NHL Stenden onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI). Dat betekent dat we onderzoek uitvoeren op basis van de volgende 5 principes:

  • eerlijkheid 
  • zorgvuldigheid 
  • transparantie 
  • onafhankelijkheid 
  • verantwoordelijkheid

Heb je als deelnemer, betrokken instelling of als mede-onderzoeker twijfels over de integriteit waarmee onderzoek is of wordt uitgevoerd? Vermoed je bijvoorbeeld dat onderzoeksresultaten verzonnen of vervalst zijn of er plagiaat is gepleegd. Dan kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit van NHL Stenden Hogeschool.

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

De vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit is de contactpersoon voor meldingen inzake een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit. Met deze vertrouwenspersoon kan een (veronderstelde) schending onderzocht worden voor verdere advisering, begeleiding en/of bemiddeling bij een eventuele vervolgstap. Naast wat officieel onder schending valt, kan er ook sprake zijn van (mogelijk) bedenkelijk gedrag waarover men wil overleggen.

De werkwijze van de vertrouwenspersonen wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid en respect voor betrokken partijen; ze zijn verplicht tot geheimhouding behoudens aangifteplicht bij ernstig strafbare feiten. De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via de mail: vertrouwenspersoon.wi@nhlstenden.com

Landelijke commissie wetenschappelijke integriteit

NHL Stenden Hogeschool heeft zitting in een ​​​​​​​ landelijke commissie wetenschappelijke integriteit. De commissie bestaat uit leden van de HAN, de Christelijke Hogeschool Ede, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Saxion. Bij de commissie kun je terecht wanneer je vermoedt dat er een of meer normen voor integer onderzoek zijn of worden geschonden.

We adviseren je bij een (vermoedelijke) schending eerst contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen van NHL Stenden Hogeschool. Wil je een klacht indienen? Dan dien je deze in bij de ambtelijk secretaris van de commissie: commissie-wetenschappelijke.integriteit@han.nl

Het Reglement vertrouwenspersoon Wetenschappelijk integriteit en de Gezamenlijke regeling klachten wetenschappelijk integriteit zijn hier te vinden.