Internationalisering vormt een belangrijk onderdeel van de opdracht van NHL Stenden om wereldwijs onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit te leveren. De arbeidsmarkt en de sectoren waarvoor onze studenten worden opgeleid, zijn in toenemende mate geglobaliseerd. Om het hoofd te kunnen bieden aan een wereld die steeds meer verweven en onderling afhankelijk is, moeten alle studenten de interculturele en internationale dimensies en context van hun vakgebied begrijpen en zich daarvan bewust zijn, of ze nu in het buitenland of in eigen land studeren, op Associate-, Bachelor- of Masterniveau.   

In het verlengde van het bovenstaande leiden de missie en visie van NHL Stenden tot aansprekende ambities met betrekking tot internationalisering:  

  • Afgestudeerden van NHL Stenden hebben de internationale en interculturele competenties verworven die nodig zijn voor een succesvolle (internationale) loopbaan in hun bedrijfstak (kwalificatie);
  • NHL Stenden-afgestudeerden zijn vertrouwd gemaakt met een divers palet van tradities, culturen, praktijken, waarden en normen (socialisatie);
  • NHL Stenden-afgestudeerden zijn autonome en zelfstandige individuen in onze lokale, nationale en mondiale samenleving (subjectivering).

Het internationaliseringsbeleid is samengesteld in lijn met het Strategisch Plan 2019-2024 van NHL Stenden. Om richting te geven aan de ontwikkeling van de internationalisering van NHL Stenden zijn beleidsdoelstellingen en key performance indicators (KPI's) geformuleerd, gekoppeld aan de huidige fase van ontwikkeling van de instelling. Deze beleidsdoelstellingen en KPI's zijn gebaseerd op de strategische prioriteiten die door NHL Stenden ten aanzien van internationalisering in dit beleid, en op het vormgeven en implementeren van de randvoorwaarden die nodig zijn om de norm van een volledig geïnternationaliseerde hogeschool waar te kunnen maken.  

De ambitie om een volledig geïnternationaliseerde hogeschool te zijn, stelt eisen aan een internationaal vriendelijke en diverse omgeving en aan de samenstelling en ervaring van ons personeel. Mobiliteit en uitwisseling van personeel is een belangrijk aspect van onze internationaliseringsactiviteiten, zowel door te reizen als online in intercollegiale samenwerking. 

Deelname aan het Erasmusproject is een van deze randvoorwaarden die mogelijkheden opent voor studenten en medewerkers om deel te nemen aan activiteiten, projecten, uitwisseling en andere vormen van internationale samenwerking, zowel virtueel als door te reizen. NHL Stenden bouwt momenteel aan een netwerk van sterke Europese partners om op strategisch niveau samen te werken aan de ontwikkeling van innovatieve vormen van internationalisering en mobiliteit.

NHL Stenden neemt deel aan de volgende Erasmus+ acties

ECHE 2021-2027 (pdf)

GRONDBEGINSELEN

Inclusief onderwijs

NHL Stenden heeft een sterke focus op het ontwikkelen van onderwijs van niveau 5EQF tot niveau 7EQF en het aanbieden van flexprogramma's. Hierdoor kunnen meer studenten hoger onderwijs volgen. NHL Stenden heeft verschillende faciliteiten om studenten te ondersteunen, zoals studentendecanen (in meerdere talen), studiecoaches binnen de opleiding en ook vertrouwenspersonen. Studenten worden in voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd over de faciliteiten die worden aangeboden, zodat alle studenten zich gefaciliteerd voelen om deel te nemen aan mobiliteitsactiviteiten. Sterke partnerschappen ondersteunen dit proces; het is belangrijk voor NHL Stenden om erop te vertrouwen dat partners in staat zijn om voor de studenten met minder mogelijkheden te zorgen.

Europese Studentenkaart

NHL Stenden heeft zich gecommitteerd aan aansluiting bij het European Student Card Initiative. De implementatie van een Customer Relationship Management systeem in 2020 zal online leerovereenkomsten en het beheer van interinstitutionele overeenkomsten ondersteunen. Bovendien heeft NHL Stenden een projectgroep voor de implementatie van Bologna-instrumenten en kan dit in hun toepassingsgebied worden opgenomen.

Ecologische voetafdruk

NHL Stenden is zich zeer bewust van de ecologische voetafdruk, en zoekt actief naar manieren om deze te verkleinen, door treinreizen voor kortere bestemmingen te bevorderen. Verder is er een sterkere focus op blended mobility om meer mogelijkheden voor Internationalisation at Home te creëren. Elk jaar werken studenten aan een duurzaamheidsproject om de vliegbewegingen van personeel en studenten te compenseren, in samenwerking met de inkoopafdeling.

Actief burgerschap

NHL Stenden zet zich in voor burgerbetrokkenheid en voor de SDG's van de VN. De drie focusgebieden van het strategisch instellingsbeleid zijn Vitale Regio's, Service Economy en Smart Sustainable Industries. Het onderwijsconcept Design Based Education verbindt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven, waarbij studenten werken aan real-life uitdagingen voor real-life organisaties. Verder zet NHL Stenden zich in voor Universities Fighting World Hunger, waarbij studenten initiatieven ontwikkelen om bewustzijn en fondsen te werven om de honger in de wereld te bestrijden. Uitgaande studenten nemen deel aan voorbereidingsbijeenkomsten en worden gevraagd leerdoelen te schrijven met betrekking tot hun studieperiode in het buitenland.

Eramus+

Erasmus+

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.