Expertisenetwerk Leren & Werken

In het beroepsonderwijs wordt steeds intensiever samengewerkt met bedrijven en instellingen. In deze samenwerking worden nieuwe leeromgevingen vormgegeven waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot vakmensen. Ook wordt er in deze leeromgevingen ruimte gemaakt voor docenten en werknemers om zich te professionaliseren. Docenten, coaches en werkbegeleiders zoeken in de samenwerking naar manieren om een lerende omgeving te creëren voor mbo-studenten en zichzelf.

In het expertisenetwerk zoeken we met de docenten, coaches en werkbegeleiders mee en krijgen we inzicht in de leerwerkomgevingen, het leren en begeleiden door:

 • in samenwerkingsverbanden onderzoek te doen naar leer- en begeleidingsprocessen in nieuwe leeromgevingen. Dat wil zeggen, samen vragen expliciteren, ontwerpen en onderzoeken, enzovoort
 • advisering van de schoolleiding hoe dit onderzoeksproces bij leraren vorm te geven en te ondersteunen
 • onderzoeken van studenten in opleidingsscholen te begeleiden en daarop voort te bouwen
 • onderzoek te doen naar de professionalisering van docenten, werkbegeleiders en lerarenopleiders op het gebied van het begeleiden richting vakmanschap en het doen van praktijkgericht onderzoek
 • programma van masterclasses en inspiratiebijeenkomsten (in ontwikkeling)
 • jaarlijkse bijdragen op landelijke conferenties zoals CVI en Europese conferenties zoals EAPRIL-conferentie

Publicaties Marco Mazereeuw:

Mazereeuw, M. (2020). Ik experimenteer dus ik leer. In M. J. J. Coenders, & M. Mazereeuw (Eds.), Wendbaar vakmanschap: Leren in beroepscontexten (pp. 6-22). Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool, Lectoraat Wendbaar Vakmanschap.

Coenders, M. J. J., & Mazereeuw, M. (2019). Wendbaar vakmanschap als gezamenlijke uitdaging. Science Guide

Den Braber, N., Kruger, J., Mazereeuw, M., & Kuiper, W. (2019). Mathematics in an interdisciplinary STEM course (NLT) in the netherlands. In B. Doig, J. Williams, D. Swanson, R. Borromeo Ferri & P. Drake (Eds.), Interdisciplinary mathematics education (pp. 167-183). Cham, Switserland: Springer.

Mazereeuw, M., Khaled, A., & Bouwmans, M. (2019). Nadenkmomenten van studenten in hybride leeromgevingen: Onderzoekers en begeleiders krijgen samen meer inzicht in het leren van studenten. 28, 7, 5-7. 

Van den Bogaart, A. C. M., Mazereeuw, M., Hummel, H. G. K., & Kirschner, P. A. (2019). Comparing collective and personal professional theories of experienced practitioners. Scandinavian Journal of Educational Research, 63(3), 363-377.

Mazereeuw, M., Wopereis, I., & McKenney, S. (2016). Extended teams in vocational education: Collaboration on the border. Educational Research and Evaluation, 22(3-4), 194-212. 

Mazereeuw, M. (2013). The functionality of biological knowledge in the workplace. integrating school and workplace learning about reproduction. Utrecht: FIsme Scientific Library.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Expertisenetwerk Leren & Werken
Associate lector: dr. Marco Mazereeuw
marco.mazereeuw@nhlstenden.com
+31 6 28 30 45 41

Project ‘Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap’

Ruimte voor wendbaar vakmanschap: een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen

Het doel van dit door Raak-pro gesubsidieerde onderzoeksproject is om methodieken te ontwikkelen voor het op maat begeleiden van mbo-studenten in hybride leeromgevingen.

Op maat begeleiden in hybride leeromgevingen
Het beroepsonderwijs maakt steeds vaker gebruik van hybride leeromgevingen waarin leren en werken met elkaar verweven zijn. De populariteit komt onder andere omdat dergelijke omgevingen kunnen bijdragen aan het opleiden van studenten tot wendbare vakmensen. Op dit moment merken mbo-docenten, werkplekbegeleiders, coaches en andere begeleiders dat de begeleiding van studenten in hybride leeromgevingen niet altijd soepel verloopt. Ze vragen zich af wat studenten leren en hoe dat proces begeleid kan worden. Dit project creëert kennis over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen en zet dat om in methodieken voor de verschillende begeleiders. De methodieken kunnen hen helpen overwogen keuzes te maken. In een vier jaar durend project gaan onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten kennis over leeractiviteiten en begeleiding in bestaande hybride leeromgevingen ophalen en verder ontwikkelen en testen. Om deze kennis landelijk beschikbaar te maken, organiseert het consortium kenniswerkplaatsen en bouwt het aan een landelijk netwerk over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen.

