Projectleider

Afbeelding
Rinke Bolster en Hans Smit

Er zijn veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die vaak wel wat hulp kunnen gebruiken. Binnen het atelier Leren Participeren staan studenten van de opleidingen HRM en Social Work in contact met kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt en onderzoeken we waar we deze mensen mee kunnen ondersteunen. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet ongeacht zijn of haar beperking. Dit is één van de doelen in het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, opgesteld door de Verenigde Naties in 2006.

Het leeuwendeel van onze communicatie verloopt via het internet. WhatsApp, fora en social media zijn voor veel mensen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Deze schaalvergroting biedt mogelijkheden en kansen, maar helaas worden dezelfde online media gebruikt om de openbare orde en veiligheid in gemeenten te verstoren. Denk hierbij aan het online verspreiden van desinformatie en de online oproepen tot (illegale) evenementen en demonstraties. Het afgelopen jaar hebben veel burgemeesters samen met de politie en OM in korte tijd moeten schakelen om mogelijke verstoringen van de openbare orde als gevolg van online oproepen tot rellen te beteugelen. De online uitingen en oproepen leiden met grote regelmaat tot maatschappelijke onrust.

Welk probleem lost het project op? 

Ondanks de Participatiewet, de strakke richtlijnen en de goede bedoelingen, blijkt de praktijk er niet in te slagen mensen met een beperking blijvend aan zich te binden. Het doel van het atelier is om hier verandering in te brengen door de sociale inclusie/cohesie te bevorderen bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Missie: “Samen werkt het, om samen te leren, opnieuw te participeren, door middel van individuele- en groepsgewijze ondersteuning. Daarbij werken we multidisciplinair en op maat. Voor ons staat het individu centraal.”

Visie: “Wij zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt en binnen de maatschappij. Het is ons doel om voor iedereen, die bij ons binnenkomt, deze plek te vinden of te creëren en daardoor aan de zingeving voor de cliënt bij te dragen.”

Projectteam

Rinke Bolster – projectleider; rinke.bolster@nhlstenden.com, 06-28304460
Hans Smit – projectleider; hans.smit@nhlstenden.com , 06-19270593
Jort Bode, Robert van de Kamp, Jantine Dantuma, Yldau-Mare van der Weg en Bineke Feenstra - studenten Social Work

Hoe pakt het projectteam dat aan?

NHL Stenden groep
In het eerste semester is de NHL Stenden groep bezig geweest met een onderzoek naar de participatie binnen de hogeschool. Er werd onderzocht hoe NHL Stenden omgaat met de Participatiewet en hoe de participatiemedewerkers dit ervaren. Door middel van interviews met verschillende medewerkers wordt informatie verzamelt. Met deze informatie worden interventies uitgewerkt om de sociale inclusie onder de medewerkers te bevorderen.

Gemeente-groep
De gemeente-groep is in samenwerkingsverband met Gemeente Leeuwarden, aan de slag gegaan met mbo’ers en hbo’ers die in de bijstand zitten. Thema’s daarbij zijn, werkloosheid, schulden en armoede. Waarom hebben de mensen in deze doelgroep te maken met deze thema's? Er zijn teams gevormd, die elk bestaan uit studenten van zowel Social Work als HRM.

Caparisgroep
Caparis was voorheen een sociale werkvoorziening, maar is zich sinds de invoering van de Participatiewet gaan transformeren naar een Talent- en werkbedrijf. Voor deze transformatie gebruikt Caparis een nieuwe strategie. Binnen deze strategie staan de medewerkers van Caparis centraal en hun ontwikkeling. Als studenten van het atelier zijn we aanwezig binnen Caparis om in contact te komen met de doelgroep

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?  

NHL Stenden groep
Uit het onderzoek blijkt dat de participatiemedewerkers behoefte hebben elkaar te ontmoeten om informatie en kennis uit te wisselen. De interventie bestaat uit een soort onlinecafé waar de participanten de mogelijkheid hebben om onderling contact op te bouwen. In het tweede semester wordt dit online café nog verder uitgewerkt om nog meer participanten en andere medewerkers erbij te betrekken. Wij zijn in overleg om een nieuw project te starten voor Duitse studenten die een Nederlandse opleidingen volgen. Wij willen hen helpen door middel van een `maatjes-project`. Het doel is dat de studenten uit het tweede of derde jaar de studenten uit het eerste jaar ondersteunen. Zij helpen hen bij studievragen maar ook als emotionele ondersteuning.

Gemeente-groep
Onderzoeken zijn gedaan naar de thema’s werkloosheid en bijstand, elk met een specifieke focus. Ook gaat deze groep aan de slag als loopbaancoach bij de Friese Poort.

Caparis
De studenten die werkzaam zijn bij Caparis doen onderzoek naar de medewerkers en ontwerpen interventies, begeleidingsplannen en beleidsadviezen die passen binnen de nieuwe strategie van Caparis.

Projectpartners

Caparis
Gemeente Leeuwarden
NHL Stenden hogeschool