Eindgebruikers vormen een essentiële schakel in de informatiebeveiliging. Jurjen Jansen, lector digitale weerbaarheid van mens en organisatie, van de onderzoeksgroep Cybersafety onderzoekt in hoeverre en op welke wijze deze schakel versterkt en gefaciliteerd kan worden. Jurjen is in juni 2018 gepromoveerd aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Do you bend or break? Preventing online banking fraud victimization through online resilience’. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het versterken van online weerbaarheid van gebruikers van internetbankieren. Sinds 2022 is Jurjen als lector verbonden aan de onderzoeksgroep.

Afbeelding
Dr. Jurjen Jansen

Dr. Jurjen Jansen, heeft een master in Communication Studies (2007, Universiteit Twente) en is gepromoveerd op het terrein van human-centered cybersecurity (2018, Open Universiteit). Jurjen werkt sinds 2010 voor de onderzoeksgroep van de Thorbecke Academie en richt zich in zijn onderzoek op digitalisering en veiligheid en specifiek op de digitale weerbaarheid van mens en organisatie. Thema’s hierbinnen omvatten risicoperceptie, awareness, en gedragsverandering op het gebied van informatiebeveiliging, en politiewerk in een gedigitaliseerde samenleving. Jurjen is tevens werkzaam voor de Politieacademie, sector Kennis en Onderzoek. Daar houdt hij zich primair bezig met de ontwikkel- en veranderopgave voor een digitaal bekwame politie. Jurjen heeft veel ervaring met hoogwaardig, praktijkgericht onderzoek op het gebied van digitalisering en veiligheid. Tot slot is hij actief betrokken bij het (ontwikkelen van) cybersafety onderwijs van NHL Stenden. Zo heeft hij samen met collega’s de minor Cyber Resilience of Citizens and Organizations opgezet (bachelor) en de opleiding Cyber Safety & Security (Ad) ontwikkeld; een samenwerking tussen de Thorbecke Academie en de Academie ICT & Creative Technologies.

Momenteel werkt Jurjen aan diverse onderzoeken en projecten. Zo wordt in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar de rol van encryptie in de opsporing, wordt middels QOP-gelden uitvoering gegeven aan een project om het mkb in een aantal specifieke sectoren in Noordoost Fryslân digitaal weerbaar(der) te maken, wordt samen met de CISO en FG meegewerkt aan het cyberbewustwordingsprogramma van NHL Stenden Hogeschool, en is recent een SPRONG-subsidie binnengehaald waarbij de digitale weerbaarheid van organisaties in de publieke en private sector centraal staat; Expertisenetwerk Cyberweerbaarheid Nederland.

Versterken essentiële schakel

“Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de menselijke aspecten in informatiebeveiliging, en dan specifiek het versterken van de digitale weerbaarheid van eindgebruikers. Het is een uitdaging om te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze we de belangrijke schakel die eindgebruikers vormen in de informatiebeveiliging, kunnen versterken. Binnen de onderzoeksgroep leggen we de focus voor wat betreft digitale weerbaarheid op digitaal weerbare burgers, digitaal weerbare organisaties, en kijken we met specifieke belangstelling naar de digitale weerbaarheid en bekwaamheid van politiemensen.”

Lectoraat