Congres

Heb je zin om te brainstormen over de veranderingen die nodig zijn in het onderwijs? Wil je kennis delen of meer weten over hoe duurzaam en inclusief onderwijs kan worden vormgegeven? Kom dan naar Leeuwarden op vrijdag 30 september 2022 voor een prikkelende dag van de Onderzoeksgroep Educatie van de NHL Stenden Hogeschool.

Vanuit de visie dat álle leerlingen/studenten succes ervaren bij hun leren en dat leraren erin excelleren om dit leren te organiseren en te ondersteunen, is (vak)didactiek, in een (noordelijke) context die op allerlei terreinen onderhevig is aan veel en snelle veranderingen, dé speerpuntbekwaamheid van (a.s.) leraren.

Het lectoraat Vitale Vakdidactiek beoogt om in een noordelijke samenwerking tussen opleidingsscholen voor vo en mbo en lerarenopleidingen een levendige en krachtige beweging op gang te brengen en te ondersteunen op het gebied van vakdidactiek en didactiek voor het leren van een beroep via vorming van twee expertisenetwerken. In deze expertisenetwerken staan vakdidactische en beroepsontwikkelende vragen uit de onderwijspraktijk centraal.

Doelen van de Expertisenetwerken zijn:

  • ten eerste om leraren en lerarenopleiders te versterken in het organiseren en ondersteunen van het leren van leerlingen:
  • ten tweede om bij te dragen aan onderwijsverbetering en -vernieuwing op de scholen en de eigen lerarenopleiding;
  • en last but not least om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van de vakdidactiek en de didactiek voor het leren van een beroep.

Vital Regions

Het lectoraat Vitale Vakdidactiek van de Academie vo & mbo van NHL Stenden Hogeschool vormt samen met de lectoraten van de Academie po de onderzoeksgroep Vitale Educatie van NHL Stenden Hogeschool.

Binnen het zwaartepunt Vital Regions van NHL Stenden Hogeschool werkt de onderzoeksgroep aan de versterking van de educatieve infrastructuur in de noordelijke regio.

Lectorale rede - Dr. Siebrich de Vries

Met het oog op de leerling

Glossy

DIDACTIEK voor VAK en BEROEP

Teamleden