Vanuit de visie dat álle leerlingen/studenten succes ervaren bij hun leren en dat leraren erin excelleren om dit leren te organiseren en te ondersteunen, is (vak)didactiek, in een (noordelijke) context die op allerlei terreinen onderhevig is aan veel en snelle veranderingen, dé speerpuntbekwaamheid van (a.s.) leraren.

Het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep van NHL Stenden Hogeschool beoogt om in een noordelijke samenwerking tussen opleidingsscholen voor vo en mbo en lerarenopleidingen een levendige en krachtige beweging op gang te brengen en te ondersteunen op het gebied van vakdidactiek en beroepsgerichte didactiek & leven lang ontwikkelen. In het lectoraat staan didactische vragen gericht op het vak en beroep uit de onderwijspraktijk centraal.

Doelen van het lectoraat zijn:

  • ten eerste om leraren en lerarenopleiders te versterken in het organiseren en ondersteunen van het leren van leerlingen:
  • ten tweede om bij te dragen aan onderwijsverbetering en -vernieuwing op de scholen en de eigen lerarenopleiding;
  • en last but not least om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van de vakdidactiek en de didactiek voor het leren van een beroep.

Vital Regions

Het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep van de Academie vo & mbo van NHL Stenden Hogeschool vormt samen met de lectoraten van de Academie po de onderzoeksgroep Vitale Educatie van NHL Stenden Hogeschool.

Binnen het zwaartepunt Vital Regions van NHL Stenden Hogeschool werkt de onderzoeksgroep aan de versterking van de educatieve infrastructuur in de noordelijke regio.

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...