De PABO in en voor een meertalige en multiculturele maatschappij

De maatschappelijke ontwikkelingen van mobiliteit en migratie vragen van de studenten (de toekomstige leerkrachten) competenties op het gebied van meertaligheid en intercultureel functioneren.

Dat is EU-beleid, maar niet alle groepen in de maatschappij hebben gelijke kansen in het hoger onderwijs. In dit project wordt de toegankelijkheid van de Pabo voor nieuwkomers bevorderd door een schakelklas van MBO naar HBO. In de didactiek en het opleidingsonderwijs wordt de rol van de thuistalen bij het leren ontwikkeld, zoals beschreven in het rapport ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ (2017). Docenten én studenten gaan samenwerken om de gelijke kansen van studenten die ondervertegenwoordigde talen spreken, te bevorderen. De fusie van de NHL en Stenden hogeschool brengt de PABO’s van vijf verschillende locaties in één concept bij elkaar. De conceptuele integratie van schoolvakken en talen als vakgebieden in het opleidingsonderwijs wordt in dit project in gang gezet, met name op de opleidingen in Leeuwarden en Emmen. Hierbij wordt ingezet op de samenwerking met basisscholen over thema’s als meertalige taalontwikkeling, didactiek van de taalvaardigheden in verschillende talen, simultane tweetaligheid en translanguaging. De eindproducten: (1) Visie en Leerlijnen met uitgewerkte Modules en Handreikingen die ook op andere Pabo’s gebruikt kunnen worden. Een Minor Meertaligheid en Intercultureel Onderwijs. Modules Meertaligheid en Taalleren voor de Schakelklas MBO-HBO. Relevante Scripties. (2) Tussentijdse Studiedag en Slotconferentie voor regionaal en (inter-)nationaal publiek. (3) Een noordelijk netwerk van leerkrachten met een migratieachtergond. (4) Disseminatie door sociale media en digitale nieuwsbrieven; tijdschriftartikelen en presentaties op congressen.

Bijlage Comenius project