Gerbrich de Jong

Gerbrich de Jong is al tijdens haar studies Nederlands en Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen voor beide talen aan het werk gegaan als leraar, zowel in het voortgezet als in het hoger onderwijs. Sinds 2016 is ze werkzaam als lerarenopleider Nederlands en Fries aan NHL Stenden Hogeschool. Voor de kenniskring Vitale Vakdidactiek verdiept ze zich in de vakdidactiek van het Fries, omdat ze recht wil doen aan de bijzonderheden die het Fries als schoolvak met zich meebrengt. Uit eigen ervaring weet ze dat bij lesgeven in een minderheidstaal heel andere vakdidactische uitdagingen komen kijken dan bij onderwijs in en over de officiële rijkstaal. Omdat steeds duidelijker wordt dat meertalige diversiteit een meerwaarde is en een bron voor leren, wil ze verkennen wat de kansen zijn voor het Fries in het meertalig onderwijs in Fryslân en hoe de lerarenopleiding Fries studentleraren daar op kan voorbereiden.