Ik doe onderzoek naar de kwaliteit van meertalige interactie in klassen. Samen met leerkrachten en studenten wil ik inzicht krijgen in wat de kenmerken zijn van leerzame gesprekken tussen leerkracht en leerlingen. Aangezien dit onderzoek vooral wordt uitgevoerd op Friese basisscholen, speelt de meertaligheid een centrale rol, bij het streven naar inclusief en dialogisch onderwijs.

Afbeelding
onderzoek-albert-walsweer

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06 17 10 72 80 of e-mail.

Publicaties

Mijn publicaties hebben betrekking op (1) de rol van interactie in het proces van gezamenlijke kennisconstructie en (2) op de kwaliteit van het onderwijs m.b.t. de Fries taal en cultuur

 • Walsweer, A.P. (2019). Dialogisch onderwijs in meertalige contexten: Kenniskring Taalgebruik & Leren. In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool.
 • Walsweer, A.P. (2019). Praktijkgericht (ontwerp)onderzoek in een DBE-atelier. In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool.
 • Varkevisser, N.A., Walsweer, A.P. & Groen, T. (2019). Taalplan Frysk: Ambysjes wiermeitsje. In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool.
 • Roos, de K. & Walsweer, A.P. (2019). De meertalige taalronde: De rol van (meertalige) interactie bij het ontwikkelen van de schrijfvaardigheid. In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool.
 • Varkevisser, N.A. & Walsweer, A.P. (2018). It is mei sizzen net te dwaan. Rapport Taalplan Frysk. Inventarisatie naar de stand van zaken m.b.t. het (vak) Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Leeuwarden: Provinsje Fryslân.
 • Walsweer, A. P., Herder, A. & Berenst, J. (2018). Taal en Leren in Fryslân: van probleemgebied naar Proeftuin. In: Coenders, M., Metselaar, J. & Thijssen, J. Vital Regions. Samen bundelen van praktijkgericht onderzoek. Delft: Eburon.
 • Terpstra, F. & Walsweer, A.P. (2017). Grip op meertalig taalbeleid. In: Riemersma, A. e.a. Wêr hast it wei? Evaluaasjesysteem Frysk. Ljouwert-Leeuwarden: NHL Hogeschool.
 • Berenst, J., Hiddink, F. & Walsweer, A.P. (2016). Participatiestructuren in de klas en de samenleving van de toekomst. In: Anthonio, G. & Blom, H. (ed.). De Participatiesamenleving!? Een positief-kritische beschouwing vanuit een meervoudig perspectief. Leeuwarden: Stenden/NHL Uitgeverij.
 • Walsweer, A. P. (2015). Ruimte voor leren: Een etnografisch onderzoek naar het verloop van een interventie gericht op versterking van het taalgebruik in een knowledge building environment op kleine Friese basisscholen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 • Berenst, J. & Walsweer, A. P. (2012). Code-switching in bilingual classrooms and the construction of knowledge. SIG-10/21 - Earli Conference Patchworks, Belgrado.
 • Walsweer, A. P. (2012). Taalgebruikssituaties als bron voor professionalisering en schoolontwikkeling. In: de Glopper, K., Gosen, M., & Kruiningen, van J. (red.). Gesprekken in het onderwijs: Bijdragen over onderzoek naar interactie en leren voor Jan Berenst. (145 - 177). Delft: Eburon.
 • Walsweer, A. P. (2011). Participatie en gezamenlijke kennisconstructie als basis voor (goed) taalonderwijs. Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs. Jrg 2,(3), 45 - 54. Enschede: SLO.
 • Walsweer, A. P. (2009). Ruimte voor leren. Kennisconstructie en samenhangend taalonderwijs op kleine Friese plattelandsscholen. In: Backus et al. Artikelen van de Zesde Anela-conferentie. 396-406. Delft: Eburon.
 • Rodenhuis, P. & Walsweer, A. P. (2006). Taking a Frog Home. A brief paper about young children's emerging literacy and their use of ICT. Gepubliceerd op Mirandanet.
 • De kracht van kleine scholen (blog voor OCW): https://www.docdroid.net/Aor5eSZ/walsweer-albert-de-kracht-van-kleine-scholen.pdf
 • Laat kinderen praten (artikel in magazine Onze School): http://www.voo.nl/nieuws/albert-walsweer-laat-leerlingen-praten
 • Meegewerkt aan: Oosterloo, A. & Paus H. (red.). (2005). Fries aan bod. Leerplan Fries voor het primair Onderwijs

Uitgelicht project: Inspirerend Meertalig Onderwijs

Een praktijkgericht ontwerponderzoek in opdracht van de Provincie Fryslân, dat van 2016-2020 loopt. Met de collega’s van Afûk en Cedin werken we samen met de onderwijspraktijk (po, vo, maar ook met studenten van de Pabo) aan modern en inspirerend meertalig (taal)onderwijs.

https://www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl/

 

Afbeelding
onderzoek-inspirerend-meertalig