Afbeelding
Header project Kiezen voor Beter
Afbeelding
Header project Kiezen voor Beter

Kiezen voor Beter

Projectleider
Tjitske Holtrop & Richtsje Andela
Looptijd
december 2019 t/m juni 2023
Domeinen
Zorg en Welzijn

 

Wat is de aanleiding voor het project?

Verpleegkundigen zijn essentieel voor het leveren van goede ziekenhuiszorg. Wanneer zij niet toekomen aan het geven van noodzakelijke zorg leidt dit tot niet-verrichte zorg. Dit heeft negatieve gevolgen voor de patiënt en de arbeidstevredenheid van de verpleegkundige. Het toepassen van vakinhoudelijk leiderschap door verpleegkundigen op de werkvloer is geassocieerd met betere patiëntenuitkomsten en minder verloop van personeel. Verpleegkundigen hebben echter moeite om invulling te geven aan vakinhoudelijk leiderschap in concrete zorgsituaties.

Welk probleem lost het project op?

Het definiëren van succesverhalen door tastbaar leiderschapsgedrag in concrete zorgsituaties te onderzoeken vergroot de bewustwording en zelfherkenning van verpleegkundigen als vakinhoudelijk (klinisch) leider. Door succesverhalen te gebruiken, kunnen teams gesterkt worden bij het verbeteren van te ontwikkelen leiderschapscompetenties die nodig zijn om samen met de patiënt goede keuzes te maken. Het ontwikkelen en toepassen van leiderschapsgedrag is een gedeelde verantwoordelijkheid die teaminspanning vereist waarbij rekening gehouden moet worden met de lokale context. Deze ontwikkeling heeft continue aandacht nodig.

Projectaanpak

Het project Kiezen voor Beter richt zich op de versterking van de invloed van verpleegkundigen op goede ziekenhuiszorg en behoud van personeel. Interviews en vragenlijsten brengen de perceptie van verpleegkundigen rondom vakinhoudelijk leiderschap in relatie tot het maken van keuzes in het wel of niet verrichten van zorg in kaart. Deze pilots focussen op de ontwikkeling van leiderschap bij het maken van keuzes in het verrichten van verpleegkundige zorg die bepalend is voor het optreden van ziekenhuiscomplicaties.

Projectteam

  • NHL Stenden Hogeschool
  • Hanzehogeschool Groningen
  • University of Milwaukee

De onderzoekspilots vinden plaats in het Medisch Centrum Leeuwarden.

Voornaamste opbrengsten en resultaten

Een Delphistudie, een onderzoeksmethode om een internationaal meetinstrument goed om te zetten naar een Nederlandstalige versie voor  niet verrichte zorg is inmiddels afgerond. Tevens zijn er een bachelorscriptie en twee masteronderzoeken uitgevoerd naar respectievelijk de relatie tussen leiderschap en niet verrichte zorg en de relatie tussen teamsamenwerking en niet verrichte zorg.