo & mbo
Lectoren: dr. Marc Coenders en dr. Siebrich de Vries
Associate lector: dr. Marco Mazereeuw
lectoratenvoenmbo@nhl.nl
+31 6 28 31 69 24