Twee deelprojecten
Het onderzoek vindt plaats middels twee deelprojecten, uitgevoerd door hoofdonderzoekers en docent-onderzoekers van de hogescholen, docent-onderzoekers van de ROC’s en master- en bachelor studenten van de hbo-opleidingen. In deelproject 1 wordt de nu nog impliciete praktijkkennis over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen geëxpliciteerd en gespiegeld aan state-of-the-art-kennis hierover. De ontwikkeling van praktijkkennis voor de methodieken vindt plaats via praktijkonderzoek in vijf hybride leeromgevingen. Deze casestudies leveren kennis op over de gewenste leeractiviteiten en bijbehorende begeleiding en rolverdeling. Via observaties, interviews met verschillende technieken en documentanalyses worden op elkaar afgestemde leeractiviteiten en begeleiding in al langer draaiende hybride leeromgevingen achterhaald. In deelproject 2 worden de praktijkkennis en state-of-the-art-kennis middels een ontwerponderzoek omgezet in methodieken. Methodieken bedoeld voor begeleiders om hun mbo-studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van wendbaar vakmanschap.

Consortium

 • Lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren & Innoveren, Hogeschool Utrecht
 • Lectoraat Wendbaar Vakmanschap, NHL Stenden Hogeschool
 • Open Universiteit (Welten Instituut)
 • ROC Midden Nederland
 • Deltion College
 • ROC Albeda College
 • ROC Friesland College
 • Alliade
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rotterdams ondernemersbelang

Betrokken experts

 • Dr. Anne Khaled (Projectleider en hoofdonderzoeker, Lectoraat Beroepsonderwijs, HU)
 • Dr. Machiel Bouwmans (Hoofdonderzoek, Lectoraat Beroepsonderwijs, HU)
 • Dr. Marco Mazereeuw (Hoofdonderzoeker, Lectoraat Wendbaar vakmanschap, NHL Stenden Hogeschool)
 • Prof. dr. Elly de Bruijn (Voorzitter stuurgroep, deelnemer klankbordgroep, Lectoraat Beroepsonderwijs, HU)
 • Dr. Marc Coenders (Voorzitter Klankbordgroep, Leerarchitectuur.nl)
 • Erica Aalsma (expert/adviseur, De Leermeesters)

Meer informatie

Meer weten over het project Raak-Pro Ruimte? Neem contact op met Marco Mazereeuw via m.mazereeuw@nhl.nl. Voor meer informatie check de projectwebsite: husite.nl/ruimtevoorwendbaarvakmanschap/

wendbaar-vakmanschap

Publicatie bundel Wendbaar Vakmanschap

Wendbaar Vakmanschap: leren in contexten

In het lectoraat is het concept wendbaar vakmanschap gedefinieerd als een behendigheid om te leren tijdens het werk. In Nederland heeft het concept een enorme vlucht gekend. Het is overgenomen door veel mbo’s. Voor lerarenopleiders is het concept van belang omdat onze studenten ook leren tijdens het werk. Voor studenten die in het (v)mbo gaan werken is het van belang omdat het zicht geeft op leerprocessen die hun studenten/leerlingen ondergaan.

Het boek laat zien hoe de definitie van wendbaar vakmanschap door de verschillende kenniskringleden verder vorm is gegeven in hun projecten. De bijdragen in het boek zijn op uiteenlopende wijze tot stand gekomen en vertolken de zienswijze van de verschillende auteurs. De bundel als geheel weerspiegelt de wisselwerking tussen deze perspectieven als werkwijze van de kenniskring Wendbaar Vakmanschap. We waren onderweg en tijdens onze reis in dialoog met elkaar. Het lectoraat Wendbaar Vakmanschap is beëindigd, maar de zoektocht naar wendbaar vakmanschap allerminst.

Een van de kenniskringleden gaf bij de presentatie van de bundel aan: we hebben een beweging in gang gezet die doorgaat.