Aanmeld en intakeprocedure

Aspirant masterstudenten melden zich aan via studielink. De gegevens van de studenten komen binnen bij CSA (Centrale Studenten Administratie van NHL Stenden). Afhankelijk van hetgeen in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van een masteropleiding staat, voert een opleiding een intakeprocedure uit. Deze intake maakt onderdeel uit van de aanmeldingsprocedure.

Hieronder volgen de stappen die na de aanmelding plaatsvinden in het toelatingsproces:

Bepalen toelaatbaarheid

Op basis van het resultaat van de aanmeldingsprocedure beoordeelt CSA of de persoon toelaatbaar is. Er zijn nu drie beslissingen mogelijk: toelaatbaar, niet-toelaatbaar en voorwaardelijk toelaatbaar. Voorwaardelijk toelaatbaar zijn, globaal aangegeven, personen die in studiejaar 2019-2020 bezig waren met het laatste jaar van hun bacheloropleiding en als gevolg van de Corona-crisis deze opleiding niet volgens planning konden afronden.

Voorwaardelijke toelating

CSA geeft bericht aan de masteropleiding dat de student geen bachelor getuigschrift heeft. De opleiding nodigt de student uit voor een gesprek over de voorwaardelijke toelating. Dit kan een apart gesprek zijn. Tijdens de intakeprocedure zijn de kwalitatieve eisen aan de orde geweest.

Plan van aanpak afronding masteropleiding

De aspirant masterstudent maakt zelfstandig een plan van aanpak “afronding bacheloropleiding”. Dit plan bevat de volgende onderdelen:

  • Af te ronden Onderwijseenheden
  • Per onderwijseenheid een gedetailleerde planning voor de uit te voeren activiteiten voor de periode 1 september t/m 15 december. Het gaat hierbij om de hoeveelheid uren per week en activiteit.
  • Een advies van de bacheloropleiding over de haalbaarheid van dit plan van aanpak, het afrondingsadvies. Dit advies wordt uitgebracht door een vertegenwoordiger van de bacheloropleiding (bijvoorbeeld de afstudeerbegeleider, Slb-er of stagebegeleider)

Afsluitend toelatingsgesprek

De toelatingscommissie van de masteropleiding nodigt de student uit voor een gesprek over de voorwaardelijke toelating. De student stuurt van tevoren zijn plan “afronding bacheloropleiding” en het afrondingsadvies naar de toelatingscommissie.

Tijdens het gesprek wordt het plan en het bijbehorende afrondingsadvies gewogen aan de zwaarte van het masterprogramma. Bij de weging is van belang of de student de bacheloropleiding kan afronden en niet vertraging oploopt in de masteropleiding. Als de toelatingscommissie het haalbaar vindt, dan wordt de student voorwaardelijk toegelaten tot de masteropleiding. De programmamanager maakt afspraken met de masterstudent over de praktische zaken.

De toelatingscommissie stuurt een bewijs van voorwaardelijke toelating naar CSA.

De student wordt ingeschreven bij de masteropleiding.

Gevolgen voor de student

  • Als de student voor 1 januari 2021 zijn/ haar bachelor diploma behaald, dan kan de student de masteropleiding vervolgen.
  • Als de student niet voor 1 januari 2021 zijn/ haar bachelor-diploma behaald, dan wordt de student uitgeschreven voor de masteropleiding. De student ontvangt een schriftelijk bewijs van behaalde onderdelen. Deze blijven de wettelijke termijn geldig. De instelling draagt er voor zorg dat de student de studiepunten die hij/zij gedurende de periode van de voorwaardelijke toelating heeft behaald, zo veel mogelijk kan benutten in zijn/haar vervolgstudie. Als de student één of meerdere tentamen(s) met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze hiervoor een bewijsstuk dat de student (op een later instroommoment) kan overhandigen bij de vervolgopleiding. De examencommissie van de vervolgopleiding bepaalt op basis hiervan of en voor welke vrijstellingen de student eventueel in aanmerking komt.