Looptijd: 2018-2026

Websitewww.faithresearch.nl
Projectleiders: Evelyn Finnema, Harriët Jager. Job van ’t Veer is een van de werkpakketleiders.

Projectpartners

  • Hanzehogeschool
  • Een groot aantal zorgorganisaties in Noord-Nederland

FAITH is een achtjarig SIA RAAK SPRONG-project met de naam Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health (FAITH). Binnen FAITH bundelt een groot aantal partijen expertise en ervaringen op het gebied van frailty. Dit betreft een consortium van lectoraten van de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool met expertise over kwetsbare ouderen en meer dan 25 partners uiteenlopend van zorgorganisaties, MKB en belangenbehartigingsorganisaties. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden? En hoe kunnen zorgprofessionals hieraan bijdragen? Dat zijn de vragen die centraal staan binnen FAITH en waarvoor met de samenwerkingspartners een duurzame infrastructuur wordt gecreëerd. 

FAITH bundelt en faciliteert het doen van (praktijkgericht)onderzoek op het gebied van frailty, door het aanstellen van onderzoekers, het bouwen van een database en het inrichten van een programma gericht op het bevorderen van de onderzoekskwaliteit. FAITH schept ook een kader voor het ontwikkelen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering aan (toekomstige) professionals om hen toe te rusten met state of the art kennis, vaardigheden en meetinstrumenten gericht op de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. In het bestaande (bachelor)onderwijs, maar ook in de vorm van een jaarlijkse summer school, workshops, symposia, lezingen, et cetera. Zie www.faithresearch.nl

Binnen FAITH heeft het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn de verantwoordelijkheid over het werkpakket Implementatie. Vanuit dit werkpakket wordt gewerkt aan inbedding van de kennisproducten, ontwikkelde faciliteiten en andere ‘FAITH-output’ bij de deelnemende organisaties.

Het FAITH-consortium biedt een kader om met verschillende partners tot een gezamenlijk ‘shared model’ te komen over hoe implementatietrajecten gepland, uitgevoerd en onderzocht kunnen worden. Hiervoor worden regelmatig expertmeetings georganiseerd waarin een deel van de partners hun recente implementatievraagstukken bespreekt aan de hand van een passende methode. Dit (groeiende) repertoire aan implementatiemethoden is vervolgens weer bij en door de partners in te zetten in de eigen organisatie.
 

Afbeelding
logo_faith