Bij het lectoraat ben ik betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelprojecten op het gebied van interactie in de klas, geletterdheidsontwikkeling en observatie-instrumenten mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Mijn promotieonderzoek richt zich op kennisconstructie in gesprekken rondom teksten (dialogisch lezen) in het basisonderwijs.

Afbeelding
onderzoek-maaike-pulles

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06 28 30 33 90 of e-mail.

Publicaties

Mijn publicaties hebben betrekking op interactie in de klas, dialogisch lezen, observatie-instrumenten en meertaligheid.

 • Pulles, Maaike (2021). Dialogic reading practices: A conversation analytic study of peer talk in collaborative reading activities in primary school inquiry learning. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. doi:  10.33612/diss.189869028 
 • Pulles, M., Berenst, J., Koole, T., & Glopper, K. de (2021). Text formulations as practices of demonstrating understanding of text in interaction. Text & Talk 41(4), 515-538. doi:10.1515/text-2019-0222
 • Prenger, Joanneke & Pulles, Maaike  (2021). De prikkel om het anders te doen – IKC Prins Constantijn (Leeuwarden). In: Effectief leesonderwijs geven: hoe doe je dat? Zeven inspirerende voorbeelden. Taalunie, p. 12-14. 
 • Pulles, M. & J. Prenger (2019). Leesvaardigheid in het basisonderwijs. Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. SLO: Enschede.
 • Pulles, M. & A. Herder (2019). Observeren en (zelf)evalueren van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje: Wat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010-2018 en wat gaat volgen vanaf 2019 in het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid: Geletterdheid in een meertalige context - onderwijs vanuit een dialogisch perspectief. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool, p.115-121.
 • Singelsma, J. & M. Pulles (2019). Taal yn byld. Aandacht voor moedertalen in het basisonderwijs. In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje: Wat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010-2018 en wat gaat volgen vanaf 2019 in het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid: Geletterdheid in een meertalige context - onderwijs vanuit een dialogisch perspectief. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool, p.105-109.
 • Singelsma, J. & M. Pulles (2019). Op zoek naar taalschatten: moedertalen in beeld gebracht in de klas. Mottart, A. & S. Vanhooren (red.). Drieëndertigste HSN-Conferentie. Gent: Skribis. p. 210-214.
  [link beschikbaar: https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/op-zoek-naar-taalschatten-moedertalen-in-beeld-gebracht-in-de-klas/]
 • Hajer, Maaike & Maaike Pulles (2017). Taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen. LBBO Beter Begeleiden. September 2017, p. 18-23.
 • M. Pulles, S. Faasse & J. Singelsma (2017). Ontwikkeling van een observatie-instrumentarium voor mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. In: R. Jonkman (red.). Wêr hast it wei? Evaluaasjesysteem Frysk (Grip-project 2014-2016). NHL Hogeschool: Leeuwarden, p.37-48.
 • Schrijfgroep LPTN (2017). Ruimte voor nieuwe talenten. Keuzes rond nieuwkomers op de basisschool. Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers/PO-Raad.
  [link beschikbaar: https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/ruimte_voor_nieuwe_talenten.pdf]
 • Berenst, J., A. Herder, S. Faasse & M. Pulles (red.) (2016). Meer dan lezen. Over geletterdheid, geletterdheidsontwikkeling en leesonderwijs. Van Gorcum: Assen.
 • Braam, H., M. Pulles & J. Berenst (2015). Bibliotheek in de les. Werken aan leesmotivatie en informatievaardigheden bij wereldoriëntatieOnderzoeksverslag. Leeuwarden: NHL Lectoraat Taalgebruik & Leren.
 • Pulles, M., F. Hiddink & A. Herder (2014). Taalontwikkeling door onderzoekend leren binnen thema’s. In: MeerTaal, jrg. 2, nr. 1, p. 14-17.
 • Pulles, Maaike, Jan Berenst, Kees de Glopper & Tom Koole (2020a). Text selection proposals in dialogic reading in primary school. Pragmatics and Society 11(4): 591-614. DOI: 10.1075/ps.17029.pul 
 • Pulles, M., Berenst, J., Koole, T., & de Glopper, K. (2020b). How primary school children address reading problems in dialogic reading. Research on Children and Social Interaction4(2), 217–242. https://doi.org/10.1558/rcsi.12411

Uitgelicht Project: Ontwikkeling observatie instrumenten mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid

Samen met leerkrachten ontwikkelden we observatie-instrumenten voor het volgen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheidsontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Er zijn instrumenten voor de leerkracht en instrumenten voor de leerlingen zelf om inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling.

https://interactieindeklas.com/observatie-instrumenten/